BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Börger

By 29. juni 2023 No Comments

Ved kata­stro­fe­hånd­te­ring er det vig­tigt med en hur­tig, ukom­pli­ce­ret og effek­tiv ind­sats. Det­te kræ­ver tek­no­lo­gi, som man kan sto­le på. Man­ge lokal­grup­per i THW, brand­væ­se­ner og fabriks­brand­væ­se­ner er afhæn­gi­ge af mobi­le højty­den­de pum­per fra Bör­ger, som dri­ves af Perkins-motorer.

Bör­ger GmbH har i mere end 35 år frem­stil­let rote­ren­de lamel­pum­per af høj kva­li­tet. De posi­ti­ve fortræng­nings­pum­per fås i 25 stør­rel­ser med flowha­stig­he­der mel­lem 1 og 1.450 m²/h. Hver pum­pe er frem­stil­let i et modul­sy­stem. Hver pum­pe kon­fi­gu­re­res indi­vi­du­elt til den pågæl­den­de anven­del­se efter modul­prin­cip­pet. Det bety­der, at pum­per­ne kan anven­des i næsten alle indu­stri­bran­cher, i kom­mu­nal- og mil­jø­tek­nik, på åbent hav eller i landbruget.

Det plads­be­spa­ren­de design, den pro­blem­frie pump­ning i sno­re­kob­lings­til­stand, den selvansu­gen­de op til 8 meter uden vaku­u­ma­n­ord­ning og mulig­he­den for at anven­de en Bör­ger-drej­e­løbs­pum­pe med for­skel­li­ge driv­mu­lig­he­der gør pum­pen til den ide­el­le mobi­le pum­pe. Det er lige­gyl­digt, om den anven­des som en bær­bar hånd­vogns­pum­pe eller en højty­den­de pum­pe på en last­bil­trai­ler — kon­struk­tion og frem­stil­ling udfø­res af Bör­ger “fra én kil­de”, lige fra grun­dram­men til pum­pe­tek­no­lo­gi­en og styringsteknologien.

Især til de helt selv­for­sy­nen­de højty­den­de pum­per sat­ser Bör­ger på Per­kins-moto­rer. Det­te er også til­fæl­det med højty­den­de pum­pe til en kemisk virk­som­heds fabriksbrandvæsen.

Højty­den­de pum­pe til et fabriksbrandvæsen

Den “kemi­ske gigant” har instal­le­ret sit eget fabriks­brand­væ­sen på et tysk anlæg. For at sik­re den ekster­ne for­sy­ning af sluk­nings­vand til for­sy­nings­kø­re­tø­jer, sprink­le­ran­læg og brand­ka­ste­re har fabriks­brand­væ­se­net anskaf­fet en mobil højty­den­de pum­pe fra Börger.

Pum­pen er mon­te­ret på en 5,5 tons last­bil­trai­ler og dri­ves af en Per­kins® 1204F-E44TTA IOPU-motor. Tak­ket være den 129 kW stær­ke motor med et drej­nings­mo­ment på 750 Nm leve­rer pum­pen op til 192 m³/h. Brænd­stof­tan­ken er inte­gre­ret i pum­pens grun­dram­me for at spa­re plads. I til­fæl­de af brand for­sy­ner pum­pen brand­bi­ler­ne med vand fra en brand­vand­stank eller fra den nær­lig­gen­de flod.

Mobil over­svøm­mel­ses­pum­pe

“Per­kins-moto­rer er abso­lut påli­de­li­ge og anven­des også i vores pum­per til bekæm­pel­se af over­svøm­mel­ser. Ud over THW-ind­sats­styr­ker og brand­væ­se­ner sto­ler også man­ge vand­for­e­nin­ger på den påli­de­li­ge Bör­ger-Per­kins-kom­bi­na­tion. Her anven­des de ved­li­ge­hol­del­ses­ven­li­ge pum­per med flowha­stig­he­der på op til 1.450 m³/h. De højty­den­de pum­per er mon­te­ret på trai­le­re og dri­ves af Per­kins-moto­rer. I til­fæl­de af over­svøm­mel­ser anven­des pum­pen på stra­te­gisk vig­ti­ge ste­der og beskyt­ter bolig­om­rå­der mod over­svøm­mel­ser”, siger Anne Bör­ger-Olt­hoff, admi­ni­stre­ren­de direk­tør for Bör­ger GmbH. “Det er ikke kun moto­rer­nes påli­de­lig­hed, der er vig­tig for os. Vi kan nu se til­ba­ge på fle­re års til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med vores Per­kins-distri­butør BU Power Systems.”