BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og ATMOS Chrást

Den tra­di­tio­nel­le tjek­ki­ske pro­du­cent ATMOS Chrást har rød­der helt til­ba­ge til 1899. Som en af ver­dens før­en­de virk­som­he­der inden for try­kluft­sek­to­ren har ATMOS ca. 50 års erfa­ring inden for kon­struk­tion af mobi­le kom­pres­so­rer. Mobi­le ATMOS-kom­pres­so­rer er sær­ligt robu­ste og påli­de­li­ge. De kan anven­des under de mest ekstre­me for­hold. De kan anven­des i den sibi­ri­ske tun­dra ved tem­pe­ra­tu­rer på helt ned til ‑40° C samt i det kor­ro­si­ve mil­jø i kyst­om­rå­der­ne i Syda­me­ri­ka eller i de ekstre­me tem­pe­ra­tu­rer på Den Ara­bi­ske Halvø. ATMOS-kom­pres­so­rer anven­des også i Saha­ra-ørke­nen, da de har fil­tre og sepa­ra­to­rer, der er spe­ci­elt udvik­let til stø­ve­de miljøer.

Kom­pres­so­rer­ne i PDP-seri­en er udsty­ret med et soft­start-system, der beskyt­ter moto­ren og skru­e­blok­ken. Det bety­der, at kom­pres­soren går i tom­gang efter opstart, så den får tid til at nå de kor­rek­te driftspa­ra­me­tre. Alle kom­pres­so­rer i PDP-seri­en er udsty­ret med Per­kins-moto­rer, som opfyl­der de høje krav om påli­de­lig drift selv under ekstre­me for­hold og som en af de vig­tig­ste kom­po­nen­ter har direk­te ind­fly­del­se på maski­nens pålidelighed.

Den nye ATMOS PDP 50 bær­ba­re die­selskrue­kom­pres­sor med die­sel­mo­tor lover ekstrem alsi­dig­hed. Den kan leve­res med et tryk på 7, 10, 12 og 14 bar. Det er den ide­el­le maski­ne til sand‑, soda- og tøris­s­præng­ning, luft­værk­tøj, pæle­ram­per, bor­in­ger eller udlæg­ning af fibe­ro­p­ti­ske kab­ler til telekommunikationsprojekter.

Den nye ATMOS PDP 50 er udsty­ret med en brænd­stof­be­spa­ren­de Per­kins-motor med die­sel­par­ti­kel­fil­ter. Moto­ren er i over­ens­stem­mel­se med trin V og er såle­des cer­ti­fi­ce­ret til mil­jøzo­ner, hvor min­dre moder­ne maski­ner ikke er til­ladt og end­da er ude­luk­ket fra offent­li­ge udbud. Den 3‑cylindrede model er en af Per­kins mind­ste moto­rer, der kom­bi­ne­rer yde­ev­ne, lave driftsom­kost­nin­ger og en ultrakom­pakt pakke.

For at beskyt­te maski­nen er der mon­te­ret elek­tro­nisk sty­ring, som over­vå­ger alle vig­ti­ge para­me­tre. Den nye PDP 50 har sto­re, sepa­ra­te luft­fil­tre til moto­ren og blæ­se­ren for at sik­re lan­ge ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler. Den sto­re die­sel­tank giver mulig­hed for drift i mere end 8 timer uden genop­fyld­ning. Som en Per­kins 400-serie motor er Per­kins® 403J-E17T yderst kon­kur­ren­ce­dyg­tig med hen­syn til yde­ev­ne og brænd­sto­fø­ko­no­mi. Gen­nem hen­sigts­mæs­sig brug af tek­no­lo­gi er dis­se moto­rer ble­vet desig­net til at være påli­de­li­ge og give lave ejerom­kost­nin­ger på de man­ge for­skel­li­ge mar­ke­der, de betjener.

PDP 50 kan udsty­res med en ræk­ke for­skel­li­ge mulig­he­der for at opti­me­re kom­pres­soren til næsten alle indi­vi­du­el­le anven­del­ser. Der er man­ge mulig­he­der for try­kluft­be­hand­ling, f.eks. tør luft (efter­kø­ler med kon­den­sa­t­af­løb og var­me­veks­ler). Kom­pres­soren kan også til­pas­ses til brug i far­li­ge områ­der som f.eks. raf­fi­na­de­ri­er (gni­st­fan­ger, Chalwyn-ven­til) eller i natur­re­ser­va­ter (med bund­bak­ke som stan­dard for at beskyt­te mod lækage).