BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in ATMOS Chrást

Kore­ni­ne tra­di­ci­o­nal­ne­ga češke­ga pro­i­zva­jal­ca ATMOS Chrást sega­jo v leto 1899. Kot eno vodil­nih sve­tov­nih pod­je­tij na podro­čju sti­snje­ne­ga zra­ka ima ATMOS pri­bli­žno 50 let izku­šenj na podro­čju izde­la­ve mobil­nih kom­pre­sor­jev. Mobil­ni kom­pre­sor­ji ATMOS so še pose­bej robu­stni in zane­slji­vi. Upo­ra­blja­jo se lah­ko v naj­bolj eks­tre­mnih pogo­jih. Upo­ra­blja­jo se lah­ko v sibir­ski tun­dri pri tem­pe­ra­tu­rah do ‑40 °C, pa tudi v koro­ziv­nem oko­lju obal­nih obmo­čij Juž­ne Ame­ri­ke ali pri eks­tre­mnih tem­pe­ra­tu­rah na Arab­skem polo­to­ku. Kom­pre­sor­ji ATMOS se upo­ra­blja­jo tudi v sahar­ski pušča­vi, saj ima­jo fil­tre in sepa­ra­tor­je, ki so pose­bej zasno­va­ni za pra­šna okolja.

Kom­pre­sor­ji seri­je PDP so opre­mlje­ni s sis­te­mom meh­ke­ga zago­na, ki šči­ti motor in blok motor­ja. To pome­ni, da kom­pre­sor po zago­nu delu­je v pro­stem teku, kar mu daje čas, da dose­že pra­vil­ne obra­to­val­ne para­me­tre. Vsi kom­pre­sor­ji seri­je PDP so opre­mlje­ni z motor­ji Per­kins, ki izpol­nju­je­jo viso­ke zah­te­ve gle­de zane­slji­ve­ga delo­va­nja tudi v eks­tre­mnih raz­me­rah in kot eden ključ­nih sestav­nih delov nepo­sre­dno vpli­va­jo na zane­slji­vost stroja.

Novi pre­no­sni dizel­ski vijač­ni kom­pre­sor ATMOS PDP 50 oblju­blja izje­mno vse­stran­skost. Na voljo je s tla­ki 7, 10, 12 in 14 barov. Je ide­a­len stroj za peska­nje s peskom, sodo in suhim ledom, zrač­na orod­ja, pilo­te, vrta­nje ali poti­ska­nje optič­nih kablov za tele­ko­mu­ni­ka­cij­ske projekte.

Pred­nost nove­ga ATMOS PDP 50 je var­čen Per­kin­sov motor s fil­trom za trdne del­ce. Motor izpol­nju­je zah­te­ve sto­pnje V in je tako cer­ti­fi­ci­ran za okolj­ska obmo­čja, kjer manj sodob­ni stro­ji niso dovo­lje­ni in so celo izklju­če­ni iz jav­nih raz­pi­sov. Tri­valj­ni model je eden naj­manj­ših Per­kin­so­vih motor­jev, ki zdru­žu­je zmo­glji­vost, niz­ke obra­to­val­ne stro­ške in izje­mno kom­pak­tno ohišje.

Za zašči­to stro­ja je bilo vgra­je­no ele­k­tron­sko krmi­lje­nje, ki spre­mlja vse pomemb­ne para­me­tre. Novi PDP 50 ima veli­ke, loče­ne zrač­ne fil­tre za motor in ven­ti­la­tor, kar zago­ta­vlja dol­ge vzdr­že­val­ne inter­va­le. Velik rezer­vo­ar za dizel­sko gori­vo omo­go­ča delo­va­nje več kot 8 ur brez pol­nje­nja. Motor Per­kins® 403J-E17T je kot motor seri­je Per­kins 400 zelo kon­ku­ren­čen gle­de zmo­glji­vo­sti in eko­no­mič­no­sti pora­be gori­va. Z ustre­zno upo­ra­bo teh­no­lo­gi­je so bili ti motor­ji zasno­va­ni tako, da so zane­slji­vi in zago­ta­vlja­jo niz­ke stro­ške lastni­štva na naj­ra­zlič­nej­ših trgih, na kate­rih delujejo.

Kom­pre­sor PDP 50 je mogo­če opre­mi­ti z raz­lič­ni­mi možnost­mi, da se kom­pre­sor opti­mi­zi­ra za sko­raj vsa­ko posa­me­zno upo­ra­bo. Na voljo je veli­ko možno­sti za obde­la­vo sti­snje­ne­ga zra­ka, npr. suh zrak (nakna­dno hla­je­nje z odvo­dom kon­den­za­ta in toplo­tnim izme­nje­val­ni­kom). Kom­pre­sor je mogo­če pri­la­go­di­ti tudi za upo­ra­bo na nevar­nih obmo­čjih, kot so rafi­ne­ri­je (iskri­šče, Cha­lwynov ven­til) ali v narav­nih rezer­va­tih (serij­sko s spo­dnjim pla­dnjem za zašči­to pred puščanjem).

“Naši kom­pre­sor­ji seri­je PDP ima­jo izje­mno dol­go življenj­sko dobo, tudi zara­di moč­nih motor­jev. Poleg tega se pri Per­kin­su lah­ko zane­se­mo na uve­lja­vlje­no in glo­bal­no ser­vi­sno mre­žo. To je za nas kot vodil­ne­ga sve­tov­ne­ga doba­vi­te­lja zelo pomemb­no,” pra­vi Franz Weis­brod, direk­tor med­na­ro­dne pro­da­je pri pod­je­tju ATMOS Chrást. “Poleg tega je mogo­če kom­pre­sor­je seri­je ATMOS PDP pri­la­go­dlji­vo kon­fi­gu­ri­ra­ti. Odvi­sno od loka­ci­je in zah­tev kup­ca je na voljo veli­ko raz­lič­nih možno­sti. Z motor­jem seri­je Per­kins 400 smo izbra­li motor, ki se lah­ko pri­la­go­dlji­vo odzi­va na te želje ter delu­je robu­stno in zanesljivo.”