BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Backers Maschinenbau

By 3. marca 2023 No Comments

Od leta 1989 pod­je­tje Backers neneh­no posta­vlja mej­ni­ke na podro­čju teh­no­lo­gi­je. Cilj pod­je­tja je stran­kam zago­to­vi­ti učin­ko­vi­to in eko­no­mič­no reši­tev za pre­sa­ja­nje mine­ral­nih in organ­skih mate­ri­a­lov ter meša­nic mate­ri­a­lov. Brez loče­va­nja namreč šte­vil­nih mate­ri­a­lov, ki se poja­vlja­jo kot glav­ni pro­i­zvod, stran­ski pro­i­zvod ali odpa­dek, ni mogo­če nada­lje predelati.

Posto­pek pre­bi­ra­nja se zač­ne na zvez­dnem situ, kjer se vse zvez­de sita vrti­jo v eno smer in raz­ra­hlja­jo mate­ri­al. Fino pre­se­ja­ni mate­ri­al pade med zvez­di­ce na zbi­ral­ni trak. Ta nato pre­se­ja­ni mate­ri­al po tra­ku za drob­na zrna odpe­lje do mesta praznjenja.

“Pri izde­la­vi stro­jev z dve­ma frak­cij­ski­ma slo­je­ma se med dru­gim zana­ša­mo na Per­kins motor­je. Stro­ji s sitom zvezd z dve­ma frak­ci­ja­ma lah­ko iz vho­dne­ga mate­ri­a­la pre­se­je­jo pre­sež­ke in drob­ne del­ce. Poleg tega so lah­ko Backer­so­vi stro­ji z dve­ma frak­ci­ja­ma opre­mlje­ni z mre­žo za pred­ho­dno loče­va­nje zelo gro­bih frak­cij mate­ri­a­la,” poja­snju­je Chri­sti­an Backers, direk­tor pod­je­tja Backers. “Še pose­bej nas je pre­pri­ča­la kom­pak­tna zasno­va motor­jev Per­kins 904 in 1204. Poleg tega so motor­ji robu­stni in pri­mer­ni za teren­sko uporabo.”

Backer­sov 2‑hta stroj za sito zvezd je reši­tev za sito zvezd z dvi­ga­lom s kavljem in hkra­ti mobil­na po gose­ni­cah. Z napra­vo Griz­zly­scre­en je mogo­če dova­ja­ti tudi tež­ke dele. Stroj zago­ta­vlja naj­ve­čjo pri­la­go­dlji­vost za manj­še dejav­no­sti. Ima dve frak­ci­ji pre­se­je­va­nja in naj­ve­čjo pre­pu­stnost 120 kubič­nih metrov na uro (s 16-mili­me­tr­skim pre­se­je­va­njem). Dvo­tak­tno sito “star­scre­en” teh­ta do 11.000 kg, odvi­sno od opre­me. Poga­nja ga motor Per­kins® 904J-E36TA (IOPU) z močjo 74,5 kW, ki je skla­den s sto­pnjo emi­sij EU V. Pre­se­jal­na povr­ši­na 5,4 m² omo­go­ča sepa­ra­ci­jo od 6/8 mm do 80 mm. Zara­di tega je 2‑hta stroj “star­scre­en” še pose­bej pri­me­ren za pre­sa­ja­nje odpad­kov, odpa­dne­ga lesa (pred­ho­dno zdro­blje­ne­ga), pepe­la, žele­zni­ške bala­stne mase, meša­nih grad­be­nih odpad­kov, grad­be­ne­ga dro­bir­ja, bio­ma­se, zemlje, zemlje z meša­ni­co kame­nja, nado­me­stne­ga gori­va, zemlje, puha, reč­ne­ga gra­mo­za, sve­že­ga lesa, dro­blje­ne pnev­ma­ti­ke, ska­la, indu­strij­ski odpad­ki, tir­na bala­stna gmo­ta, lesni sekan­ci, ostan­ki plav­ža, gra­moz ali dro­blje­nec, pre­mog, kom­post, ilov­na­ta zemlja, gra­dnja cevo­vo­dov, odpad­ki, vrh­nji sloj zemlje, obno­vlji­ve suro­vi­ne, reci­kli­ran mate­ri­al, lubje, žlin­dra, šota, kore­ni­ke in kore­nin­ski les.

Stroj Backers 2‑ta star­scre­en je večja reši­tev stro­ja za pre­sa­ja­nje, ki se lah­ko upo­ra­blja na gose­ni­cah na grad­bi­ščih in na tež­kih tere­nih. Stroj 2‑ta star­scre­en je mogo­če na grad­bi­šču upra­vlja­ti z radij­skim daljin­skim upra­vljal­ni­kom, nje­go­va naj­ve­čja zmo­glji­vost je 200 kubič­nih metrov na uro (z 28-mili­me­tr­skim pre­se­je­va­njem) in teh­ta 18 000 kg. Stroj 2‑ta star­scre­en poga­nja motor Per­kins® 1204J-E44TTA (IOPU) z močjo 140 kW. Motor izpol­nju­je zah­te­ve EU gle­de sto­pnje emi­sij V. Stroj 2‑ta star­scre­en je zato še pose­bej pri­me­ren za delo na zah­tev­nih tere­nih in za upo­ra­bo pri gra­dnji cest, grad­be­ni­štvu, gra­dnji objek­tov, gra­dnji cevo­vo­dov, gra­dnji nasi­pov in gra­dnji pli­no­vo­dov. Več kot 8 kva­dra­tnih metrov veli­ka pre­se­je­val­na povr­ši­na omo­go­ča sepa­ra­ci­jo od 6/8 mm do 80 mm. Stroj 2ta stars scre­en je prav tako vse­stran­sko uporaben.