BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i ATMOS Chrást

Korze­nie tra­dy­cyj­ne­go cze­skie­go pro­du­cen­ta ATMOS Chrást się­ga­ją 1899 roku. Jako jed­na z wio­dą­cych świa­to­wych firm w sek­to­rze kom­pre­so­rów, ATMOS ma oko­ło 50 lat doświad­cze­nia w budo­wie sprę­ża­rek mobil­nych. Mobil­ne sprę­żar­ki ATMOS są szcze­gól­nie wytrzy­ma­łe i nie­za­wod­ne. Mogą być uży­wa­ne w naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych warun­kach. Mogą być sto­so­wa­ne w sybe­ryj­skiej tun­drze, przy tem­pe­ra­tu­rach docho­dzą­cych do 40°C, a tak­że w koro­zyj­nym śro­do­wi­sku nad­mor­skich regio­nów Ame­ry­ki Połu­dnio­wej czy w eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tu­rach Pół­wy­spu Arab­skie­go. Sprę­żar­ki ATMOS są rów­nież uży­wa­ne na Saha­rze, ponie­waż mają fil­try i sepa­ra­to­ry zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie do zapy­lo­nych środowisk.

Sprę­żar­ki serii PDP wypo­sa­żo­ne są w sys­tem mięk­kie­go star­tu, któ­ry chro­ni sil­nik i blok śru­bo­wy. Ozna­cza to, że po uru­cho­mie­niu sprę­żar­ka pra­cu­je na bie­gu jało­wym, dając jej czas na osią­gnię­cie pra­wi­dło­wych para­me­trów pra­cy. Wszyst­kie sprę­żar­ki serii PDP wypo­sa­żo­ne są w sil­ni­ki Per­kins, któ­re speł­nia­ją wyso­kie wyma­ga­nia nie­za­wod­nej pra­cy nawet w eks­tre­mal­nych warun­kach i jako jeden z klu­czo­wych pod­ze­spo­łów mają bez­po­śred­ni wpływ na nie­za­wod­ność maszyny.

Nowa prze­no­śna sprę­żar­ka śru­bo­wa ATMOS PDP 50 ofe­ru­je wyjąt­ko­wą wszech­stron­ność. Może być zasi­la­na ciśnie­nia­mi 7, 10, 12 i 14 bar. Jest to ide­al­na maszy­na do czysz­cze­nia pia­skiem, sodą i suchym lodem, narzę­dzi pneu­ma­tycz­nych, kafa­rów, wier­ce­nia lub wypy­cha­nia kabli świa­tło­wo­do­wych w pro­jek­tach telekomunikacyjnych.

Nowy ATMOS PDP 50 jest wypo­sa­żo­ny w oszczęd­ny sil­nik Per­kins z fil­trem czą­stek sta­łych. Sil­nik jest zgod­ny z nor­mą Sta­ge V i dla­te­go jest cer­ty­fi­ko­wa­ny do sto­so­wa­nia w stre­fach eko­lo­gicz­nych, w któ­rych mniej nowo­cze­sne maszy­ny nie są dozwo­lo­ne, a nawet są wyklu­czo­ne z prze­tar­gów publicz­nych. Model 3 cylin­dro­wy to jeden z naj­mniej­szych sil­ni­ków Per­kins, łączą­cy w sobie wydaj­ność, niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji i ultra­kom­pak­to­wą konstrukcję.

Aby chro­nić maszy­nę, zasto­so­wa­no elek­tro­nicz­ne ste­ro­wa­nie, któ­re moni­to­ru­je wszyst­kie waż­ne para­me­try. Nowy PDP 50 ma duże, oddziel­ne fil­try powie­trza dla sil­ni­ka i wen­ty­la­to­ra, aby zapew­nić dłu­gie okre­sy mię­dzy prze­glą­da­mi. Duży zbior­nik ole­ju napę­do­we­go pozwa­la na pra­cę przez ponad 8 godzin bez uzu­peł­nia­nia. Sil­nik Per­kins serii 400, Per­kins® 403J-E17T jest wyso­ce kon­ku­ren­cyj­ny pod wzglę­dem osią­gów i oszczęd­no­ści pali­wa. Dzię­ki odpo­wied­nie­mu wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii sil­ni­ki te zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby były nie­za­wod­ne i ofe­ro­wa­ły niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji na wie­lu róż­nych ryn­kach, na któ­rych są obsługiwane.

PDP 50 moż­na wypo­sa­żyć w sze­reg opcji opty­ma­li­zu­ją­cych kom­pre­sor dla nie­mal każ­de­go indy­wi­du­al­ne­go zasto­so­wa­nia. Ist­nie­je wie­le moż­li­wo­ści uzdat­nia­nia sprę­żo­ne­go powie­trza, m.in. suche powie­trze (chłod­ni­ca koń­co­wa z odpły­wem kon­den­sa­tu i wymien­ni­kiem cie­pła). Sprę­żar­kę moż­na rów­nież dosto­so­wać do użyt­ku w obsza­rach nie­bez­piecz­nych, takich jak rafi­ne­rie (łapacz iskier, zawór Chal­wyn) lub w rezer­wa­tach przy­ro­dy (z dol­ną tacą w stan­dar­dzie w celu ochro­ny przed wyciekami).

„Nasze sprę­żar­ki z serii PDP cha­rak­te­ry­zu­ją się wyjąt­ko­wo dłu­gą żywot­no­ścią, nie tyl­ko ze wzglę­du na solid­ne sil­ni­ki. Ponad­to dzię­ki fir­mie Per­kins może­my pole­gać na ugrun­to­wa­nej i glo­bal­nej sie­ci ser­wi­so­wej. Jest to bar­dzo waż­ne dla nas, jako wio­dą­ce­go świa­to­we­go dostaw­cy”, mówi Franz Weis­brod, dyrek­tor ds. sprze­da­ży mię­dzy­na­ro­do­wej w fir­mie ATMOS Chrást „Ponad­to sprę­żar­ki serii ATMOS PDP moż­na ela­stycz­nie kon­fi­gu­ro­wać. W zależ­no­ści od loka­li­za­cji i wyma­gań klien­ta ist­nie­je wie­le opcji. W przy­pad­ku sil­ni­ka Per­kins serii 400 wybra­li­śmy sil­nik, któ­ry może ela­stycz­nie reago­wać na te życze­nia i któ­ry dzia­ła solid­nie i niezawodnie”.