BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a ATMOS Chrást

By 3. května 2023 No Comments

Koře­ny tra­dič­ní­ho čes­ké­ho výrob­ce ATMOS Chrást saha­jí až do roku 1899. Jako jed­na z před­ních svě­to­vých spo­leč­nos­tí v obo­ru stla­če­né­ho vzdu­chu má ATMOS při­bliž­ně 50 let zku­še­nos­tí s kon­struk­cí mobil­ních kom­pre­so­rů. Mobil­ní kom­pre­so­ry ATMOS jsou mimo­řád­ně robust­ní a spo­leh­li­vé. Lze je pou­ží­vat v těch nej­ex­trém­něj­ších pod­mín­kách. Lze je pou­ží­vat v sibiř­ské tun­dře při tep­lo­tách až ‑40 °C, stej­ně jako v koro­ziv­ním pro­stře­dí pobřež­ních oblas­tí Již­ní Ame­ri­ky nebo v extrém­ních tep­lo­tách Arab­ské­ho polo­ostro­va. Kom­pre­so­ry ATMOS se pou­ží­va­jí také v sahar­ské pouš­ti, pro­to­že mají fil­try a odlu­čo­va­če spe­ci­ál­ně navr­že­né pro praš­né prostředí.

Kom­pre­so­ry řady PDP jsou vyba­ve­ny sys­té­mem pozvol­né­ho roz­bě­hu, kte­rý chrá­ní motor a šrou­bo­vý blok. To zna­me­ná, že kom­pre­sor po spuš­tě­ní běží na vol­no­běh, což mu dává čas na dosa­že­ní správ­ných pro­voz­ních para­me­t­rů. Všech­ny kom­pre­so­ry řady PDP jsou vyba­ve­ny moto­ry Per­kins, kte­ré spl­ňu­jí vyso­ké náro­ky na spo­leh­li­vý pro­voz i v extrém­ních pod­mín­kách a jako jed­na z klí­čo­vých sou­čás­tí mají pří­mý vliv na spo­leh­li­vost stroje.

Nový pře­nos­ný die­se­lo­vý šrou­bo­vý kom­pre­sor ATMOS PDP 50 sli­bu­je mimo­řád­nou vše­stran­nost. Může být dodá­ván s tla­kem 7, 10, 12 a 14 barů. Je to ide­ál­ní stroj pro trys­ká­ní pís­kem, sodou a suchým ledem, vzdu­cho­vé nářa­dí, pilo­ty, vrtá­ní nebo vytla­čo­vá­ní optic­kých kabe­lů pro tele­ko­mu­ni­kač­ní projekty.

Nový ATMOS PDP 50 těží z úspor­né­ho moto­ru Per­kins s fil­trem pev­ných čás­tic. Motor spl­ňu­je poža­dav­ky Stage V, a je tak cer­ti­fi­ko­ván pro eko­lo­gic­ké zóny, kam méně moder­ní stro­je nesmě­jí a jsou dokon­ce vylou­če­ny z veřej­ných zaká­zek. Tří­vál­co­vý model je jed­ním z nejmen­ších moto­rů Per­kins, kte­rý kom­bi­nu­je výkon, níz­ké pro­voz­ní nákla­dy a vel­mi kom­pakt­ní provedení.

Pro ochra­nu stro­je byly namon­to­vá­ny elek­tro­nic­ké řídi­cí prv­ky, kte­ré moni­to­ru­jí všech­ny důle­ži­té para­me­t­ry. Nový motor PDP 50 má vel­ké oddě­le­né vzdu­cho­vé fil­try pro motor a ven­ti­lá­tor, kte­ré zajiš­ťu­jí dlou­hé inter­va­ly údrž­by. Vel­ká nádrž na naf­tu umož­ňu­je pro­voz po dobu del­ší než 8 hodin bez dopl­ňo­vá­ní. Jako motor Per­kins řady 400 je Per­kins® 403J-E17T vyso­ce kon­ku­ren­ce­schop­ný z hle­dis­ka výko­nu a spo­tře­by pali­va. Díky vhod­né­mu pou­ži­tí tech­no­lo­gií byly tyto moto­ry navr­že­ny tak, aby byly spo­leh­li­vé a nabí­ze­ly níz­ké poři­zo­va­cí nákla­dy na širo­ké šká­le trhů, na kte­rých slouží.

Kom­pre­sor PDP 50 lze vyba­vit řadou doplň­ků, kte­ré opti­ma­li­zu­jí kom­pre­sor pro téměř kaž­dou indi­vi­du­ál­ní apli­ka­ci. Exis­tu­je mno­ho mož­nos­tí úpra­vy stla­če­né­ho vzdu­chu, např. suchý vzduch (dochla­zo­vač s odvo­dem kon­den­zá­tu a výmě­ní­kem tep­la). Kom­pre­sor lze také při­způ­so­bit pro pou­ži­tí v nebez­peč­ných pro­sto­rech, jako jsou rafi­né­rie (jis­křiš­tě, ven­til Cha­lwyn) nebo v pří­rod­ních rezer­va­cích (stan­dard­ně se spod­ní vanou pro ochra­nu před únikem).

“Naše kom­pre­so­ry řady PDP se vyzna­ču­jí mimo­řád­ně dlou­hou život­nos­tí, a to i díky pev­ným moto­rům. Kro­mě toho se u spo­leč­nos­ti Per­kins může­me spo­leh­nout na zave­de­nou a celo­svě­to­vou ser­vis­ní síť. To je pro nás jako před­ní­ho svě­to­vé­ho doda­va­te­le vel­mi důle­ži­té,” říká Franz Weisbrod, ředi­tel mezi­ná­rod­ní­ho pro­de­je spo­leč­nos­ti ATMOS Chrást “Kom­pre­so­ry řady ATMOS PDP lze navíc fle­xi­bil­ně kon­fi­gu­ro­vat. V závis­los­ti na loka­li­tě a poža­dav­cích zákaz­ní­ka exis­tu­je širo­ká šká­la mož­nos­tí. S moto­rem Per­kins řady 400 jsme zvo­li­li motor, kte­rý doká­že pruž­ně rea­go­vat na tato přá­ní a kte­rý pra­cu­je robust­ně a spolehlivě.”