BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Bac­kers Maschinenbau

By 3. března 2023 No Comments

Od roku 1989 spo­leč­nost Bac­kers neu­stá­le sta­no­vu­je mil­ní­ky v tech­no­lo­gii hvěz­di­co­vých sít. Cílem spo­leč­nos­ti je posky­to­vat zákaz­ní­kům efek­tiv­ní a eko­no­mic­ké řeše­ní pro pro­sé­vá­ní mine­rál­ních a orga­nic­kých mate­ri­á­lů i smě­sí mate­ri­á­lů. Vždyť bez sepa­ra­ce nelze mno­ho mate­ri­á­lů, kte­ré se vysky­tu­jí jako hlav­ní pro­dukt, ved­lej­ší pro­dukt nebo odpad, dále zpracovat.

Pro­ces pro­sé­vá­ní začí­ná na hvěz­di­co­vém sítu, kde se všech­ny hvěz­di­ce síta otá­če­jí jed­ním smě­rem a uvol­ňu­jí mate­ri­ál. Jem­ný pro­se­tý mate­ri­ál padá mezi hvěz­di­ce na sběr­ný pás. Ten pak dopra­vu­je pro­se­tý mate­ri­ál na jemno­zrn­ném pásu k mís­tu vypouštění.

“Při kon­struk­ci stro­jů s hvěz­di­co­vým sítem se dvě­ma frak­ce­mi se spo­lé­há­me mimo jiné na moto­ry Per­kins. Stro­je s hvěz­di­co­vým sítem se dvě­ma frak­ce­mi mohou ze vstup­ní­ho mate­ri­á­lu pro­sé­vat nad­měr­né a jem­né nečis­to­ty. Kro­mě toho mohou být hvěz­di­co­vé pro­sé­va­cí stro­je Bac­kers se dvě­ma frak­ce­mi vyba­ve­ny mříž­kou pro před­se­pa­ra­ci vel­mi hrubých frak­cí mate­ri­á­lu,” vysvět­lu­je Chris­ti­an Bac­kers, jed­na­tel spo­leč­nos­ti Bac­kers. “Pře­svěd­či­la nás zejmé­na kom­pakt­ní kon­struk­ce moto­rů Per­kins 904 a 1204. Moto­ry jsou navíc robust­ní a dob­ře se hodí pro pou­ži­tí v terénu.”

Hvěz­di­co­vý stroj Bac­kers 2hta je háko­vě zve­da­cí a záro­veň páso­vé mobil­ní řeše­ní hvěz­di­co­vé­ho síta. S Grizzlyscre­e­nem lze podá­vat i těž­ké díly. Stroj posky­tu­je maxi­mál­ní fle­xi­bi­li­tu pro men­ší pro­vo­zy. Má dvě tří­di­cí frak­ce a maxi­mál­ní výkon 120 cbm/h (při tří­dě­ní 16 mm). Hvěz­di­co­vé síto 2 hta váží v závis­los­ti na vyba­ve­ní až 11 000 kg. Je pohá­něn moto­rem Per­kins® 904J-E36TA (IOPU) o výko­nu 74,5 kW, kte­rý spl­ňu­je emis­ní úro­veň V pod­le EU. Pro­sé­va­cí plo­cha 5,4 m² umož­ňu­je sepa­rač­ní řez od 6/8 mm do 80 mm. Díky tomu je stroj 2hta star­scre­en vhod­ný zejmé­na pro tří­dě­ní odpa­du, dřev­ní­ho odpa­du (před­dr­tě­né­ho), pope­la, želez­nič­ní­ho štěr­ku, směs­né­ho sta­veb­ní­ho odpa­du, sta­veb­ní suti, bio­ma­sy, zemi­ny, smě­si zemi­ny s kame­ním, náhrad­ní­ho pali­va, zemi­ny, chmý­ří, říč­ní­ho štěr­ku, čer­stvé­ho dře­va, drce­né pne­u­ma­ti­ky, ská­la, prů­mys­lo­vý odpad, kole­jo­vý balast, dřev­ní štěp­ka, vyso­ko­pec­ní zbyt­ky, štěrk nebo drce­ný kámen, uhlí, kom­post, jílo­vi­tá zemi­na, kon­struk­ce potru­bí, odpad­ky, orni­ce, obno­vi­tel­né suro­vi­ny, recyklo­va­ný mate­ri­ál, kůra, strus­ka, raše­li­na, koře­ná­če a koře­no­vé dřevo.

Stroj Bac­kers 2ta star­scre­en je vět­ším řeše­ním pro­sé­va­cí­ho stro­je, kte­rý lze pou­žít na sta­ve­niš­tích a v obtíž­ném teré­nu s mon­tá­ží na pásy. Se stro­jem 2‑ta star­scre­en lze na sta­ve­niš­ti mané­v­ro­vat pomo­cí rádi­o­vé­ho dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní, má maxi­mál­ní výkon 200 cbm/h (při pro­sé­vá­ní 28 mm) a váží 18 000 kg. Stroj 2‑ta star­scre­en je pohá­něn moto­rem Per­kins® 1204J-E44TTA (IOPU) o výko­nu 140 kW. Motor spl­ňu­je emis­ní úro­veň EU V. Stroj 2‑ta star­scre­en je pro­to vhod­ný zejmé­na pro prá­ci v těž­kém teré­nu a pro pou­ži­tí v sil­nič­ním sta­vi­tel­ství, pozem­ním sta­vi­tel­ství, sta­veb­ním inže­nýr­ství, při stav­bě potru­bí, hrá­zí a pro­duk­to­vo­dů. Pro­sé­va­cí plo­cha o veli­kos­ti více než 8 m² umož­ňu­je sepa­rač­ní řez od 6/8 mm do 80 mm. Hvěz­di­co­vý pro­sé­va­cí stroj 2‑ta je také vše­stran­ně použitelný.