BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Back­ers Maschinenbau

By 3. marts 2023 No Comments

Back­ers har siden 1989 løben­de sat milepæ­le inden for stjer­nescre­en-tek­no­lo­gi. Virk­som­he­dens mål er at give kun­der­ne en effek­tiv og øko­no­misk løs­ning til scre­e­ning af mine­ral­ske og orga­ni­ske mate­ri­a­ler samt blan­din­ger af mate­ri­a­ler. Uden adskil­lel­se kan man­ge mate­ri­a­ler, der fore­kom­mer som hoved­pro­dukt, bipro­dukt eller affald, nem­lig ikke videre­for­ar­bej­des uden adskillelse.

Sor­te­rings­pro­ces­sen star­ter på stjer­nesil­ten, hvor alle stjer­ner­ne rote­rer i én ret­ning og løs­ner mate­ri­a­let op. Det fint sig­te­de mate­ri­a­le fal­der mel­lem stjer­ner­ne på et opsam­lings­bånd. Det­te befor­drer der­ef­ter det sig­te­de mate­ri­a­le på et fin­korns­bånd til udløbspunktet.

“Når vi byg­ger stjer­ne­sig­te-maski­ner med to frak­tio­ner, er vi bl.a. afhæn­gi­ge af Per­kins-moto­rer. Stjer­nesor­te­rings­ma­ski­ner med to frak­tio­ner kan fra­sor­te­re over­mål og fin­korn fra input­ma­te­ri­a­let. Des­u­den kan Back­ers’ stjer­ne­sig­te med to frak­tio­ner udsty­res med et git­ter til for­se­pa­re­ring af meget grove mate­ri­a­le­frak­tio­ner”, for­kla­rer Chri­sti­an Back­ers, admi­ni­stre­ren­de direk­tør hos Back­ers. “Vi var især over­be­vi­ste af det kom­pak­te design af Per­kins 904- og 1204-moto­rer­ne. Des­u­den er moto­rer­ne robu­ste og vel­eg­ne­de til offroad-brug.”

Back­ers’ 2‑h­ta-stjer­neskærm­ma­ski­ne er en krog­løf­tet og sam­ti­dig spor­før­bar stjer­neskærm­løs­ning. Med Grizzlyscre­en kan selv tun­ge dele til­fø­res. Maski­nen giver mak­si­mal flek­si­bi­li­tet til min­dre ope­ra­tio­ner. Den har to scre­e­nings­frak­tio­ner og en mak­si­mal gen­nem­strøm­ning på 120 cbm/h (med 16 mm scre­e­ning). 2‑h­ta-stjer­neskær­men vejer op til 11.000 kg, afhæn­gigt af udsty­ret. Den dri­ves af en Per­kins® 904J-E36TA (IOPU)-motor med en effekt på 74,5 kW, der over­hol­der EU-emis­sions­ni­veau V. Det 5,4 m² sto­re sor­te­rings­a­re­al giver mulig­hed for et sepa­ra­tions­skæ­ring fra 6/8 mm til 80 mm. Det­te gør 2‑h­ta-stjer­neskæ­rings­ma­ski­nen sær­lig vel­eg­net til sor­te­ring af affald, træaf­fald (for­hak­ket), aske, jer­n­ba­ne­bal­last, blan­det byg­ge­af­fald, byg­nings­af­fald, bio­mas­se, jord, jord med sten­blan­ding, erstat­nings­brænd­sel, jord, flod­grus, frisk træ, flæk­ke­de dæk, sten, indu­stri­af­fald, spor­bal­last, træspå­ner, højovns­re­ster, grus eller knust sten, kul, kom­post, lerjord, rør­led­nings­kon­struk­tion, affald, muld­jord, ved­va­ren­de råstof­fer, gen­brugs­ma­te­ri­a­le, bark, slag­ger, tørv, rod­stok­ke og rodtræ.

Back­ers 2‑ta stjer­ne­fil­ter­ma­ski­nen er en stør­re løs­ning til en sig­te­ma­ski­ne, der kan anven­des på spor på byg­ge­plad­ser og i van­ske­ligt ter­ræn. 2‑ta stjer­ne­sig­te-maski­nen kan manøv­re­res på ste­det ved hjælp af radiofjer­n­be­tje­ning, har en mak­si­mal gen­nem­strøm­ning på 200 cbm/h (med 28 mm sor­te­ring) og vejer 18.000 kg. 2‑ta stjer­nescre­en-maski­nen dri­ves af en Per­kins® 1204J-E44TTA (IOPU) med en effekt på 140 kW. Moto­ren opfyl­der EU’s emis­sions­ni­veau V. 2‑ta stjer­ne­sig­te­ma­ski­nen er der­for sær­lig vel­eg­net til arbej­de i van­ske­ligt ter­ræn og til brug i vej­byg­ge­ri, anlægs­ar­bej­de, anlægs­ar­bej­de, rør­led­nings­kon­struk­tion, dige- og rør­led­nings­kon­struk­tion. Det mere end 8 kva­drat­me­ter sto­re sig­tea­re­al giver mulig­hed for et sepa­ra­tions­skæ­ring fra 6/8 mm til 80 mm. 2‑ta stjer­nescre­en-maski­nen er også alsidig.