BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

By 26. ledna 2023 No Comments

Spo­leč­nost WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH se díky své­mu know-how v oblas­ti sil­nič­ní­ho sta­vi­tel­ství již mno­ho let spe­ci­a­li­zu­je na vývoj a výro­bu ino­va­tiv­ních a efek­tiv­ních znač­ko­va­cích a odzna­čo­va­cích stro­jů pro sil­ni­ce a letiš­tě. Pro­duk­to­vé port­fo­lio spo­leč­nos­ti WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH nabí­zí správ­nou stroj­ní tech­no­lo­gii pro kaž­dý úkol zna­če­ní, ať už se jed­ná o struk­tu­rál­ní zna­če­ní, zna­če­ní tlus­tou vrst­vou nebo stří­ká­ní pomo­cí vzdu­cho­vé­ho, bez­vzdu­cho­vé­ho nebo hor­ké­ho postři­ku — od ruč­ních zaří­ze­ní a samo­jízd­ných stro­jů až po znač­ko­va­cí vozy s maxi­mál­ní kapa­ci­tou a spe­ci­ál­ním vyba­ve­ním. Sor­ti­ment dopl­ňu­jí dal­ší zaří­ze­ní, jako jsou sušič­ky vozo­vek, vyty­čo­va­cí fré­zy, vaři­če ter­mo­plas­tů nebo roz­me­ta­dla kuliček.

Stro­je řady W 351 od spo­leč­nos­ti WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH jsou vyba­ve­ny moto­rem Per­kins® 404J-E22TA, stu­peň V. Jed­ná se o čty­řvál­co­vý motor se zdvi­ho­vým obje­mem 2,2 lit­ru. Kom­pakt­ní “prcek” od fir­my Per­kins má výkon 55 kW (74 k) a nabí­zí vyni­ka­jí­cí toči­vý moment 279 Nm při níz­kých otáč­kách 1600 min‑1. K tomu se při­dá­va­jí níz­ké pro­voz­ní nákla­dy a extrém­ně níz­ká hla­di­na hlu­ku. Výho­da níz­ké hluč­nos­ti vede k šír­ší­mu vyu­ží­tí i v pra­cov­ních oblas­tech cit­li­vých na hluk.

Stej­ně jako všech­ny ostat­ní mode­ly stro­jů od spo­leč­nos­ti WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH lze s W 351 GTLR zpra­co­vá­vat všech­ny běž­né ozna­čo­va­cí mate­ri­á­ly. Od ter­mo­plas­tic­kých zna­či­cích mate­ri­á­lů pro ten­ko­vrst­vé a sil­no­vrst­vé zna­če­ní přes naná­še­ní stří­ka­tel­ných stu­de­ných barev a plas­tů za stu­de­na (obo­jí je mož­né při bez­vzdu­cho­vém nebo vzdu­cho­vém roz­pra­šo­vá­ní) až po naná­še­ní sil­no­vrs­tvých plas­tů za stu­de­na. Díky modu­lár­ní­mu sys­té­mu rámu vozi­dla lze apli­kač­ní jed­not­ky vymě­ňo­vat. To umož­ňu­je obslu­ze stro­je pokrýt růz­no­ro­dé úko­ly a zvý­šit efek­ti­vi­tu stroje.

“Díky snad­né údrž­bě, níz­ké spo­tře­bě pali­va a bez­údrž­bo­vé­mu sys­té­mu násled­né úpra­vy je pro nás motor 400 mimo­řád­ně uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý. Har­mo­nic­ky zapa­dá do kon­struk­ce stro­jů řady W 351 a je vhod­ný pro širo­kou šká­lu apli­kač­ních poža­dav­ků. Zvlášt­nos­tí stro­je W 351 je jeho modu­lár­ní kon­struk­ce. Růz­né apli­kač­ní poža­dav­ky lze zpra­co­vá­vat s růz­ný­mi před­ní­mi vozí­ky,” říká Lisa Par­c­zan­ny, vedou­cí týmu pro­de­je zna­či­cí techniky.