BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

By 3. marca 2023 No Comments

Od 1989 roku fir­ma Bac­kers nie­ustan­nie wyzna­cza kamie­nie milo­we w tech­no­lo­gii gwiezd­nych ekra­nów. Celem fir­my jest dostar­cze­nie klien­tom efek­tyw­ne­go i eko­no­micz­ne­go roz­wią­za­nia do prze­sie­wa­nia mate­ria­łów mine­ral­nych, orga­nicz­nych oraz mie­sza­nek mate­ria­łów. Prze­cież bez segre­ga­cji wie­le mate­ria­łów, któ­re wystę­pu­ją jako pro­dukt głów­ny, pro­dukt ubocz­ny lub odpad nie może być dalej przetwarzanych.

Pro­ces prze­sie­wa­nia roz­po­czy­na się na sicie w kształ­cie gwiaz­dy, przy czym wszyst­kie gwiaz­dy na ekra­nie obra­ca­ją się w jed­nym kie­run­ku i roz­luź­nia­ją mate­riał. Drob­no prze­sia­ny mate­riał spa­da mię­dzy gwiaz­da­mi na taśmę zbie­ra­ją­cą. Ten następ­nie prze­no­si prze­sia­ny mate­riał na taśmie drob­no­ziar­ni­stej do punk­tu rozładunku.

„Kie­dy budu­je­my prze­sie­wa­cze gwiezd­ne z dwie­ma frak­cja­mi, pole­ga­my mię­dzy inny­mi na sil­ni­kach Per­kin­sa. Prze­sie­wa­cze gwiezd­ne z dwie­ma frak­cja­mi mogą odsie­wać nad­wy­mia­ry i miał z mate­ria­łu wej­ścio­we­go. Ponad­to 2‑frakcyjne maszy­ny prze­sie­wa­czy gwiezd­nych fir­my Bac­kers mogą być wypo­sa­żo­ne z siat­ką do wstęp­ne­go oddzie­la­nia bar­dzo gru­bych frak­cji mate­ria­łu”, wyja­śnia Chri­stian Bac­kers, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Bac­kers. „Szcze­gól­nie prze­ko­na­ła nas kom­pak­to­wa kon­struk­cja sil­ni­ków Per­kins 904 i 1204. Ponad­to sil­ni­ki te są solid­ne i dosko­na­le nada­ją się do użyt­ku w terenie”.

Maszy­na prze­sie­wa­cza gwiaź­dzi­ste­go 2‑hta fir­my Bac­kers jest urzą­dze­niem z hakiem i jed­no­cze­śnie mobil­nym prze­sie­wa­czem gwiezd­nym. Dzię­ki Griz­zly­scre­en moż­na poda­wać nawet cięż­kie czę­ści. Maszy­na zapew­nia mak­sy­mal­ną ela­stycz­ność przy mniej­szych ope­ra­cjach. Posia­da dwie frak­cje prze­sie­wa­nia i mak­sy­mal­ną prze­pu­sto­wość 120 cbm/h (przy prze­sie­wa­niu 16 mm). Prze­sie­wacz gwiaź­dzi­sty 2‑hta waży w zależ­no­ści od wypo­sa­że­nia do 11 000 kg. Jest napę­dza­ny sil­ni­kiem Per­kins® 904J-E36TA (IOPU) zgod­nym z nor­ma­mi emi­sji UE V o mocy 74,5 kW. Powierzch­nia prze­sie­wa­nia 5,4 m² umoż­li­wia cię­cie sepa­ra­cyj­ne od 6/8 mm do 80 mm. To spra­wia, że prze­sie­wacz gwiezd­ny 2‑hta nada­je się szcze­gól­nie do prze­sie­wa­nia odpa­dów, odpa­dów drzew­nych (wstęp­nie roz­drob­nio­nych), popio­łu, pod­syp­ki kole­jo­wej, mie­sza­nych odpa­dów budow­la­nych, gru­zu budow­la­ne­go, bio­ma­sy, gle­by, gle­by z mie­szan­ką kamie­ni, pali­wa zastęp­cze­go, zie­mi, puchu, żwir rzecz­ny, świe­że drew­no, roz­drob­nio­ne opo­ny, ska­ły, odpa­dy prze­my­sło­we, pod­syp­ka toro­wa, zręb­ki drzew­ne, pozo­sta­ło­ści wiel­ko­pie­co­we, żwir lub tłu­czeń kamien­ny, węgiel, kom­post, gle­ba gli­nia­sta, budo­wa ruro­cią­gów, odpa­dy, wierzch­nia war­stwa gle­by, surow­ce odna­wial­ne, mate­riał z recy­klin­gu, kora, żużel, torf, pod­kład­ki i drew­no korzeniowe.

Prze­sie­wacz gwiezd­ny Bac­kers 2‑ta jest więk­szym prze­sie­wa­czem, któ­ry może być uży­wa­ny na pla­cach budo­wy iw trud­nym tere­nie na torach gąsie­ni­co­wych. Maszy­na 2‑ta star­scre­en może być ste­ro­wa­na na miej­scu za pomo­cą pilo­ta radio­we­go, ma mak­sy­mal­ną prze­pu­sto­wość 200 cbm/h (przy prze­sie­wa­niu 28 mm) i waży 18 000 kg. Maszy­na 2‑ta star­scre­en jest napę­dza­na przez Per­kins® 1204J-E44TTA (IOPU) o mocy wyj­ścio­wej 140 kW. Sil­nik speł­nia wymo­gi unij­ne­go pozio­mu emi­sji V. Prze­sie­wacz gwiaź­dzi­sty 2‑ta nada­je się zatem szcze­gól­nie do pra­cy w trud­nym tere­nie oraz do sto­so­wa­nia w budow­nic­twie dro­go­wym, inży­nie­rii lądo­wej i wod­nej, inży­nie­rii budow­la­nej, budo­wie ruro­cią­gów, budo­wie wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych i budo­wie ruro­cią­gów. Powierzch­nia prze­sie­wa­nia ponad 8 metrów kwa­dra­to­wych umoż­li­wia cię­cie sepa­ra­cyj­ne od 6/8 mm do 80 mm. Maszy­na 2‑ta star­scre­en jest rów­nież wszechstronna.