BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

By 26. stycznia 2023 No Comments

Dzię­ki swo­je­mu know-how w dzie­dzi­nie budow­nic­twa dro­go­we­go fir­ma WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH od wie­lu lat spe­cja­li­zu­je się w opra­co­wy­wa­niu i pro­duk­cji inno­wa­cyj­nych i wydaj­nych maszyn do zna­ko­wa­nia dróg i lot­nisk. Port­fo­lio pro­duk­tów WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH ofe­ru­je odpo­wied­nią tech­no­lo­gię maszy­no­wą do każ­de­go zada­nia zna­ko­wa­nia, nie­za­leż­nie od tego, czy jest to zna­ko­wa­nie struk­tu­ral­ne, gru­bo­war­stwo­we lub natry­ski­wa­nie w pro­ce­sach air­spray, air­less lub hot-spray — z urzą­dzeń ręcz­nych i samo­ob­słu­go­wych maszy­ny samo­jezd­ne do zna­ko­wa­nia samo­cho­dów cię­ża­ro­wych o mak­sy­mal­nym udźwi­gu i wypo­sa­że­niu spe­cjal­nym. Dodat­ko­we wypo­sa­że­nie, takie jak osu­sza­cze jezd­ni, kra­jar­ki do zna­ko­wa­nia, pod­grze­wa­cze ter­mo­pla­stycz­ne lub roz­sie­wa­cze kulek, uzu­peł­nia­ją ofer­tę produktów.

Maszy­ny serii W 351 fir­my WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH są wypo­sa­żo­ne w sil­nik Per­kins® 404J-E22TA, Sta­ge V. To 4‑cylindrowy sil­nik o pojem­no­ści sko­ko­wej 2,2 litra. Kom­pak­to­wy „mały” Per­kins ma moc 55 kW (74 KM) i ofe­ru­je dosko­na­ły moment obro­to­wy 279 Nm przy niskich pręd­ko­ściach 1600 obr./min. Do tego docho­dzą niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji i wyjąt­ko­wo niski poziom hała­su. Prze­wa­ga niskie­go hała­su skut­ku­je dodat­ko­wy­mi moż­li­wo­ścia­mi  pra­cy  na obsza­rach wraż­li­wych na hałas.

Podob­nie jak wszyst­kie inne mode­le maszyn fir­my WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH. W 351 GTLR moż­na obra­biać wszyst­kie kon­wen­cjo­nal­ne mate­ria­ły do ozna­cza­nia. Od ter­mo­pla­stycz­nych mate­ria­łów zna­ku­ją­cych do cien­ko- i gru­bo­war­stwo­wych ozna­czeń, przez nakła­da­nie farb natry­sko­wych na zim­no i two­rzyw sztucz­nych w sprayu na zim­no (oba moż­li­we w pro­ce­sie air­less lub ato­mi­za­cji powietrz­nej), po nakła­da­nie gru­bych warstw two­rzyw sztucz­nych na zim­no. Dzię­ki modu­ło­we­mu sys­te­mo­wi ramy pojaz­du, jed­nost­ki apli­ka­cyj­ne mogą być wymie­nia­ne. Dzię­ki temu ope­ra­tor maszy­ny może wyko­ny­wać róż­no­rod­ne zada­nia i zwięk­szać wydaj­ność maszyny.

„Łatwa kon­ser­wa­cja, niskie zuży­cie pali­wa i bez­ob­słu­go­wy układ oczysz­cza­nia spa­lin spra­wia­ją, że sil­nik 400 jest dla nas szcze­gól­nie przy­ja­zny oraz dla  użyt­kow­ni­ka. Har­mo­nij­nie pasu­je do kon­struk­cji maszyn serii W 351 i nada­je się do sze­ro­kie­go zakre­su zasto­so­wań. Cechą szcze­gól­ną W 351 jest modu­ło­wa kon­struk­cja maszy­ny. Róż­ne wyma­ga­nia apli­ka­cji mogą być prze­twa­rza­ne za pomo­cą róż­nych wóz­ków przed­nich” – mówi Lisa Par­czan­ny, lider zespo­łu ds. tech­no­lo­gii zna­ko­wa­nia sprzedaży.