BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

By 3. March 2023 No Comments

Od 1989. Bac­kers kon­ti­nu­ira­no pos­tav­lja pre­kret­ni­ce u star­s­cre­en teh­no­lo­gi­ji. Cilj tvrt­ke je pru­ži­ti kup­ci­ma učin­ko­vi­to i eko­no­mič­no rje­še­nje za pro­si­ja­va­nje mine­ral­nih i organ­skih mate­ri­ja­la kao i mje­ša­vi­ne mate­ri­ja­la. Uos­ta­lom, bez odva­ja­nja, mno­gi mate­ri­ja­li koji nas­ta­ju kao glav­ni pro­izvod, nus­pro­izvod ili otpad ne mogu se dalje prerađivati.

Pro­ces pro­si­ja­va­nja poči­nje na zvjez­das­tom situ, pri čemu se sve zvjez­di­ce sita okre­ću u jed­nom smje­ru i rahle mate­ri­jal. Fino pro­si­ja­ni mate­ri­jal pada izme­đu zvi­jez­da na sabir­nu tra­ku. Finoz­r­na­ta tra­ka zatim pre­no­si pro­si­ja­ni mate­ri­jal do mjes­ta pražnjenja.

“Kada gra­di­mo star­s­cre­en stro­je­ve s dvi­je frak­ci­je, osla­nja­mo se izme­đu osta­log na Per­kins moto­re. Star scre­en stro­je­vi s dvi­je frak­ci­je mogu odvo­ji­ti pre­ko­mjer­nu veli­či­nu i sit­ne koma­de iz ulaz­nog mate­ri­ja­la. Dodat­no, Bac­ker­so­vi 2‑fraction star­s­cre­en stro­je­vi mogu se opre­mi­ti s rešet­kom za pret­hod­no odva­ja­nje vrlo gru­bih frak­ci­ja mate­ri­ja­la,” objaš­nja­va Chris­ti­an Bac­kers, direk­tor tvrt­ke Bac­kers. “Poseb­no nas je uvje­rio kom­pak­t­ni dizajn moto­ra Per­kins 904 i 1204. Osim toga, moto­ri su robus­ni i dobro pri­la­go­đe­ni za teren­sku upotrebu.”

Bac­ker­sov 2‑hta star­s­cre­en stroj je rje­še­nje za podi­za­nje na kuku i u isto vri­je­me mobil­no star­s­cre­en rje­še­nje. S Gri­zz­lys­cre­enom se pro­ce­si­ra­ti čak i teški dije­lo­vi. Stroj pru­ža mak­si­mal­nu flek­si­bil­nost za manje ope­ra­ci­je. Ima dvi­je frak­ci­je sita i mak­si­mal­nu pro­pus­nost od 120 cbm/h (sa sitom od 16 mm). 2‑hta star­s­cre­en teži do 11.000 kg, ovis­no o opre­mi. Pokre­će ga Per­kins® 904J-E36TA (IOPU) motor uskla­đen s EU razi­nom emi­si­ja V‑kompatibilnosti s izlaz­nom sna­gom od 74,5 kW. Povr­ši­na pro­si­ja­va­nja od 5,4 m² omo­gu­ću­je rez odva­ja­nja od 6/8 mm do 80 mm. Zbog toga je 2‑hta star­s­cre­en stroj poseb­no pogo­dan za pro­si­ja­va­nje otpa­da, otpad­nog drva (pret­hod­no usit­nje­nog), pepe­la, željez­nič­kog balas­ta, mije­ša­nog gra­đe­vin­skog otpa­da, gra­đe­vin­skog šuta, bioma­se, zem­lje, zem­lje s kame­nom mje­ša­vi­nom, zamjen­skog gori­va, zem­lje, paper­ja, riječ­nog šljun­ka, svje­žeg drva, usit­nje­ne gume, kame­nja, indus­trij­skog otpa­da, balas­ta za trač­ni­ce, drv­ne sje­če, osta­ta­ka viso­kih peći, šljun­ka ili drob­lje­nog kame­na, uglje­na, kom­pos­ta, gli­ne, cjev­ča­nih kons­truk­ci­ja, otpa­da, gor­njeg slo­ja tla, obnov­lji­vih siro­vi­na, recik­li­ra­nih mate­ri­ja­la, kora, tro­ske, tre­se­ta i korje­na drveća.

Bac­kers 2‑ta star­s­cre­en stroj je veće rje­še­nje stro­ja za pro­si­ja­va­nje koje se može koris­ti­ti na gusje­ni­ca­ma na gra­di­li­šti­ma i na teškom tere­nu. 2‑ta star­s­cre­en stro­jem se može uprav­lja­ti na licu mjes­ta putem daljin­skog radij­skog uprav­lja­nja, ima mak­si­mal­nu pro­pus­nost od 200 cbm/h (s 28 mm sitom) i teži 18.000 kg. 2‑ta star­s­cre­en stroj pokre­će Per­kins® 1204J-E44TTA (IOPU) s izlaz­nom sna­gom od 140kW. Motor je u skla­du s EU emi­sij­skom razi­nom V. 2‑ta star­s­cre­en stroj sto­ga je poseb­no prik­la­dan za rad na teškom tere­nu i za upo­tre­bu u ces­to­grad­nji, nisko­grad­nji, viso­ko­grad­nji, izgrad­nji cje­vo­vo­da, izgrad­nji nasi­pa i izgrad­nji cje­vo­vo­da. Povr­ši­na pro­si­ja­va­nja veća od 8 četvor­nih meta­ra omo­gu­ću­je rez od 6/8 mm do 80 mm. 2‑ta star­s­cre­en stroj tako­đer je svestran.