BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH

By 26. January 2023 No Comments

Sa svo­jim zna­njem i iskus­tvom u ces­to­grad­nji, WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH se dugi niz godi­na spe­ci­ja­li­zi­rao za razvoj i pro­izvod­nju ino­va­tiv­nih i učin­ko­vi­tih stro­je­va za ozna­ča­va­nje i demar­ka­ci­ju za ces­te i zrač­ne luke. Por­t­felj pro­izvo­da WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH nudi odgo­va­ra­ju­ću stroj­nu teh­no­lo­gi­ju za sva­ki zada­tak ozna­ča­va­nja, bez obzi­ra radi li se o struk­tur­nom ozna­ča­va­nju, debe­los­loj­nom ozna­ča­va­nju ili nano­še­nju ras­pr­ši­va­njem pomo­ću pro­ce­sa zrač­nog ras­pr­ši­va­nja, bez­z­rač­nog ili vru­ćeg ras­pr­ši­va­nja — od ruč­nih ure­đa­ja i samos­tal­nih ure­đa­ja pogon­skih stro­je­va za ozna­ča­va­nje kami­ona naj­ve­će nosi­vos­ti i poseb­ne opre­me. Dodat­na opre­ma kao što su suša­či kol­ni­ka, reza­či za demar­ki­ra­nje, ter­mo­plas­tič­ni gri­ja­či ili posi­pa­či kugli­ca upot­pu­nju­ju asor­ti­man proizvoda.

Stro­je­vi seri­je W 351 tvrt­ke WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH oprem­lje­ni su moto­rom Per­kins® 404J-E22TA, stu­panj V. Motor je 4‑cilindrični motor obuj­ma 2,2 litre. Kom­pak­t­ni “malac” iz Per­kin­sa ima sna­gu od 55 kW (74 KS) i nudi izvr­stan okret­ni moment od 279 Nm pri malim brzi­na­ma od 1600 o/min. Tome su pri­do­da­ni niski ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi i iznim­no niske razi­ne buke. Pred­nost buke rezul­ti­ra dalj­njim pro­zo­ri­ma rad­nog vre­me­na u rad­nim podru­čji­ma osjet­lji­vim na buku.

Kao i svi dru­gi mode­li stro­je­va tvrt­ke WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH, svi uobi­ča­je­ni mate­ri­ja­li za ozna­ča­va­nje mogu se obra­di­ti s W 351 GTLR. Od ter­mo­plas­tič­nih mate­ri­ja­la za ozna­ča­va­nje za tan­kos­loj­ne i debe­los­loj­ne ozna­ke do pri­mje­ne hlad­nih boja koje se mogu ras­pr­ši­ti i plas­ti­ke za hlad­no prska­nje (obo­je je mogu­će u pro­ce­su ras­pr­ši­va­nja bez zra­ka ili zra­kom) do pri­mje­ne debe­los­loj­ne hlad­ne plas­ti­ke. Zahva­lju­ju­ći modu­lar­nom sus­ta­vu okvi­ra vozi­la, jedi­ni­ce za pri­mje­nu mogu se među­sob­no mije­nja­ti. To ope­ra­te­ru stro­ja omo­gu­ću­je pokri­va­nje raz­no­li­kog ras­po­na zada­ta­ka i pove­ća­nje učin­ko­vi­tos­ti stroja.

“Lako odr­ža­va­nje, niska potroš­nja gori­va i sus­tav nak­nad­ne obra­de koji ne zah­ti­je­va odr­ža­va­nje čine motor 400 za nas poseb­no lakim za kori­šte­nje. On se sklad­no ukla­pa u dizajn stro­ja seri­je W 351 i prik­la­dan je za širok ras­pon pri­mje­ne. Poseb­na zna­čaj­ka W 351 je modu­lar­ni dizajn stro­ja. Raz­li­či­ti zah­tje­vi pri­mje­ne mogu se obra­di­ti s raz­li­či­tim pred­njim koli­ci­ma,” kaže Lisa Par­c­zan­ny, vodi­te­lji­ca tima za pro­da­ju teh­no­lo­gi­je označavanja.