BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Börger

By 29. czerwca 2023 No Comments

Szyb­kie, nie­skom­pli­ko­wa­ne i sku­tecz­ne dzia­ła­nie ma klu­czo­we zna­cze­nie w opa­no­wy­wa­niu awa­rii. Wyma­ga to tech­no­lo­gii, na któ­rej moż­na pole­gać. Wie­le lokal­nych grup Fede­ral­nej Agen­cji Pomo­cy Tech­nicz­nej (THW), stra­ży pożar­nej i zakła­do­wej stra­ży pożar­nej pole­ga na mobil­nych pom­pach o wyso­kiej wydaj­no­ści fir­my Bör­ger, któ­re są napę­dza­ne sil­ni­ka­mi Perkins.

Bör­ger GmbH od ponad 35 lat pro­du­ku­je wyso­kiej jako­ści pom­py rota­cyj­ne. Pom­py wypo­ro­we są dostęp­ne w 25 roz­mia­rach o wydaj­no­ści od 1 do 1450 m²/h. Każ­da pom­pa jest pro­du­ko­wa­na w sys­te­mie modu­ło­wym. Każ­da pom­pa jest kon­fi­gu­ro­wa­na indy­wi­du­al­nie dla dane­go zasto­so­wa­nia na zasa­dzie modu­ło­wej. Ozna­cza to, że pom­py mogą być sto­so­wa­ne w nie­mal wszyst­kich gałę­ziach prze­my­słu, w tech­ni­ce komu­nal­nej i śro­do­wi­sko­wej, na peł­nym morzu czy w rolnictwie.

Oszczę­dza­ją­ca miej­sce kon­struk­cja, bez­pro­ble­mo­we pom­po­wa­nie , samo­za­sy­sa­nie do 8 metrów bez urzą­dze­nia pod­ci­śnie­nio­we­go oraz moż­li­wość obsłu­gi pom­py rota­cyj­nej Bör­ger z róż­ny­mi opcja­mi napę­du spra­wia­ją, że pom­pa jest ide­al­ną pom­pą mobil­ną. Nie ma zna­cze­nia, czy jest uży­wa­na jako prze­no­śna pom­pa ręcz­na do samo­cho­du cię­ża­ro­we­go, czy jako wyso­ko­wy­daj­na pom­pa na przy­cze­pie cię­ża­rów­ki — pro­jekt i pro­duk­cja są wyko­ny­wa­ne przez fir­mę Bör­ger „z jed­ne­go źró­dła”, od ramy pod­sta­wo­wej po tech­no­lo­gię pom­py i tech­no­lo­gia sterowania.

Szcze­gól­nie w przy­pad­ku cał­ko­wi­cie samo­wy­star­czal­nych pomp o wyso­kiej wydaj­no­ści fir­ma Bör­ger pole­ga na sil­ni­kach Per­kins. Tak jest rów­nież w przy­pad­ku wyso­ko­wy­daj­nej pom­py zakła­do­wej stra­ży pożar­nej fir­my chemicznej.

Wyso­ko­wy­daj­na pom­pa zakła­do­wej stra­ży pożarnej

„Che­micz­ny gigant” zain­sta­lo­wał na tere­nie Nie­miec wła­sną zakła­do­wą straż pożar­ną. Aby zapew­nić zewnętrz­ne zaopa­trze­nie w wodę gaśni­czą do zasi­la­nia pojaz­dów, insta­la­cji try­ska­czo­wych i mio­ta­czy, zakła­do­wa straż pożar­na zaku­pi­ła wyso­ko­wy­daj­ną mobil­ną pom­pę fir­my Börger.

Pom­pa jest zamon­to­wa­na na przy­cze­pie cię­ża­rów­ki 5,5 t i jest napę­dza­na sil­ni­kiem Per­kins® 1204F-E44TTA IOPU. Dzię­ki moc­ne­mu sil­ni­ko­wi o mocy 129 kW i momen­cie obro­to­wym 750 Nm pom­pa dostar­cza do 192 m³/h. Zbior­nik pali­wa jest zin­te­gro­wa­ny z ramą pod­sta­wy pom­py, aby zaosz­czę­dzić miej­sce. W przy­pad­ku poża­ru pom­pa zasi­la wozy stra­żac­kie wodą ze zbior­ni­ka prze­ciw­po­ża­ro­we­go lub pobli­skiej rzeki.

Mobil­na pom­pa przeciwpowodziowa

„Sil­ni­ki Per­kins są abso­lut­nie nie­za­wod­ne i są rów­nież sto­so­wa­ne w naszych pom­pach do wal­ki z powo­dzia­mi. Oprócz jed­no­stek spe­cjal­nych THW i stra­ży pożar­nej, rów­nież licz­ne sto­wa­rzy­sze­nia wod­ne pole­ga­ją na nie­za­wod­nej kom­bi­na­cji Bör­ger-Per­kins. Łatwe w utrzy­ma­niu pom­py o wydaj­no­ści do 1450 m³/h. Wyso­ko­wy­daj­ne pom­py są mon­to­wa­ne na przy­cze­pach i napę­dza­ne sil­ni­ka­mi Per­kins. W przy­pad­ku powo­dzi pom­pa jest uży­wa­na w stra­te­gicz­nie waż­nych miej­scach i chro­ni obsza­ry miesz­kal­ne przed zala­niem” – mówi Anne Bör­ger-Olthoff, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Bör­ger GmbH. „Waż­na jest dla nas nie tyl­ko nie­za­wod­ność sil­ni­ków. Może­my teraz spoj­rzeć wstecz na kil­ka lat peł­nej zaufa­nia współ­pra­cy z naszym dys­try­bu­to­rem Per­kins, fir­mą BU Power Systems”.