BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Börger

By 29. června 2023 No Comments

Při zvlá­dá­ní havá­rií je zásad­ní rych­lý, nekom­pli­ko­va­ný a účin­ný zásah. To vyža­du­je tech­no­lo­gii, na kte­rou se lze spo­leh­nout. Mno­ho míst­ních sku­pin Spol­ko­vé agen­tu­ry pro tech­nic­kou pomoc (THW), hasič­ských sbo­rů a závod­ních hasič­ských jed­no­tek spo­lé­há na mobil­ní vyso­ce výkon­ná čer­pa­dla od spo­leč­nos­ti Bör­ger, kte­rá jsou pohá­ně­na moto­ry Perkins.

Spo­leč­nost Bör­ger GmbH vyrá­bí vyso­ce kva­lit­ní čer­pa­dla s rotač­ní­mi lopat­ka­mi již více než 35 let. Obje­mo­vá čer­pa­dla jsou k dis­po­zi­ci ve 25 veli­kos­tech s prů­to­kem od 1 do 1 450 m²/h. Kaž­dé čer­pa­dlo se vyrá­bí v modu­lár­ním sys­té­mu. Kaž­dé čer­pa­dlo je indi­vi­du­ál­ně kon­fi­gu­ro­vá­no pro pří­sluš­nou apli­ka­ci s vyu­ži­tím modu­lár­ní­ho prin­ci­pu. To zna­me­ná, že čer­pa­dla lze pou­žít téměř ve všech odvět­vích prů­mys­lu, v komu­nál­ní a eko­lo­gic­ké tech­ni­ce, na vol­ném moři nebo v zemědělství.

Pro­sto­ro­vě úspor­ná kon­struk­ce, bez­pro­blé­mo­vé čer­pá­ní v reži­mu snorch­lo­vá­ní, samo­nasá­vá­ní až do hloub­ky 8 m bez pod­tla­ko­vé­ho zaří­ze­ní a mož­nost pro­vo­zo­vat rotač­ní lame­lo­vé čer­pa­dlo Bör­ger s růz­ný­mi vari­an­ta­mi poho­nu činí z čer­pa­dla ide­ál­ní mobil­ní čer­pa­dlo. Nezá­le­ží na tom, zda je pou­ží­vá­no jako pře­nos­né ruč­ní čer­pa­dlo pro náklad­ní auto­mo­bi­ly nebo jako vyso­ce výkon­né čer­pa­dlo na pří­vě­su náklad­ní­ho auto­mo­bi­lu — kon­struk­ci a výro­bu pro­vá­dí spo­leč­nost Bör­ger “z jed­né ruky”, od základ­ní­ho rámu až po tech­no­lo­gii čer­pa­dla a řídi­cí techniku.

Zejmé­na u zce­la soběstač­ných vyso­ce výkon­ných čer­pa­del sází Bör­ger na moto­ry Per­kins. To je i pří­pad vyso­ce výkon­né­ho čer­pa­dla závod­ní­ho hasič­ské­ho sbo­ru che­mic­ké­ho podniku.

Vyso­ce výkon­né čer­pa­dlo závod­ní­ho hasič­ské­ho sboru

“Che­mic­ký gigant” insta­lo­val v jed­nom němec­kém závo­dě vlast­ní závod­ní hasič­skou jed­not­ku. K zajiš­tě­ní exter­ní­ho záso­bo­vá­ní hasi­cí vodou pro záso­bo­vá­ní vozi­del, sprin­kle­ro­vých sys­té­mů a požár­ních vrha­čů si závod­ní hasič­ský sbor poří­dil mobil­ní vyso­ce výkon­né čer­pa­dlo Börger.

Čer­pa­dlo je namon­to­vá­no na 5,5t pří­vě­su náklad­ní­ho auto­mo­bi­lu a je pohá­ně­no moto­rem Per­kins® 1204F-E44TTA IOPU. Díky výkon­né­mu moto­ru o výko­nu 129 kW a toči­vé­mu momen­tu 750 Nm dodá­vá čer­pa­dlo až 192 m³/h. Pali­vo­vá nádrž je pro úspo­ru mís­ta inte­gro­vá­na do základ­ní­ho rámu čer­pa­dla. V pří­pa­dě požá­ru čer­pa­dlo záso­bu­je hasič­ské vozy vodou z požár­ní nádr­že nebo z blíz­ké řeky.

Mobil­ní povod­ňo­vé čerpadlo

“Moto­ry Per­kins jsou napros­to spo­leh­li­vé a pou­ží­va­jí se i v našich čer­pa­dlech pro­čer­pá­ní vody ze zapla­ve­ných oblas­tí během povod­ní. Kro­mě zása­ho­vých jed­no­tek THW a hasič­ských sbo­rů spo­lé­ha­jí na spo­leh­li­vou kom­bi­na­ci Bör­ger-Per­kins také čet­ná vod­ní sdru­že­ní. Zde se pou­ží­va­jí snad­no udr­žo­va­tel­ná čer­pa­dla s prů­to­kem až 1 450 m³/h. Vyso­ce výkon­ná čer­pa­dla jsou namon­to­vá­na na pří­vě­sech a pohá­ně­na moto­ry Per­kins. V pří­pa­dě povod­ní se čer­pa­dla pou­ží­va­jí na stra­te­gic­ky důle­ži­tých mís­tech a chrá­ní obyt­né oblas­ti před zapla­ve­ním,” říká Anne Bör­ger-Oltho­ff, jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti Bör­ger GmbH. “Důle­ži­tá je pro nás nejen spo­leh­li­vost moto­rů. Nyní se může­me ohléd­nout za něko­li­ka lety důvě­ry­hod­né spo­lu­prá­ce s naším dis­tri­bu­to­rem Per­kins BU Power Systems.”