BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

By 17. august 2023 No Comments

Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH har udvik­let og byg­get ver­ti­ka­le bore­rig­ge af høj kva­li­tet i over 25 år. Dis­se anven­des pri­mært til geo­ter­misk ener­gi­ud­vin­ding nær over­fla­den, geo­tek­nik, gam­mel mine­drift og brønd­byg­ning, men er også ide­elt egnet til tør­bor­ing med for­ing, kabel­per­kus­sions­bor­ing med for­ing, suge- og ker­ne­bor­ing samt bor­ing med ende­lø­se eller hule bore­bo­re­ma­ski­ner. Når det dre­jer sig om bru­ger­ven­lig­hed, funk­tio­na­li­tet, hastig­hed og kom­pakt design, er Roto­max-bore­rig­ge­ne unik­ke og mar­keds­le­den­de på afgø­ren­de områ­der. Tak­ket være meget tæt kun­de­kon­takt, prak­tisk rele­vans og innova­tiv 3D-CAD-kon­struk­tion er Geo­tec med egne pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter i stand til at pro­du­ce­re frem­ra­gen­de seri­e­ma­ski­ner, der står for øko­no­misk succes.

Geo­tec har i åre­vis reg­net med Per­kins-moto­rer­nes påli­de­lig­hed til sine Roto­max-bore­rig­ge. Især moto­rer­ne i 1200-seri­en pas­ser til Roto­max-bore­rig­ge­nes anven­del­ses­for­mål. På grund af deres usæd­van­ligt kom­pak­te og flek­sib­le design kan Per­kins-moto­rer i 1200-seri­en fin­des i mere end 800 for­skel­li­ge maskin­mo­del­ler. Anven­del­ses­ek­semp­ler hos Geo­tec viser den­ne motor­se­ri­es flek­si­bi­li­tet og robusthed.

Geo­tecs Roto­max XL‑B er f.eks. udsty­ret med en Per­kins® 1204J-E44TTA. Moto­ren har en ydel­se på 140 kW og 825 Nm og opfyl­der EU Sta­ge V. Et anven­del­ses­ek­sem­pel for udsty­ret er en geo­tek­nisk udforsk­nings­bor­ing, som blev udført i for­bin­del­se med opfø­rel­sen af en føde­rtun­nel fra Mün­chen til Bren­ner nær Kuf­ste­in i Tyrol. Bore­ste­det lå 890 m over havets over­fla­de og stort set på græn­sen mel­lem Østrig og Tys­kland. Udgrav­nings­om­rå­det lå 160 m under jor­d­over­fla­den. Udsty­ret skul­le være sær­lig hold­bart til den­ne opga­ve, da bor­in­gen blev udført i to skift, 24 timer i døg­net i en peri­o­de på 6 uger på for­skel­li­ge boresteder.

Pro­duk­ter­ne i Roto­max-seri­en anven­des også til geo­ter­misk bor­ing. Roto­max XL-GT blev f.eks. brugt til geo­ter­misk bor­ing af et bolig­om­rå­de med fle­re sol­cel­le­an­læg i Wales. Her blev Roto­max XL-GT også dre­vet af en Per­kins® 1204J-E44TTA. 1204-moto­ren — den 4‑cylindrede vari­ant af 1200-seri­en — til­by­der en kom­plet driv­løs­ning, der opfyl­der de nye­ste emis­sions­stan­dar­der og impo­ne­rer med sin sær­ligt robu­ste teknologi.

Geo­tec Roto­max-bore­rig­ge anven­des natur­lig­vis især til brønd­byg­ge­ri. Det­te var også til­fæl­det ved opfø­rel­sen af en brugs­vands­brønd til et hestestut­te­ri i Wales. Her blev der anvendt en Roto­max XL-GT Ci med dob­belt­ho­ved­bo­re­rig. Maski­nen er udsty­ret med en 6‑cylindret die­sel­mo­tor, der dri­ver bore­rig­gen til en ydel­se på op til 205 kW og 1257 Nm. Con­tai­ne­ren har et maga­sin; fuldt lastet vejer Roto­max XL-GTCi op til 18 t, kører på gum­mi­kæ­der og kan trans­por­te­res med en tan­dem­trai­ler. Den påli­de­li­ge bore­rig er udsty­ret med en Per­kins® 1206J-E70TTA. Det­te er en motor med EU-emis­sions­ni­veau V.

“Til vores boreud­styr har vi brug for kon­se­kvent påli­de­li­ge, robu­ste og kraft­ful­de moto­rer med så lidt ved­li­ge­hol­del­se som muligt. I den hen­se­en­de er vi meget til­fred­se med Per­kins® 1200-seri­ens yde­ev­ne. Des­u­den nyder vi godt af god råd­giv­ning – uan­set om det dre­jer sig om valg af den rig­ti­ge motor til vores boreud­styr, om ser­vi­ce og til­gæn­ge­lig­hed af reser­ve­de­le – vores Per­kins-distri­butør, BU Power Systems, støt­ter os til enhver tid påli­de­ligt og kom­pe­tent”, siger Nor­bert Zum­holz, direk­tør for Geo­tec Bohrtechnik.