BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

By 17. sierpnia 2023 No Comments

Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH od ponad 25 lat opra­co­wu­je i budu­je wyso­kiej jako­ści wiert­ni­ce pio­no­we. Sto­so­wa­ne są przede wszyst­kim do przy­po­wierzch­nio­we­go wydo­by­wa­nia ener­gii geo­ter­mal­nej, inży­nie­rii geo­tech­nicz­nej, sta­re­go gór­nic­twa i budo­wy stud­ni, ale ide­al­nie nada­ją się rów­nież do wier­ce­nia na sucho z osło­ną, wier­ce­nia uda­ro­we­go kabli z osło­ną, wier­ce­nia z odsy­sa­niem i wier­ce­nia rdze­nio­we­go, a tak­że wier­ce­nia bez koń­ca lub świ­dry z pusty­mi łody­ga­mi. Jeśli cho­dzi o łatwość obsłu­gi, funk­cjo­nal­ność, szyb­kość i kom­pak­to­wą kon­struk­cję, wiert­ni­ce Roto­max są wyjąt­ko­we i lide­ru­ją na ryn­ku w klu­czo­wych obsza­rach. Dzię­ki bar­dzo bli­skie­mu kon­tak­to­wi z klien­tem, prak­tycz­ne­mu zasto­so­wa­niu i inno­wa­cyj­ne­mu pro­jek­to­wi 3D-CAD, Geo­tec, z wła­sny­mi zakła­da­mi pro­duk­cyj­ny­mi, jest w sta­nie pro­du­ko­wać dosko­na­łe maszy­ny seryj­ne, któ­re ozna­cza­ją suk­ces ekonomiczny.

Od lat fir­ma Geo­tec pole­ga na nie­za­wod­no­ści sil­ni­ków Per­kins w swo­ich plat­for­mach wiert­ni­czych Roto­max. Szcze­gól­nie sil­ni­ki serii 1200 pasu­ją do zasto­so­wań wiert­nic Roto­max. Dzię­ki wyjąt­ko­wo kom­pak­to­wej i ela­stycz­nej kon­struk­cji  , sil­ni­ki Per­kins serii 1200 moż­na zna­leźć w ponad 800 róż­nych mode­lach maszyn. Przy­kła­dy zasto­so­wań w Geo­tec poka­zu­ją ela­stycz­ność i solid­ność tej serii silników.

Na przy­kład Roto­max XL‑B fir­my Geo­tec jest wypo­sa­żo­ny w Per­kins® 1204J-E44TTA. Sil­nik ma moc 140 kW i 825 Nm i jest zgod­ny z nor­mą EU Sta­ge V. Przy­kła­dem zasto­so­wa­nia tego sprzę­tu jest geo­tech­nicz­ny odwiert poszu­ki­waw­czy, któ­ry został prze­pro­wa­dzo­ny przy budo­wie tune­lu zasi­la­ją­ce­go z Mona­chium do Bren­ner koło Kufste­in w Tyro­lu . Punkt wier­ce­nia znaj­do­wał się na wyso­ko­ści 890 m n.p.m. i pra­wie na gra­ni­cy Austrii i Nie­miec. Obszar wyko­pa­lisk znaj­do­wał się 160 m poni­żej pozio­mu grun­tu. Sprzęt musiał być szcze­gól­nie wytrzy­ma­ły do tej ope­ra­cji, ponie­waż wier­ce­nie odby­wa­ło się na dwie zmia­ny, 24 godzi­ny nie­prze­rwa­nie przez okres 6 tygo­dni w róż­nych punk­tach wiercenia.

Pro­duk­ty serii Roto­max wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież do wier­ceń geo­ter­mal­nych. Na przy­kład Roto­max XL-GT został uży­ty do odwier­tów geo­ter­mal­nych na osie­dlu miesz­ka­nio­wym z kil­ko­ma elek­trow­nia­mi sło­necz­ny­mi w Walii. Tutaj Roto­max XL-GT był rów­nież napę­dza­ny sil­ni­kiem Per­kins® 1204J-E44TTA. Sil­nik 1204 – 4‑cylindrowa opcja serii 1200 – ofe­ru­je kom­plet­ne roz­wią­za­nie napę­do­we, któ­re speł­nia naj­now­sze nor­my emi­sji spa­lin i impo­nu­je szcze­gól­nie solid­ną technologią.

Oczy­wi­ście wiert­ni­ce Geo­tec Roto­max znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zwłasz­cza przy budo­wie stud­ni. Tak było rów­nież w przy­pad­ku budo­wy stud­ni wodo­cią­go­wej dla stad­ni­ny koni w Walii. Tutaj wyko­rzy­sta­no Roto­max XL-GT Ci z wiert­ni­cą dwu­gło­wi­co­wą. Maszy­na jest wypo­sa­żo­na w 6‑cylindrowy sil­nik wyso­ko­pręż­ny, któ­ry napę­dza wiert­ni­cę do mocy do 205 kW i 1257 Nm. Pojem­nik posia­da maga­zy­nek; w peł­ni zała­do­wa­ny Roto­max XL-GTCi waży do 18 ton, poru­sza się po gumo­wych gąsie­ni­cach i może być trans­por­to­wa­ny na przy­cze­pie typu tan­dem. Nie­za­wod­na wiert­ni­ca jest wypo­sa­żo­na w Per­kins® 1206J-E70TTA. Jest to sil­nik speł­nia­ją­cy nor­mę emi­sji spa­lin UE V.

„Do naszych urzą­dzeń wiert­ni­czych potrze­bu­je­my nie­zmien­nie nie­za­wod­nych, wytrzy­ma­łych i moc­nych sil­ni­ków, któ­re wyma­ga­ją jak naj­mniej­szej kon­ser­wa­cji. W tym wzglę­dzie jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z wydaj­no­ści serii Per­kins® 1200. Ponad­to korzy­sta­my z dobrych rad – bez wzglę­du na to, czy cho­dzi o wybór odpo­wied­nie­go sil­ni­ka do nasze­go sprzę­tu wiert­ni­cze­go, ser­wis i dostęp­ność czę­ści zamien­nych – nasz dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems, zawsze wspie­ra nas nie­za­wod­nie i kom­pe­tent­nie”, mówi Nor­bert Zum­holz, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Geo­tec Bohrtechnik.