BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Geotec Bohr­tec­h­nik GmbH

By 17. August 2023 No Comments

Geotec Bohr­tec­h­nik GmbH već više od 25 godi­na razvi­ja i gra­di viso­kok­va­li­tet­ne ver­ti­kal­ne buši­li­ce. One se pri­mar­no koris­te za eks­trak­ci­ju geoter­mal­ne ener­gi­je bli­zu povr­ši­ne, geoteh­nič­ki inže­nje­ring, rudar­stvo i izgrad­nju buna­ra, ali su tako­đer ide­al­ni i za suho buše­nje s kući­štem, udar­no buše­nje kabe­lom s kući­štem, usis­no buše­nje i jez­gre­no buše­nje, kao i buše­nje s besko­nač­nim ili šup­ljim svrd­li­ma. Kada se radi o jed­nos­tav­nos­ti kori­šte­nja, funk­ci­onal­nos­ti, brzi­ni i kom­pak­t­nom dizaj­nu, Roto­max buši­li­ce su jedins­tve­ne i vode­će na trži­štu u ključ­nim podru­čji­ma. Zahva­lju­ju­ći vrlo bli­skom kon­tak­tu s kup­ci­ma, prak­tič­noj važ­nos­ti i ino­va­tiv­nom 3D-CAD dizaj­nu, Geotec, sa svo­jim vlas­ti­tim pro­izvod­nim pogo­ni­ma, u pozi­ci­ji je pro­izves­ti izvr­s­ne serij­ske stro­je­ve koji pred­stav­lja­ju eko­nom­ski uspjeh.

Godi­na­ma je Geotec raču­nao na pouz­da­nost Per­kins moto­ra za opre­ma­nje svo­jih buši­li­ca Roto­max. Poseb­no moto­ri seri­je 1200 odgo­va­ra­ju pri­mje­na­ma Roto­max buši­li­ca. Zbog svog iznim­no kom­pak­t­nog i flek­si­bil­nog dizaj­na, Per­kins moto­ri seri­je 1200 mogu se naći u više od 800 raz­li­či­tih mode­la stro­je­va. Pri­mje­ri pri­mje­ne u Geote­cu poka­zu­ju flek­si­bil­nost i robus­nost ove seri­je motora.

Na pri­mjer, Geotec Roto­max XL‑B oprem­ljen je Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor ima izlaz­nu sna­gu od 140 kW i 825 Nm i u skla­du je s EU Sta­ge V. Pri­mjer pri­mje­ne opre­me je geoteh­nič­ko istra­ži­vač­ko buše­nje koje je pro­ve­de­no za izgrad­nju dovod­nog tune­la od Mün­c­he­na do Bren­ne­ra bli­zu Kuf­s­te­ina u Tiro­lu. Toč­ka buše­nja bila je na 890 m nad­mor­ske visi­ne i goto­vo na gra­ni­ci izme­đu Aus­tri­je i Nje­mač­ke. Pros­tor isko­pa bio je 160 m ispod razi­ne tere­na. Opre­ma je mora­la biti poseb­no izdr­ž­lji­va za ovu ope­ra­ci­ju, budu­ći da se buše­nje izvo­di­lo u dvi­je smje­ne, 24 sata nepre­kid­no u raz­dob­lju od 6 tje­da­na na raz­li­či­tim toč­ka­ma bušenja.

Pro­izvo­di seri­je Roto­max koris­te se i za geoter­mal­na buše­nja. Na pri­mjer, Roto­max XL-GT kori­šten je za geoter­mal­no buše­nje pri izgrad­nji stam­be­nog nase­lja s neko­li­ko solar­nih elek­tra­na u Wale­su. Ovdje je Roto­max XL-GT tako­đer pokre­tao Per­kins® 1204J-E44TTA. Motor 1204 — 4‑cilindrična opci­ja seri­je 1200 — nudi cje­lo­vi­to pogon­sko rje­še­nje koje zado­vo­lja­va naj­no­vi­je stan­dar­de emi­si­je i impre­si­oni­ra svo­jom poseb­no robus­nom tehnologijom.

Narav­no, Geotec Roto­max buši­li­ce se koris­te poseb­no u izgrad­nji buna­ra. To je tako­đer bio slu­čaj u izgrad­nji buna­ra za ops­kr­b­nu vodu za erge­lu konja u Wale­su. Ovdje je kori­šten Roto­max XL-GT Ci s buši­li­com s dvi­je gla­ve. Stroj je oprem­ljen 6‑cilindričnim dizel­skim moto­rom koji pogo­ni buši­li­cu do sna­ge do 205 kW i 1257 Nm. Kon­tej­ner ima sprem­nik; pot­pu­no nato­va­ren Roto­max XL-GTCi teži do 18 t, vozi se na gume­nim gusje­ni­ca­ma i može se tran­s­por­ti­ra­ti tan­dem pri­ko­li­com. Pouz­da­na buši­li­ca oprem­lje­na je Per­kins® 1206J-E70TTA. Ovo je motor EU razi­ne emi­si­je V.

“Za našu opre­mu za buše­nje potreb­ni su nam dos­ljed­no pouz­da­ni, robus­ni i snaž­ni moto­ri, sa što je mogu­će manje odr­ža­va­nja. U tom smis­lu, vrlo smo zado­volj­ni per­for­man­sa­ma seri­je Per­kins® 1200. Osim toga, dobro nam dola­ze dobri savje­ti – bez obzi­ra radi li se o oda­bi­ru pra­vog moto­ra za našu opre­mu za buše­nje, ser­vi­su i dos­tup­nos­ti rezerv­nih dije­lo­va – naš Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems, podr­ža­va nas pouz­da­no i kom­pe­tent­no u sva­kom tre­nut­ku,” kaže Nor­bert Zum­holz, gene­ral­ni direk­tor tvrt­ke Geotec Bohrtechnik.