Ali ste vedeli, da …

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­nju­je del­ce, manj­še od šti­rih mikronov?

By 2. marca 2023 No Comments

To je pri­bli­žno veli­kost ene rde­če krv­nič­ke, ki je veli­ka pet mikro­nov in je s pro­stim oče­som ni mogo­če vide­ti. Viso­ko­ka­ko­vo­stni fil­tri za gori­vo šči­ti­jo vaš motor pri vsa­kem nači­nu delo­va­nja in pre­pre­ču­je­jo poškod­be motor­ja, saj lah­ko že naj­manj­ši del­ci pov­zro­či­jo pove­ča­no obra­bo črpal­ke za gori­vo in injek­tor­jev. To ne le zmanj­šu­je učin­ko­vi­tost vaše­ga motor­ja in pove­ču­je nje­go­ve emi­si­je, tem­več lah­ko pov­zro­či tudi resne poškod­be motor­ja. Ori­gi­nal­ni fil­tri za gori­vo Per­kins zane­slji­vo odstra­ni­jo del­ce, tako da do injek­tor­jev pri­de le čisto gorivo.

Potre­be po fil­tr­skih sis­te­mih v sodob­nih motor­jih z notra­njim zgo­re­va­njem se neneh­no pove­ču­je­jo: Večja moč motor­ja, viš­ji tla­ki in tem­pe­ra­tu­re ob manj­ši pora­bi gori­va in niž­jih emi­si­jah. Sis­te­mi za vbri­zga­va­nje gori­va so zaple­te­ni in bistve­ni za opti­mal­no delo­va­nje motor­ja, zato Per­kins vsak del nare­di z osu­plji­vo natančnostjo.

Kako­vost, na kate­ro se lah­ko zanesete

Ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins so popol­no­ma pri­la­go­je­ni vaše­mu motor­ju in tako zago­ta­vlja­jo dol­go življenj­sko dobo motor­ja. To pome­ni, da ste lah­ko 100-odsto­tno pre­pri­ča­ni v zmo­glji­vost in učin­ko­vi­tost svo­je­ga motor­ja tudi na dol­gi rok – s kako­vo­stjo, ki se izplača.

Vaša pred­nost

  • Viso­ko­ka­ko­vo­stni ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli
  • Natanč­no izde­la­ni po naj­no­vej­ših tovar­ni­ških specifikacijah
  • Možnost popra­vi­la na podro­čju teh­no­lo­gi­je vbrizgavanja
  • Na voljo so obno­vlje­ni in s tem z viri varč­ni nado­me­stni deli, s kako­vo­stjo in zmo­glji­vo­stjo kot novi

Raz­li­ka je v podrobnostih

Naj­po­go­stej­ši razlog za zame­nja­vo injek­tor­jev je obra­ba zara­di uma­za­ni­je in one­sna­že­nja v sis­te­mu za gori­vo. Testi injek­tor­jev kaže­jo, da ori­gi­nal­ni Per­kins fil­tri za gori­vo zago­ta­vlja­jo odlič­no zaščito.

Pri pri­mer­ja­vi s fil­tri zna­nih pro­i­zva­jal­cev je bila življenj­ska doba injek­tor­jev pre­iz­ku­še­na z moč­no one­sna­že­nim gorivom.

Rezul­tat: Injek­tor­ji, zašči­te­ni s Per­kins ori­gi­nal­ni­mi fil­tri za gori­vo, so se bistve­no manj obra­blja­li, s tem pa tudi manj pušča­li kot tisti, ki so bili testi­ra­ni s fil­tri dru­gih proizvajalcev.

Z upo­ra­bo ori­gi­nal­nih Per­kins fil­trov za gori­vo lah­ko zna­tno podalj­ša­te življenj­sko dobo motor­jev in vbri­zgal­nih sis­te­mov. Več infor­ma­cij naj­de­te tukaj.

Ima­te vpra­ša­nja o naši ponud­bi rezerv­nih delov? Obr­ni­te se na nas po tele­fo­nu +386 (0) 590 76 50 0  – vese­li­mo se vaše­ga povpraševanja.