Jeste li znali da …

… Per­kins viso­ko­tlač­ni sus­ta­vi gori­va rade na 2000 bara?

By 4. December 2019 No Comments

To je otpri­li­ke 800 x više od tla­ka u auto­mo­bil­skim gumama.

Sus­tav ubriz­ga­va­nja Per­kins moto­ra klju­čan je za per­for­man­se, potroš­nju gori­va i vri­jed­nos­ti emi­si­je ispuš­nih pli­no­va. Poseb­no su u foku­su vri­jed­nos­ti emi­si­ja sadaš­njih i budu­ćih stan­dar­da o emi­si­ji. Pum­pe za ubriz­ga­va­nje gori­va su vrlo slo­že­ne teh­nič­ke kom­po­nen­te. Sva­ka pum­pa pre­ciz­no je kali­bri­ra­na kako bi se osi­gu­ra­lo da se kroz injek­cij­ski ven­til u komo­ru za izga­ra­nje dove­de toč­no odgo­va­ra­ju­ća koli­či­na gori­va za mak­si­mal­ne per­for­man­se i opti­mal­nu učin­ko­vi­tost. Per­kins Com­mon Rail način ubriz­ga­va­nja stva­ra pri­ti­sak od oko 2000 bara. Sve kom­po­nen­te Per­kins sus­ta­va ubriz­ga­va­nja pro­izve­de­ne su na naj­su­vre­me­ni­ji način i pod­li­je­žu naj­vi­šim stan­dar­di­ma kvalitete.

Per­kins ori­gi­nal­ni fil­ter goriva

Per­kins moto­ri oprem­lje­ni su viso­ko­učin­ko­vi­tim sus­ta­vom ubriz­ga­va­nja gori­va i sto­ga zah­ti­je­va­ju viso­kok­va­li­tet­no gori­vo (DIN EN 590). Da bi zašti­ti­li sus­ta­ve ubriz­ga­va­nja, svi su moto­ri oprem­lje­ni prvok­las­nim ori­gi­nal­nim Per­kins fil­te­ri­ma za gori­vo ili pred­fil­te­ri­ma gori­va. Ovi Per­kins fil­te­ri za gori­vo dizaj­ni­ra­ni su za fil­tri­ra­nje čes­ti­ca prljav­šti­ne i vode iz gori­va kako bi motor isprav­no radio. Kon­ta­mi­na­ci­ja gori­va može doves­ti do gubit­ka per­for­man­si, pre­ko­mjer­nog dima, viših vri­jed­nos­ti emi­si­je ili, u naj­go­rem slu­ča­ju, sku­pih ošte­će­nja pum­pe za gori­vo i ubriz­ga­ča. Per­kins ori­gi­nal­ni fil­te­ri za gori­vo dizaj­ni­ra­ni su tako da udo­vo­lja­va­ju toč­nim zah­tje­vi­ma, osi­gu­ra­va­ju­ći naj­vi­šu kva­li­te­tu. Per­kins ori­gi­nal­ni fil­te­ri za gori­vo osi­gu­ra­va­ju viso­ko učin­ko­vi­to odva­ja­nje čes­ti­ca i vode u cije­lom sus­ta­vu gori­va, šti­te­ći od pre­ko­mjer­nog tro­še­nja i sma­nju­ju­ći rizik od kva­ra ubrizgača.

Per­kins ubriz­ga­či goriva

Per­kins ubriz­ga­či su vrlo slo­že­ne kom­po­nen­te u sus­ta­vu gori­va. Pod viso­kim tla­kom (2000 bara) oni ubriz­ga­va­ju toč­nu koli­či­nu gori­va u komo­ru za izga­ra­nje u toč­no vri­je­me i na taj način osi­gu­ra­va­ju opti­mal­no izga­ra­nje gori­va i uskla­đe­nost s emi­sij­skim vri­jed­nos­ti­ma. Budu­ći da se izu­zet­no fine rupe mogu brzo zače­pi­ti, na pri­mjer zbog loše fil­tri­ra­nog gori­va, to može doves­ti do zas­to­ja i, pre­ma tome, do traj­nih kvarova.

Je li ošte­ćen vaš sus­tav ubrizgavanja?

Kvar uvi­jek pos­tav­lja pita­nje je li ga mogu­će popra­vi­ti. BU Power Sys­tems nudi vam širok por­t­felj uslu­ga u slu­ča­ju kva­ra na pum­pi za ubrizgavanje.

Može­te iza­bra­ti izme­đu slje­de­će tri alternative:

  • ispo­ru­ču­je­mo vam ori­gi­nal­ni Per­kins novi dio
  • ispo­ru­ču­je­mo vam Per­kins zamjen­ski dio
  • nudi­mo vam popra­vak neis­prav­ne pum­pe za ubrizgavanje.

Popra­vak vaše pum­pe za ubriz­ga­va­nje tako­đer može biti mogu­ća i ispla­ti­va alter­na­ti­va novim dije­lo­vi­ma. Poša­lji­te nam svoj neis­prav­ni sta­ri dio i mi ćemo vam dos­ta­vi­ti pro­cje­nu tro­ško­va na teme­lju koje ćemo s vama koor­di­ni­ra­ti popra­vak vaše pum­pe za ubriz­ga­va­nje. Nakon pro­cje­ne šte­te, vi odlu­ču­je­te o dalj­njem postupku.

Ovis­no o teh­nič­koj potre­bi i eko­nom­skoj učin­ko­vi­tos­ti, tako­đer pre­po­ru­ču­je­mo upo­tre­bu Per­kins zamjen­skih dije­lo­va. Per­kins zamjen­ski dije­lo­vi su obnov­lje­ni Per­kins pro­izvo­di koji su pod­vrg­nu­ti stan­dar­di­zi­ra­nom pos­tup­ku pre­ra­de. Rezul­tat je pro­izvod iste viso­ke kva­li­te­te kao i svi dru­gi ori­gi­nal­ni Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi. Garant­ni rok je 12 mje­se­ci. Zamjen­ske pro­izvo­de može­te kod nas naru­či­ti u OEM kva­li­te­ti i sa krat­kim roko­vi­ma isporuke.

Zain­te­re­si­ra­ni ste za Per­kins sus­ta­ve ubriz­ga­va­nja ili naš opsež­ni por­t­felj remon­ta? Rado ćemo vas savjetovati.