BU Power Systems News

Agri­tec­h­ni­ca 2019 – novi motori

By 20. November 2019 No Comments

Agri­tec­h­ni­ca 2019 – novi moto­ri za trak­to­re za poljo­pri­vred­no trži­šte i ino­va­tiv­ne hibrid­ne tehnologije.

Agri­tec­h­ni­ca – vode­ći svjet­ski sajam poljo­pri­vred­ne teh­no­lo­gi­je zatvo­rio je svo­ja vra­ta. Sa 450.000 posje­ti­te­lja iz 152 zem­lje i 2.820 izla­ga­ča iz 53 zem­lje Agri­tec­h­ni­ca 2019 bila je veli­ki uspjeh.

I za BU Power Sys­tems Agri­tec­h­ni­ca 2019. bio je uspje­šan i i uzbud­ljiv sajam.

U hali 16, na svom štan­du moto­ra D28, Per­kins je poka­zao, osim svo­jih ener­get­skih rje­še­nja EU Sta­ge V, koja se koris­te za napa­ja­nje svih vrsta poljo­pri­vred­nih stro­je­va, i svoj novi motor Per­kins® Syn­cro za trak­to­re. Motor Per­kins® Syn­cro 2.2 za trak­to­re koji daje 55 kW (74 KS) i 270 Nm okret­nog momen­ta i Per­kins® Syn­cro 3.6 motor za trak­to­re koji ispo­ru­ču­je 100 kW (134 KS) i do 530 Nm okret­nog momen­ta poseb­no su dizaj­ni­ra­ni da omo­gu­će pouz­da­nu sna­gu za trak­to­re sred­nje kla­se. Osim toga, Per­kins je pred­sta­vio I tri ino­va­tiv­ne hibrid­ne teh­no­lo­gi­je. Ove teh­no­lo­gi­je omo­gu­ća­va­ju obno­vu hibri­da i skla­di­šte­nje unu­tar sus­ta­va moto­ra, osi­gu­ra­va­ju­ći izvor­nim pro­izvo­đa­či­ma opre­me (OEM) da koris­te rje­še­nja koje je jed­nos­tav­no inte­gri­ra­ti. Pri­ka­za­ne teh­no­lo­gi­je sa 75 kW — kori­šte­njem dizel moto­ra od 55 kW i hibrid­ne sna­ge od 20 kW su sljedeće:

Hibrid­no-elek­trič­ni: Uklju­ču­je elek­trič­ni stroj i bate­ri­ju unu­tar sus­ta­va moto­ra. Dok stroj koči, elek­trič­ni sus­tav može obno­vi­ti ener­gi­ju i pohra­ni­ti je u bate­ri­ju. Po potre­bi bate­ri­ja može putem moto­ra vra­ća­ti ener­gi­ju u motor radi dodat­ne snage.

Hibrid­no-meha­nič­ki: Dok stroj koči, sus­tav meha­nič­ki pohra­nju­je ener­gi­ju. Po potre­bi sus­tav može dovo­di­ti ener­gi­ju u motor pre­ko meha­niz­ma spoj­ke kako bi se osi­gu­ra­la dodat­na snaga.

Hibrid­no-hidra­ulič­ni: Uklju­ču­je hidra­ulič­ku pum­pu i aku­mu­la­tor tla­ka unu­tar sus­ta­va moto­ra. Dok stroj koči, ova crp­ka može obno­vi­ti ener­gi­ju i pohra­ni­ti je u aku­mu­la­tor. Po potre­bi aku­mu­la­tor može putem crp­ke dovo­di­ti ener­gi­ju u motor kako bi osi­gu­rao dodat­nu snagu.

U hali 18, na after­mar­ket štan­du D18 Per­kins je pred­sta­vio svoj puni asor­ti­man remont­nih rje­še­nja za poljo­pri­vred­ne moto­re, koja su dizaj­ni­ra­na tako da omo­gu­će mak­si­mal­ne per­for­man­se moto­ra i stro­ja i sma­nje rizik od pre­ki­da rada.