Vidste du det …?

… … Per­kins høj­tryks brænd­stof­sy­ste­mer ope­re­rer ved 2000 bar?

By 4. december 2019 No Comments

Det er omkring 800 x høje­re end tryk­ket i et bildæk.

Brænd­stof­sy­ste­met i en  Per­kins motor er vig­tigt for moto­rens ydel­se, brænd­stof­for­brug og emis­sions­vær­di­er. Især er emis­sions­vær­di­er­ne for de nuvæ­ren­de og frem­ti­di­ge emis­sions­stan­dar­der i fokus. Brænd­stof­pum­per­ne er meget kom­plek­se tek­ni­ske kom­po­nen­ter. Hver pum­pe er nøj­ag­tigt kali­bre­ret for at sik­re, at nøj­ag­tigt den rig­ti­ge mæng­de brænd­stof leve­res gen­nem injekto­ren ind i for­bræn­dings­kam­me­ret for mak­si­mal yde­ev­ne og opti­mal brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­tet. Per­kins Com­mon Rail Injection pro­du­ce­rer et tryk på ca. 2.000 bar. Alle kom­po­nen­ter i Per­kins brænd­stof­sy­ste­met er frem­stil­let efter den nye­ste tek­nik og er under­lagt de høje­ste kvalitetsstandarder.

Per­kins ori­gi­na­le brændstoffiltre

Per­kins moto­rer er udsty­ret med et højty­den­de brænd­stof ind­sprøjt­nings­sy­stem og kræ­ver der­for brænd­stof af høj kva­li­tet (DIN EN 590). For at beskyt­te ind­sprøjt­nings­sy­ste­mer­ne er alle moto­rer udsty­ret med første­klas­ses ori­gi­na­le Per­kins brænd­stof­fil­tre eller brænd­stof for­fil­tre. Dis­se Per­kins-brænd­stof­fil­tre er desig­net til at fil­tre­re snavs­par­tik­ler og vand fra brænd­stof, så moto­ren fun­ge­rer kor­rekt. Foru­re­ning i brænd­stof kan føre til tab af yde­ev­ne, over­dre­ven røg, høje­re emis­sions­vær­di­er eller i vær­ste fald dyre ska­der på brænd­stof­pum­pe og injekto­rer. Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre er desig­net til at imø­de­kom­me de høje­ste krav og sik­re den høje­ste kva­li­tet. Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre giver meget effek­tiv par­ti­kel og van­dud­skil­lel­se i hele brænd­stof­sy­ste­met, og beskyt­ter mod over­dre­ven slid og redu­ce­rer risi­ko­en for injektorfejl.

Per­kins injektorer 

Per­kins injekto­rer er meget kom­plek­se kom­po­nen­ter i brænd­stof­sy­ste­met. Under højt tryk (ca. 2000 bar) ind­sprøjter injekto­rer­ne den nøj­ag­ti­ge mæng­de brænd­stof i for­bræn­dings-kam­me­ret på det nøj­ag­ti­ge tids­punkt og sik­rer såle­des opti­mal for­bræn­ding af brænd­stof­fet og over­hol­del­se af emis­sio­ner­ne. Da de ekstremt fine hul­ler kan til­stop­pes hur­tigt, for eksem­pel på grund af dår­ligt fil­tre­ret brænd­stof, kan det­te føre til blo­ke­rin­ger og der­med til per­ma­nen­te fejl.

Er dit brænd­stof­sy­stem defekt ?

En fejl rej­ser altid spørgs­må­let, om en repa­ra­tion er mulig. BU Power Systems til­by­der dig en omfat­ten­de ser­vi­cepor­te­føl­je i til­fæl­de af en defekt i injektionspumpen.Du kan væl­ge mel­lem føl­gen­de tre alternativer:

  • vi leve­rer den nye ori­gi­na­le Per­kins del
  • vi leve­rer en Per­kins ombytterdel
  • vi til­by­der dig repa­ra­tion af den defek­te injektionspumpe

Repa­ra­tion af din injek­tions­pum­pe kan også være et leve­dyg­tigt og omkost­nings­ef­fek­tivt alter­na­tiv til nye dele. Du sen­der os din defek­te gam­le del, og vi vil give dig et omkost­nings­over­slag, på grund­lag af hvil­ket vi koor­di­ne­rer repa­ra­tio­nen af din injek­tions­pum­pe med dig. Efter ska­des­vur­de­rin­gen beslut­ter du dig for den vide­re procedure.

Afhæn­gig af den tek­ni­ske nød­ven­dig­hed og øko­no­mi­ske effek­ti­vi­tet anbe­fa­ler vi også bru­gen af Per­kins ombyt­ter reser­ve­de­le. Per­kins ombyt­ter reser­ve­de­le er renove­re­de Per­kins pro­duk­ter, der gen­nem­går en stan­dar­di­se­ret renove­rings­pro­ces. Resul­ta­tet er et pro­dukt af sam­me høje kva­li­tet som alle andre ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le. Garan­ti­pe­ri­o­den er 12 måne­der. Du kan bestil­le udskift­nings­pro­duk­ter fra os i OEM kva­li­tet og med kor­te leveringstider.
Du er inter­es­se­ret i Per­kins brænd­stof­sy­ste­mer eller vores omfat­ten­de renove­rings­por­te­føl­je? Vi råder dig med glæde.