Ali ste vedeli, da …

… Per­kins viso­ko­tlač­ni goriv­ni sis­te­mi delu­je­jo pri 2000 barov?

By 4. decembra 2019 No Comments

To je pri­bli­žno 800 x viš­ji tlak kot v avto­mo­bil­skih pnevmatikah.

Sis­tem za vbri­zga­va­nje motor­ja Per­kins je bistve­ne­ga pome­na za delo­va­nje, pora­bo gori­va in vre­dno­sti emi­sij motor­ja. Zla­sti so v ospred­ju vre­dno­sti emi­sij tre­nu­tnih in pri­ho­dnjih emi­sij­skih stan­dar­dov. Črpal­ke za vbri­zga­va­nje gori­va so zelo zaple­te­ne teh­nič­ne kom­po­nen­te. Vsa­ka črpal­ka je natanč­no pro­gra­mi­ra­na da zago­to­vi, da se sko­zi injek­tor­ski ven­til v zgo­re­val­no komo­ro poda natanč­na koli­či­na gori­va za naj­ve­čjo učin­ko­vi­tost in opti­ma­len izko­ri­stek gori­va. Per­kins Com­mon Rail Injec­ti­on ustvar­ja pri­ti­ske pri­bli­žno 2000 barov. Vsi sestav­ni deli sis­te­ma Per­kins za vbri­zga­va­nje so izde­la­ni po naj­no­vej­ših teh­no­lo­gi­jah in zanje velja­jo naj­viš­ji stan­dar­di kakovosti.

Per­kins ori­gi­nal­ni fil­ter za gorivo

Per­kins motor­ji so opre­mlje­ni z viso­koz­mo­glji­vim sis­te­mom vbri­zga­va­nja gori­va, zato potre­bu­je­jo viso­ko­ka­ko­vo­stno gori­vo (DIN EN 590). Za zašči­to sis­te­mov za vbri­zga­va­nje so vsi motor­ji opre­mlje­ni s prvo­vr­stni­mi ori­gi­nal­ni­mi Per­kins fil­tri za gori­vo ali pred fil­tri za gori­vo. Ti Per­kin­so­vi fil­tri za gori­vo so name­nje­ni fil­tri­ra­nju del­cev uma­za­ni­je in vode iz gori­va, da motor pra­vil­no delu­je. Kon­ta­mi­na­ci­ja gori­va lah­ko pri­ve­de do izgu­be delo­va­nja, pre­ko­mer­ne­ga dima, viš­jih vre­dno­sti emi­sij ali v naj­slab­šem pri­me­ru dra­ge poškod­be črpal­ke za gori­vo in injek­tor­jev. Ori­gi­nal­ni fil­tri za gori­vo Per­kins so zasno­va­ni tako, da ustre­za­jo natanč­nim zah­te­vam in zago­ta­vlja­jo naj­viš­jo kako­vost. Per­kins ori­gi­nal­ni fil­tri za gori­vo zago­ta­vlja­jo zelo učin­ko­vi­to loče­va­nje del­cev in vode po celo­tnem sis­te­mu gori­va, šči­ti­jo pred pre­ko­mer­no obra­bo in zmanj­šu­je­jo tve­ga­nje za okva­ro injek­tor­ja.Per­kins injectors 

Per­ki­no­vi injek­tor­ji so zelo zaple­te­ni sestav­ni deli v sis­te­mu za gori­vo. Pod viso­kim pri­ti­skom (pri­bli­žno 2000 barov) injek­tor­ji ob toč­ni uri vbri­zga­jo toč­no koli­či­no gori­va v zgo­re­val­no komo­ro in tako zago­to­vi­jo opti­mal­no zgo­re­va­nje gori­va in skla­dnost z emi­sij­ski­mi vre­dnost­mi. Ker se lah­ko izre­dno pre­fi­nje­ne luknje hitro zama­ši­jo, na pri­mer zara­di sla­bo fil­tri­ra­ne­ga gori­va, lah­ko to pov­zro­či blo­ka­de in s tem traj­ne okvare.

Ali je vaš sis­tem vbri­zga­va­nja gori­va poškodovan?

Napa­ka vedno spro­ži vpra­ša­nje, ali jo je mogo­če popra­vi­ti. BU Power Sis­te­mi vam ponu­ja­jo celo­vi­to ponud­bo sto­ri­tev v pri­me­ru okva­re črpal­ke za vbrizgavanje.

Izbi­ra­te lah­ko med nasle­dnji­mi tre­mi možnostmi:

  • ponu­ja­mo vam ori­gi­nal­no novo Per­kins črpalko
  • doba­vi­mo vam nado­me­stni del Per­kins za vašo črpalko
  • nudi­mo vam popra­vi­lo pokvar­je­ne črpal­ke za vbrizgavanje

Popra­vi­lo vaše črpal­ke za vbri­zga­va­nje je lah­ko tudi učin­ko­vi­ta in stro­škov­no dobra alter­na­ti­va novim delom. Pošlje­te nam vaš pokvar­jen sta­ri del in poda­li vam bomo oce­no stro­škov popra­vi­la sta­re­ga dela, na pod­la­gi kate­re bomo uskla­di­li popra­vi­lo vaše črpal­ke za vbri­zga­va­nje. Po oce­ni ško­de se odlo­či­te za nadalj­nji postopek.

Gle­de na teh­nič­no potre­bo in eko­nom­sko učin­ko­vi­tost pri­po­ro­ča­mo tudi upo­ra­bo nado­me­stnih delov Per­kins. Per­kins nado­me­stni deli so pre­de­la­ni Per­kins izdel­ki, ki so pod­vr­že­ni stan­dar­di­zi­ra­ne­mu postop­ku pre­de­la­ve. Rezul­tat je izde­lek ena­ke viso­ke kako­vo­sti kot vsi dru­gi ori­gi­nal­ni nado­me­stni deli Per­kins. Garan­cij­sko obdo­bje je 12 mese­cev. Nado­me­stne izdel­ke lah­ko naro­či­te pri nas v kako­vo­sti OEM in s krat­ki­mi dobav­ni­mi roki.

Se zani­ma­te za Per­kin­so­ve vbri­zgal­ne sis­te­me ali za našo obse­žno ponud­bo sto­ri­tev za pre­no­vo? Z vese­ljem vam bomo svetovali.