Věděli jste, že ...?

… Vyso­kotla­ké pali­vo­vé sys­témy Per­kins pra­cu­jí při 29 000 psi?

By 4. prosince 2019 No Comments

To je při­bliž­ně 800 x vyš­ší než tlak v pne­u­ma­ti­kách automobilu.

Vstři­ko­va­cí sys­tém moto­ru Per­kins je nezbyt­ný pro výkon, spo­tře­bu pali­va a hod­no­ty emi­sí moto­ru. Zejmé­na hod­no­ty emi­sí jsou zásad­ním para­me­t­rem sou­čas­ných a budou­cích emis­ních norem. Vstři­ko­va­cí čer­pa­dla pali­va jsou vel­mi slo­ži­té tech­nic­ké kom­po­nen­ty. Kaž­dé čer­pa­dlo je přes­ně kalib­ro­vá­no, aby bylo zajiš­tě­no, že přes vstři­ko­va­cí ven­til do spa­lo­va­cí komo­ry je dodá­no správ­né množ­ství pali­va pro maxi­mál­ní výkon a opti­mál­ní účin­nost pou­ži­té­ho pali­va. Vstři­ko­vá­ní Per­kins Com­mon Rail vytvá­ří tlak při­bliž­ně 29 000 psi. Všech­ny kom­po­nen­ty vstři­ko­va­cí­ho sys­té­mu Per­kins jsou vyrá­bě­ny pomo­cí nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií a pod­lé­ha­jí nej­vyš­ším stan­dar­dům kvality.

Ori­gi­nál­ní pali­vo­vý fil­tr Perkins

Moto­ry Per­kins jsou vyba­ve­ny vyso­ce výkon­ným sys­té­mem vstři­ko­vá­ní pali­va, a pro­to vyža­du­jí vyso­ce kva­lit­ní pali­vo (DIN EN 590). Pro ochra­nu vstři­ko­va­cích sys­té­mů jsou všech­ny moto­ry vyba­ve­ny prvotříd­ní­mi ori­gi­nál­ní­mi pali­vo­vý­mi fil­try Per­kins nebo pře­fil­tra­cí pali­va. Tyto pali­vo­vé fil­try Per­kins jsou navr­že­ny pro fil­tra­ci nečis­tot a vody z pali­va, aby motor správ­ně pra­co­val. Zne­čiš­tě­ní pali­va může vést ke ztrá­tě výko­nu, nad­měr­né kou­ři­vos­ti, vyš­ším hod­no­tám emi­sí nebo v nej­hor­ším pří­pa­dě k váž­né­mu poško­ze­ní pali­vo­vé­ho čer­pa­dla a vstři­ko­va­čů. Ori­gi­nál­ní pali­vo­vé fil­try Per­kins jsou navr­že­ny tak, aby spl­ňo­va­ly přes­né poža­dav­ky a zajiš­ťo­va­ly nej­vyš­ší kva­li­tu. Ori­gi­nál­ní pali­vo­vé fil­try Per­kins posky­tu­jí vyso­ce efek­tiv­ní sepa­ra­ci čás­tic a vody v celém pali­vo­vém sys­té­mu, chrá­ní před nad­měr­ným opo­tře­be­ním a sni­žu­jí rizi­ko selhá­ní vstřikovače.

Vstři­ko­va­če Perkins

Vstři­ko­va­če Per­kins jsou vel­mi slo­ži­té sou­čás­ti pali­vo­vé­ho sys­té­mu. Při vyso­kém tla­ku (při­bliž­ně 29000 psi) vstři­ko­va­če vstři­ku­jí přes­né množ­ství pali­va do spa­lo­va­cí komo­ry v přes­ný čas, a tak zajiš­ťu­jí opti­mál­ní spa­lo­vá­ní pali­va a dodr­žo­vá­ní emis­ních hod­not. Pro­to­že extrém­ně jem­né otvo­ry se mohou rych­le ucpá­vat, napří­klad kvů­li špat­ně fil­tro­va­né­mu pali­vu, může to vést k zablo­ko­vá­ní vstři­ku a tím k čas­tým poruchám.

Je váš vstři­ko­va­cí sys­tém poškozen?

Poru­cha vždy vyvo­lá­vá otáz­ku, zda je mož­ná opra­va. BU Power Sys­tems vám nabí­zí kom­plex­ní port­fo­lio slu­žeb v pří­pa­dě záva­dy na vstři­ko­va­cím čerpadle.

Může­te si vybrat z násle­du­jí­cích tří alternativ:

  • dodá­me vám ori­gi­nál­ní nový díl Perkins
  • dodá­me vám náhrad­ní díl Perkins
  • nabí­zí­me opra­vu vad­né­ho vstři­ko­va­cí­ho čerpadla.

Opra­va vstři­ko­va­cí­ho čer­pa­dla může být také prak­tic­kou a nákla­do­vě efek­tiv­ní alter­na­ti­vou k zakou­pe­ní nových dílů. Zašle­te nám svou vad­nou sou­část­ku a my vám poskyt­ne­me odhad nákla­dů, na jehož zákla­dě s vámi koor­di­nu­je­me opra­vu vaší vstři­ko­va­cí pum­py. Po posou­ze­ní vari­ant řeše­ní  roz­hod­ne­te o dal­ším postupu.

V závis­los­ti na tech­nic­ké potře­bě a eko­no­mic­ké účin­nos­ti dopo­ru­ču­je­me také pou­ži­tí náhrad­ních dílů Per­kins. Náhrad­ní díly Per­kins jsou repa­so­va­né pro­duk­ty Per­kins, kte­ré pro­šly stan­dar­di­zo­va­ným pro­ce­sem repa­se. Výsled­kem je pro­dukt stej­né kva­li­ty jako jiné ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins. Záruč­ní doba je 12 měsí­ců. Náhrad­ní pro­duk­ty si u nás může­te objed­nat v kva­li­tě OEM a s krát­ký­mi doda­cí­mi lhůtami.

Zají­ma­jí vás vstři­ko­va­cí sys­témy Per­kins nebo naše roz­sáh­lé port­fo­lio gene­rál­ních oprav? Rádi vám poradíme.