Czy wiesz, że…

… Wyso­ko­ci­śnie­nio­we ukła­dy pali­wo­we Per­kins dzia­ła­ją przy ciśnie­niu 2000 barów?

By 4. grudnia 2019 No Comments

To oko­ło 800 x wię­cej niż ciśnie­nie w opo­nach samochodowych.

Układ wtry­sko­wy sil­ni­ka Per­kins ma zasad­ni­cze zna­cze­nie dla osią­gów, zuży­cia pali­wa i emi­sji spa­lin sil­ni­ka. W szcze­gól­no­ści sku­pio­no się na war­to­ściach obec­nych oraz przy­szłych norm emi­sji. Pom­py wtry­sko­we są bar­dzo zło­żo­ny­mi kom­po­nen­ta­mi tech­nicz­ny­mi. Każ­da pom­pa jest pre­cy­zyj­nie ska­li­bro­wa­na, aby zapew­nić, że dokład­nie odpo­wied­nia ilość pali­wa jest dostar­cza­na przez zawór wtry­sko­wy do komo­ry spa­la­nia w celu uzy­ska­nia mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści i opty­mal­ne­go zuży­cia pali­wa. Wtrysk Com­mon Rail fir­my Per­kins wytwa­rza ciśnie­nie oko­ło 2000 barów. Wszyst­kie ele­men­ty sys­te­mu wtry­sko­we­go Per­kins są pro­du­ko­wa­ne zgod­nie z naj­now­szym sta­nem tech­ni­ki i pod­le­ga­ją naj­wyż­szym stan­dar­dom jakości.

Ory­gi­nal­ny filtr pali­wa Perkins

Sil­ni­ki Per­kins są wypo­sa­żo­ne w wyso­ko­wy­daj­ny układ wtry­sku pali­wa i dla­te­go wyma­ga­ją pali­wa wyso­kiej jako­ści (DIN EN 590). Aby chro­nić ukła­dy wtry­sko­we, wszyst­kie sil­ni­ki są wypo­sa­żo­ne w naj­wyż­szej jako­ści ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa Per­kins lub fil­try wstęp­ne pali­wa. Fil­try pali­wa Per­kins są zapro­jek­to­wa­ne do fil­tro­wa­nia czą­stek bru­du i wody z pali­wa, aby sil­nik dzia­łał popraw­nie. Zanie­czysz­cze­nie pali­wa może pro­wa­dzić do utra­ty wydaj­no­ści, nad­mier­ne­go zady­mie­nia, wyż­szych war­to­ści emi­sji lub, w naj­gor­szym przy­pad­ku, do kosz­tow­ne­go uszko­dze­nia pom­py pali­wa i wtry­ski­wa­czy. Ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa Per­kins zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby speł­niać dokład­ne wyma­ga­nia, zapew­nia­jąc naj­wyż­szą jakość. Ory­gi­nal­ne fil­try pali­wa Per­kins zapew­nia­ją wyso­ce wydaj­ną sepa­ra­cję czą­stek i wody w całym ukła­dzie pali­wo­wym, chro­niąc przed nad­mier­nym zuży­ciem i zmniej­sza­jąc ryzy­ko awa­rii wtryskiwacza.

Wtry­ski­wa­cze Perkins

Wtry­ski­wa­cze Per­kins są wyso­ce zło­żo­ny­mi kom­po­nen­ta­mi w ukła­dzie pali­wo­wym. Pod wyso­kim ciśnie­niem (ok. 2000 barów) wtry­sku­ją dokład­ną ilość pali­wa do komo­ry spa­la­nia w ide­al­nym momen­ci, zapew­nia­jąc w ten spo­sób opty­mal­ne spa­la­nie pali­wa i zgod­ność z war­to­ścia­mi emi­sji. Ponie­waż bar­dzo drob­ne otwo­ry mogą się szyb­ko zapy­chać, na przy­kład z powo­du źle prze­fil­tro­wa­ne­go pali­wa, może to pro­wa­dzić do zaty­ka­nia się, a tym samym pro­wa­dzić do trwa­łych awarii.

Czy twój sys­tem wtry­sku jest uszkodzony?

Wada zawsze rodzi pyta­nie, czy moż­li­wa jest napra­wa? BU Power Sys­tems ofe­ru­je kom­plek­so­wą ofer­tę usług w przy­pad­ku uster­ki pom­py wtryskowej.

Możesz wybrać jed­ną z trzech nastę­pu­ją­cych opcji:

  • dostar­cza­my ory­gi­nal­ną nową część Perkins
  • dostar­cza­my czę­ści zamien­ne Perkins

W zależ­no­ści od potrzeb tech­nicz­nych i efek­tyw­no­ści eko­no­micz­nej zale­ca­my rów­nież sto­so­wa­nie czę­ści zamien­nych Per­kins. Czę­ści zamien­ne Per­kins to rege­ne­ro­wa­ne pro­duk­ty Per­kins, któ­re pod­le­ga­ją znor­ma­li­zo­wa­ne­mu pro­ce­so­wi rege­ne­ra­cji. Rezul­ta­tem jest pro­dukt o tej samej wyso­kiej jako­ści, co inne ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins. Okres gwa­ran­cji wyno­si 12 mie­się­cy. Możesz zamó­wić u nas czę­ści rege­ne­ro­wa­ne z krót­ki­mi ter­mi­na­mi dostawy.

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny sys­te­ma­mi wtry­sko­wy­mi Per­kins lub naszą sze­ro­ką ofer­tą czę­ści? Z przy­jem­no­ścią Ci doradzimy.