BU Power Systems wiadomości

Agri­tech­ni­ca 2019 – nowe silniki

By 20. listopada 2019 No Comments

Agri­tech­ni­ca 2019 – nowe sil­ni­ki do trak­to­rów  na rynek rol­ni­czy oraz inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie hybrydowe.

Agri­tech­ni­ca – wio­dą­ce na świe­cie tar­gi tech­ni­ki rol­ni­czej zamknę­ły swo­je podwo­je. Dzię­ki 450.000 odwie­dza­ją­cym z 152 kra­jów i 2.820 wystaw­com z 53 kra­jów Agri­tech­ni­ca 2019 była wiel­kim sukcesem.

Rów­nież dla BU Power Sys­tems Agri­tech­ni­ca 2019 była uda­nym i eks­cy­tu­ją­cym pokazem.

W hali 16, na sto­isku sil­ni­ko­wym, D28 Per­kins poka­zał oprócz roz­wią­zań doty­czą­cych  sil­ni­ków EU Sta­ge V, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne do napę­dza­nia każ­de­go rodza­ju maszy­ny rol­ni­czej, nową gamę sil­ni­ków  Per­kins® Syn­cro. Sil­ni­ki do trak­to­rów roli­czych Per­kins® Syn­cro 2.2 o mocy 55 kW (74 KM) i 270 Nm momen­tu obro­to­we­go oraz sil­nik  Per­kins® Syn­cro 3.6 o mocy 100 kW (134 KM) i momen­cie obro­to­wym do 530 Nm zosta­ły spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne, aby zapew­nić nie­za­wod­ność mocy do cią­gni­ków roli­czych śred­niej kla­sy. Ponad­to Per­kins przed­sta­wił trzy inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie hybry­do­we. Tech­no­lo­gie te umoż­li­wia­ją odzy­ski­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie ener­gii , zapew­nia­jąc pro­du­cen­tom ory­gi­nal­ne­go sprzę­tu (OEM) roz­wią­za­nie łatwe do zin­te­gro­wa­nia. Poka­za­ne tech­no­lo­gie przy 75 kW — z wyko­rzy­sta­niem sil­ni­ka wyso­ko­pręż­ne­go 55 kW i zwięk­sze­nia mocy o 20 kW z tech­no­lo­gii hybry­do­wej to:

Hybry­do­wo-elek­trycz­ny: Obej­mu­je maszy­nę elek­trycz­ną i aku­mu­la­tor w ukła­dzie sil­ni­ka. Gdy maszy­na hamu­je, układ elek­trycz­ny może odzy­skać ener­gię i zgro­ma­dzić ją w aku­mu­la­to­rze. W razie potrze­by aku­mu­la­tor może następ­nie dostar­czyć ener­gię z powro­tem do sil­ni­ka za pośred­nic­twem sil­ni­ka, aby zapew­nić dodat­ko­wą moc.

Hybry­do­wo-mecha­nicz­ny: Gdy maszy­na hamu­je, sys­tem mecha­nicz­nie maga­zy­nu­je ener­gię. W razie potrze­by układ może następ­nie dostar­czyć ener­gię z powro­tem do sil­ni­ka za pośred­nic­twem mecha­ni­zmu sprzę­gła, aby zapew­nić dodat­ko­wą moc.

Hybry­do­wo-hydrau­licz­ny: zawie­ra pom­pę hydrau­licz­ną i aku­mu­la­tor ciśnie­nia w ukła­dzie sil­ni­ka. Gdy maszy­na hamu­je, ta pom­pa może odzy­skać ener­gię i zgro­ma­dzić ją w aku­mu­la­to­rze. W razie potrze­by aku­mu­la­tor może następ­nie dostar­czyć ener­gię z powro­tem do sil­ni­ka za pośred­nic­twem pom­py, aby zapew­nić dodat­ko­wą moc.

W hali 18 na sto­isku czę­ści zamien­nych D18 Per­kins zapre­zen­to­wał kom­plek­so­wą gamę ory­gi­nal­nych cze­ści Per­kins prze­zna­czo­nych do remon­tów sil­ni­ków rol­ni­czych, z któ­rych wszyst­kie mają na celu zapew­nie­nie mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści sil­ni­ka oraz zmniej­sze­nie ryzy­ka prze­sto­ju maszyny.