BU Power Systems News

BU Power Sys­tems dobit­nik je nagra­de dobav­lja­ča BOMAG

By 4. November 2020 No Comments

Tvrt­ka BOMAG, svjet­ski lider na trži­štu teh­no­lo­gi­je zbi­ja­nja i pro­izvo­đač stro­je­va za zbi­ja­nje tla, asfal­ta i otpa­da, sva­ke godi­ne dodje­lju­je nagra­de dobav­lja­ča za izvan­red­ne per­for­man­se i part­ner­stvo sa svo­jim dobav­lja­či­ma. Kao kva­li­te­tan pro­izvo­đač, tvrt­ka pos­tav­lja naj­vi­še zah­tje­ve pre­ma vlas­ti­tim pro­izvo­di­ma. Zato je nuž­na odlič­na mre­ža dobav­lja­ča. Kva­li­te­ta i neo­me­ta­na ispo­ru­ka nisu usput­ni čim­be­ni­ci, već su, pre­ma miš­lje­nju tvrt­ke, uvi­jek rezul­tat dobre surad­nje. Nagra­da dobav­lja­ča poseb­no je priz­na­nje za zajed­nič­ki uspjeh.

Zbog tre­nut­ne situ­aci­je s koro­na viru­som, ovo­go­diš­nja dodje­la nagra­da nije se mogla odr­ža­ti u uobi­ča­je­nim okvi­ri­ma popra­će­na veli­kim doga­đa­jem. Umjes­to toga, Mar­co Bra­un, Glo­bal Com­mo­dity Mana­ger Ser­vi­ces & Solu­ti­ons Sour­cing u tvrt­ki BOMAG i Mat­t­hi­as Trapp, kao vodi­telj Odje­la za rezerv­ne dije­lo­ve MRP odgo­vo­ran za pla­ni­ra­nje i naba­vu, uru­či­li su nagra­du za kate­go­ri­ju Uslu­ge i rje­še­nja odgo­vor­nim oso­ba­ma BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG. digi­tal­nim putem tije­kom onli­ne doga­đa­nja “Naša nagra­da pred­stav­lja poseb­nu mje­ru u poseb­nim vre­me­ni­ma. Pouz­da­na part­ner­stva dobi­va­ju na zna­ča­ju i naša nagra­da to nagla­ša­va. Poseb­no u usluž­nom sek­to­ru, pos­tat će sve važ­ni­je ima­ti zdra­vog part­ne­ra koji nudi odgo­va­ra­ju­će uslu­ge. Pri­mje­ću­je­mo da naša kup­ci sve više cije­ne dobru uslu­gu “, objaš­nja­va Mar­co Bra­un. “Bavi­mo se nabav­kom oko 55 000 raz­li­či­tih arti­ka­la iz cije­log svi­je­ta i ovom nagra­dom želi­mo izra­zi­ti poseb­nu zahval­nost dobav­lja­či­ma koji se isti­ču u pogle­du kva­li­te­te pro­izvo­da, moguć­nos­ti ispo­ru­ke i pouz­da­nos­ti, pošti­va­nja datu­ma ispo­ru­ke, cije­na, izvo­ra i struk­tu­re pro­da­je. Tri naša dobav­lja­ča istak­la su se i bila nomi­ni­ra­na za nagra­du. BU Power Sys­tems se poka­zao vrlo dobrim i napo­kon zas­lu­že­no osvo­jio nagradu. ”

“Uslu­ge nakon pro­da­je odnos­no (tzv. After­mar­ket) pos­ta­ju sve važ­ni­je. Buduć­nost će više nego ikad karak­te­ri­zi­ra­ti stal­ne pro­mje­ne. Ure­đa­ji i stro­je­vi pos­ta­ju sve slo­že­ni­ji u smis­lu digi­ta­li­za­ci­je, novih teh­no­lo­gi­ja i pogon­skih rje­še­nja. Neće­mo više ima­ti istu razi­nu kon­ti­nu­ite­ta kao što smo ima­li pos­ljed­njih deset­lje­ća. Suoča­va­mo se s tim kako bismo našim kup­ci­ma pru­ži­li naj­bo­lju mogu­ću uslu­gu. U tom pogle­du je komu­ni­ka­ci­ja s našim kup­ci­ma poseb­no važ­na  kako bismo mogli pre­poz­na­ti potre­be kupa­ca i slu­ži­ti im na odgo­va­ra­ju­ći način”, kaže Jan-Sebas­ti­an Seeber, gene­ral­ni direk­tor BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG i finan­cij­ski direk­tor BU Power Group.

BOMAG nomi­ni­ra part­ne­re jed­nom godiš­nje u raz­nim kate­go­ri­ja­ma i dodje­lju­je nagra­du dobav­lja­ča. Nagra­da se teme­lji na pret­hod­noj fiskal­noj godi­ni, u ovom slu­ča­ju od 1. lis­to­pa­da 2019. do 30. ruj­na 2020.

Kao ime­no­va­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems odgo­vo­ran je za pro­da­ju i ser­vis nakon pro­da­je Per­kins dizel i plin­skih moto­ra. BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­na rje­še­nja moto­ra za indus­tri­ju, gra­đe­vi­nar­stvo, poljo­pri­vre­du, ruko­va­nje mate­ri­ja­li­ma, kao i za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je i bro­do­ve. U šes­na­est europ­skih zema­lja osi­gu­ra­va­mo pro­fe­si­onal­ni savjet o pro­izvo­di­ma i cje­lo­vi­tu uslu­gu za sve potre­be moto­ra. Ras­pon uslu­ga tvrt­ke BU Power Sys­tems pro­te­že se od pro­da­je moto­ra pre­ko ser­vi­sa rezerv­nih dije­lo­va do indi­vi­du­al­nih usluga.

Gos­po­din Bra­un nagla­ša­va “Obič­no pos­to­ji sve­ča­na dodje­la nagra­da, ali naža­lost to tre­nut­no nije mogu­će. Ipak, dra­go mi je što vam čes­ti­tam na ovom digi­tal­nom sas­tan­ku kao pobjed­ni­ku u kate­go­ri­ji” Uslu­ge i rje­še­nja “. Uz vrlo dobre per­for­man­se u podru­čji­ma koja smo defi­ni­ra­li, imam na umu jedan pose­ban pri­mjer, koji je uklju­či­vao naba­vu Per­kins moto­ra koji zapra­vo više nisu bili dos­tup­ni. Na izu­zet­no jed­nos­ta­van način, još osam ovih Per­kins moto­ra ispo­ru­če­no je na vri­je­me i naš kupac bio sretan”.

Mat­t­hi­as Trapp tako­đer zahva­lju­je na ugod­noj surad­nji i kaže: “Pone­kad je dobro i ne čuti ništa od dobav­lja­ča. Tije­kom pro­tek­le godi­ne nismo ima­li pri­tuž­bi na Per­kins proizvode”.

“Zahva­lju­je­mo vam na priz­na­nju i nagra­di. Ponos­ni smo na ono što smo pos­ti­gli — poseb­no u ovim teškim vre­me­ni­ma za sve nas. Osje­ća­mo se duž­ni­ma nas­ta­vi­ti tako u novoj godi­ni, pa čak se i dodat­no pobolj­ša­ti. Uvje­ren sam da zajed­no može­mo pos­ta­ti još bolji “, kaže Jan-Sebas­ti­an Seeber.

“To je stvar­no dobar osje­ćaj i vrlo smo zado­volj­ni”, nas­tav­lja Tho­mas Roßme­ier sa smje­škom, odgo­vor­ni mena­džer za dije­lo­ve BU Power Sys­tems,. “Rado ću pre­ni­je­ti dobre vijes­ti svom timu, jer bez dobrih i pre­da­nih zapos­le­ni­ka u bazi ništa neće uop­će funkcionirati”.