BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems zdo­by­wa nagro­dę BOMAG Sup­plier Award

By 9. listopada 2020 No Comments

Fir­ma BOMAG, świa­to­wy lider w tech­no­lo­gii zagęsz­cza­nia i pro­du­cent maszyn do zagęsz­cza­nia grun­tu, asfal­tu i odpa­dów, co roku przy­zna­je Nagro­dy Dostaw­cy za wyjąt­ko­we wyni­ki i part­ner­stwo ze swo­imi dostaw­ca­mi. Jako pro­du­cent wyso­kiej jako­ści fir­ma sta­wia swo­im pro­duk­tom naj­wyż­sze wyma­ga­nia. Dla­te­go nie­zbęd­na jest dosko­na­ła sieć dostaw­ców. Jakość i spraw­ne pro­ce­sy dostaw to nie oczy­wi­stość, ale zda­niem fir­my zawsze wynik dobrej współ­pra­cy. Nagro­da dostaw­cy to szcze­gól­ne uzna­nie za wspól­ny suk­ces. W związ­ku z obec­ną sytu­acją z COVID-19, tego­rocz­na cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród nie mogła odbyć się w zwy­kłych ramach dużej impre­zy. Zamiast tego Mar­co Braun, Glo­bal Com­mo­di­ty Mana­ger Servi­ces & Solu­tions Sour­cing w BOMAG, oraz Mat­thias Trapp, jako Kie­row­nik Dzia­łu Czę­ści Zamien­nych MRP odpo­wie­dzial­ne­go za pla­no­wa­nie i zaku­py, wrę­czy­li nagro­dę odpo­wie­dzial­nym oso­bom w BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG.

„Nasza nagro­da jest szcze­gól­nym osią­gnię­ciem w wyjąt­ko­wych cza­sach. Wia­ry­god­ne part­ner­stwa zysku­ją na zna­cze­niu, a nasza nagro­da ma to pod­kre­ślać. Szcze­gól­nie w sek­to­rze usług coraz waż­niej­sze będzie posia­da­nie solid­ne­go part­ne­ra, któ­ry ofe­ru­je odpo­wied­nie usłu­gi. Zauwa­ża­my, że nasi klien­ci coraz bar­dziej cenią sobie dobrą obsłu­gę ”- wyja­śnia Mar­co Braun. „Obsłu­gu­je­my oko­ło 55 000 róż­nych arty­ku­łów z całe­go świa­ta, a tą nagro­dą chcie­li­by­śmy wyra­zić szcze­gól­ne uzna­nie dla tych dostaw­ców, któ­rzy wyróż­nia­ją się jako­ścią pro­duk­tów, moż­li­wo­ścia­mi dostaw, nie­za­wod­no­ścią, ter­mi­no­wo­ścią dostaw, ceną, zaopa­trze­niem i struk­tu­ry sprze­da­ży. Trzech naszych dostaw­ców wyróż­ni­ło się i zosta­ło nomi­no­wa­nych do nagro­dy. BU Power Sys­tems spi­sał się bar­dzo dobrze i osta­tecz­nie zasłu­że­nie zdo­był nagrodę. ”

„Ser­wis posprze­da­żo­wy sta­je się coraz waż­niej­szy. Przy­szłość bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek będzie cha­rak­te­ry­zo­wać się cią­gły­mi zmia­na­mi. Urzą­dze­nia i maszy­ny sta­ją się coraz bar­dziej zło­żo­ne pod wzglę­dem cyfry­za­cji, nowych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań napę­do­wych. Nie będzie­my już mieć takie­go same­go pozio­mu cią­gło­ści jak było w ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach. Sta­je­my przed tym, aby zaofe­ro­wać naszym klien­tom moż­li­wie naj­lep­szą obsłu­gę. Komu­ni­ka­cja z naszy­mi klien­ta­mi jest szcze­gól­nie waż­na w tym zakre­sie, aby­śmy mogli iden­ty­fi­ko­wać potrze­by klien­tów i odpo­wied­nio im słu­żyć ”- mówi Jan- Seba­stian Seeber Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG i CFO Gru­py BU Power.

BOMAG raz w roku nomi­nu­je part­ne­rów w róż­nych kate­go­riach i przy­zna­je nagro­dę dostaw­cy. Nagro­da jest przy­zna­wa­na na pod­sta­wie poprzed­nie­go roku podat­ko­we­go, w tym przy­pad­ku od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. do 30 wrze­śnia 2020 r. BU Power Sys­tems, jako auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor Per­kins, jest odpo­wie­dzial­ny za sprze­daż i obsłu­gę posprze­da­żo­wą sil­ni­ków Die­sla i gazo­wych fir­my Per­kins. BU Power Sys­tems ofe­ru­je zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne roz­wią­za­nia sil­ni­ko­we dla prze­my­słu, budow­nic­twa, rol­nic­twa, trans­por­tu mate­ria­łów, a tak­że do wytwa­rza­nia ener­gii. W szes­na­stu kra­jach euro­pej­skich zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two pro­duk­to­we i kom­plek­so­wą obsłu­gę wszyst­kich sil­ni­ków Die­sla i gazo­wych fir­my Per­kins. Port­fo­lio usług BU Power Sys­tems roz­cią­ga się od sprze­da­ży sil­ni­ków, poprzez ser­wis czę­ści zamien­nych, po usłu­gi indy­wi­du­al­ne. Pan Braun podkreśla :

„Zwy­kle odby­wa się uro­czy­sta cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród, ale nie­ste­ty obec­nie nie jest to moż­li­we. Nie­mniej jed­nak z przy­jem­no­ścią gra­tu­lu­ję Pań­stwu tego cyfro­we­go spo­tka­nia jako zwy­cięz­cy w kate­go­rii„ Usłu­gi i roz­wią­za­nia ”. Oprócz bar­dzo dobre wyni­ki w obsza­rach, któ­re zde­fi­nio­wa­li­śmy, mam na myśli kon­kret­ny przy­kład, któ­ry obej­mo­wał zakup sil­ni­ków Per­kins, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści nie były już dostęp­ne. W wyjąt­ko­wo nie­skom­pli­ko­wa­ny spo­sób osiem kolej­nych sil­ni­ków Per­kins zosta­ło dostar­czo­nych na czas, a nasz klient był szczęśliwy”.

Mat­thias Trapp rów­nież dzię­ku­je za bez­pro­ble­mo­wą współ­pra­cę i stwier­dza: „Cza­sa­mi dobrze jest też nie sły­szeć nic od dostaw­cy. W cią­gu ostat­nie­go roku nie mie­li­śmy żad­nych skarg na arty­ku­ły Perkinsa”.

„Dzię­ku­je­my za uzna­nie i szcze­gól­ny zaszczyt. Jeste­śmy dum­ni z tego, co osią­gnę­li­śmy — szcze­gól­nie w tych trud­nych dla nas wszyst­kich cza­sach. Czu­je­my się zobo­wią­za­ni do kon­ty­nu­owa­nia w nowym roku, a nawet do dal­szej popra­wy. Jestem prze­ko­na­ny, że razem może­my stać się jesz­cze lep­si ”- mówi Jan-Seba­stian Seeber.

„To napraw­dę dobra wspł­pra­ca warun­ku­je, że jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni”, kon­ty­nu­uje z uśmie­chem Tho­mas Roßme­ier, odpo­wie­dzial­ny za czę­ści w BU Power Systems.