BU Power Systems News

BU Power Sys­tems zís­ká­vá cenu doda­va­te­le BOMAG

By 2. listopadu 2020 No Comments

Spo­leč­nost BOMAG je líd­rem na svě­to­vém trhu zhut­ňo­va­cích tech­no­lo­gií a výrob­cem stro­jů na zhut­ňo­vá­ní zemi­ny, asfal­tu a odpa­du. Kaž­do­roč­ně udě­lu­je cenu svým doda­va­te­lům za vyni­ka­jí­cí výkon a part­ner­ství. Jako kva­lit­ní výrob­ce kla­de spo­leč­nost nej­vyš­ší náro­ky na své vlast­ní výrob­ky. Pro­to je nezbyt­ná prvotříd­ní doda­va­tel­ská síť. Kva­lit­ní a ply­nu­lé pro­ce­sy dodá­vek nejsou samo­zřej­mos­tí,  pod­le spo­leč­nos­ti jsou vždy výsled­kem dob­ré spo­lu­prá­ce. Cena doda­va­te­le je zvlášt­ním uzná­ním spo­leč­né­ho úspěchu.

Vzhle­dem k sou­čas­né pan­de­mic­ké situ­a­ci nemoh­lo letoš­ní slav­nost­ní pře­dá­ní cen pro­běh­nout v obvyk­lém rám­ci. Mís­to toho, Mar­co Braun, Glo­bal Com­mo­di­ty Manager Ser­vi­ces & Solu­ti­ons Sour­cing ve spo­leč­nos­ti BOMAG, a Matthi­as Trapp, vedou­cí oddě­le­ní náhrad­ních dílů odpo­věd­ný za plá­no­vá­ní a zadá­vá­ní zaká­zek, pře­da­li odpo­věd­ným oso­bám cenu za kate­go­rii Služ­by a řeše­ní v rám­ci vir­tu­ál­ní slav­nos­ti spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG. „Naše oce­ně­ní je mimo­řád­ným kro­kem ve výji­meč­né době. Spo­leh­li­vá part­ner­ství nabý­va­jí na důle­ži­tos­ti a udě­le­ní naše­ho oce­ně­ní to má zdů­raz­nit. Zejmé­na v odvět­ví slu­žeb bude stá­le důle­ži­těj­ší mít dob­ré­ho part­ne­ra, kte­rý nabí­zí vhod­né služ­by. Všimli jsme si, že naši zákaz­ní­ci  stá­le více oce­ňu­jí kva­lit­ní služ­by, “vysvět­lu­je Mar­co Braun. „Zabý­vá­me se zís­ká­vá­ním při­bliž­ně 55 000 růz­ných kom­po­nen­tů z celé­ho svě­ta a tím­to oce­ně­ním bychom chtě­li vyjá­d­řit zvlášt­ní uzná­ní těm doda­va­te­lům, kte­ří vyni­ka­jí z hle­dis­ka kva­li­ty pro­duk­tu, schop­nos­ti a spo­leh­li­vos­ti dodá­vek, dodr­žo­vá­ní ter­mí­nů dodá­ní, ceny, náku­pu a pro­dej­ní struk­tu­ry. Tři naši doda­va­te­lé vynik­li a byli nomi­no­vá­ni na tuto cenu. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems si ved­la vel­mi dob­ře a nako­nec cenu zaslou­že­ně získala. “

„After­mar­ket služ­ba je stá­le důle­ži­těj­ší. Budouc­nost se bude více než kdy jin­dy vyzna­čo­vat neu­stá­lý­mi změ­na­mi. Zaří­ze­ní a stro­je jsou stá­le slo­ži­těj­ší z hle­dis­ka digi­ta­li­za­ce, nových tech­no­lo­gií a řeše­ní poho­nů. Již nebu­de­me mít stej­nou úro­veň kon­ti­nu­i­ty jako v posled­ních deká­dách, musí­me se vypo­řá­dat s poža­dav­ky zákaz­ní­ků na co nej­lep­ší služ­by. V tom­to ohle­du je obzvláš­tě důle­ži­tá komu­ni­ka­ce s naši­mi zákaz­ní­ky, abychom moh­li iden­ti­fi­ko­vat jejich potře­by a odpo­ví­da­jí­cím způ­so­bem je obslou­žit, “říká Jan- Sebas­ti­an See­ber, výkon­ný ředi­tel spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG a finanč­ní ředi­tel sku­pi­ny BU Power Group.

BOMAG nomi­nu­je part­ne­ry jed­nou roč­ně v růz­ných kate­go­ri­ích a udě­lu­je jim doda­va­tel­ské ceny. Cena vychá­zí z výsled­ků před­cho­zí­ho fiskál­ní­ho roku, v tom­to pří­pa­dě obdo­bí od 1. říj­na 2019 do 30. září 2020.

Jako ofi­ci­ál­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins odpo­ví­dá BU Power Sys­tems za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins. BU Power Sys­tems nabí­zí spe­ci­fic­ká řeše­ní moto­rů pro prů­my­sl, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem i pro výro­bu elek­tric­ké ener­gie a lodě. V šest­nác­ti evrop­ských zemích zajiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­to­vé pora­den­ství a kom­plex­ní ser­vis pro všech­ny potře­by moto­rů. Port­fo­lio slu­žeb spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems zahr­nu­je celou šká­lu úko­nů od pro­de­je moto­rů přes ser­vis, pro­dej náhrad­ních dílů až po jed­not­li­vé služby.

Mar­co Braun zdů­raz­ňu­je: „Obvykle se koná slav­nost­ní pře­dá­vá­ní cen, ale bohu­žel to v sou­čas­né době není mož­né. Nicmé­ně jsem rád, že vám mohu na tom­to digi­tál­ním setká­ní pobla­ho­přát jako vítě­zi v kate­go­rii„ Ser­vi­ce and Solu­ti­ons “. Navíc vel­mi dob­rý výkon v oblas­tech, kte­ré jsme defi­no­va­li — mám na mys­li kon­krét­ní pří­klad, kte­rý zahr­no­val poří­ze­ní moto­rů Per­kins, kte­ré ve sku­teč­nos­ti již neby­ly v běž­né nabíd­ce. Výji­meč­ně nekom­pli­ko­va­ným způ­so­bem bylo včas dodá­no dal­ších osm těch­to moto­rů Per­kins a náš zákaz­ník mohl být oprav­du šťastný”.

Matthi­as Trapp také děku­je za bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a uvá­dí: „Někdy je také dob­ré o doda­va­te­li nesly­šet. V prů­bě­hu minu­lé­ho roku jsme nemě­li žád­né stíž­nos­ti na sou­čás­ti dodá­va­né spo­leč­nos­tí Perkins.“

„Děku­je­me vám za uzná­ní a zvlášt­ní čest. Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáh­li — zejmé­na v těch­to obtíž­ných dobách pro nás všech­ny. Cítí­me povin­nost pokra­čo­vat v násle­du­jí­cím roce a dále zlep­šo­vat kva­li­tu našich slu­žeb. Jsem pře­svěd­čen, že spo­leč­ně může­me dosáh­nout ješ­tě lep­ších výsled­ků, “říká Jan-Sebas­ti­an Seeber.

„Je to oprav­du dob­rý pocit a jsme vel­mi spo­ko­je­ní,“ s úsmě­vem pokra­ču­je Tho­mas Roß­me­ier, odpo­věd­ný mana­žer pro­de­je náhrad­ních dílů spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems. „Rád pře­dám dobrou zprá­vu své­mu týmu, pro­to­že bez dob­rých a anga­žo­va­ných zaměst­nan­ců v pro­vo­zu nemů­že nic fungovat.“