BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems vin­der BOMAG Sup­pli­er Award

By 2. november 2020 No Comments

Virk­som­he­den BOMAG, ver­dens­le­den­de inden for kom­pri­me­rings­tek­no­lo­gi og pro­du­cent af maski­ner til kom­pri­me­ring af jord, asfalt og affald, udde­ler hvert år leve­ran­dør­pri­ser for frem­ra­gen­de præ­sta­tion og part­ner­skab med sine leve­ran­dø­rer. Som kva­li­tets­pro­du­cent stil­ler virk­som­he­den de høje­ste krav til sine egne pro­duk­ter. Der­for er et frem­ra­gen­de leve­ran­dør­ne­t­værk afgø­ren­de. Kva­li­tet og enk­le leve­rings­pro­ces­ser er ikke en selv­føl­ge, men efter virk­som­he­dens mening altid resul­ta­tet af godt sam­ar­bej­de. Leve­ran­dør­pri­sen er en sær­lig aner­ken­del­se af fæl­les succes.

På grund af den nuvæ­ren­de Cor­o­na situ­a­tion kun­ne det­te års prisover­ræk­kel­se ikke fin­de sted i den sæd­van­li­ge ram­me med en stor begi­ven­hed. I ste­det uddel­te Marco Braun, Glo­bal Com­mo­di­ty Mana­ger Ser­vi­ces & Solu­tions Sourcing hos BOMAG, og Mat­t­hi­as Trapp, som leder af MRP-afde­ling for reser­ve­de­le med ansvar for plan­læg­ning og ind­køb, pri­sen for kate­go­ri­en Ser­vi­ces & Solu­tions via en digi­tal begi­ven­hed til de ansvar­li­ge per­so­ner hos BU Power Systems GmbH & Co. KG. “Vores pris repræ­sen­te­rer en sær­lig for­an­stalt­ning i spe­ci­el­le tider. Påli­de­li­ge part­ner­ska­ber får sta­dig stør­re betyd­ning, og vores pris er bereg­net til at under­stre­ge det­te. Især i ser­vi­ce­sek­to­ren bli­ver det sta­dig vig­ti­ge­re at have en sund part­ner, der til­by­der pas­sen­de tje­ne­ster. Vi bemær­ker, at vores kun­der værds­æt­ter i sti­gen­de grad god ser­vi­ce, ”for­kla­rer Marco Braun. “Vi hånd­te­rer sourcing af omkring 55.000 for­skel­li­ge artik­ler fra hele ver­den, og med den­ne pris vil vi ger­ne udtryk­ke sær­lig pås­køn­nel­se til de leve­ran­dø­rer, der udmær­ker sig med hen­syn til pro­dukt­kva­li­tet, leve­rings­ev­ne og påli­de­lig­hed, over­hol­del­se af leve­rings­da­to­er, pri­ser og sourcing Tre af vores leve­ran­dø­rer var bemær­kel­ses­vær­di­ge og blev nomi­ne­ret til pri­sen. BU Power Systems kla­re­de sig meget godt og vandt til sidst fortjent prisen. ”

“Efter­mar­keds­ser­vi­ce bli­ver sta­dig vig­ti­ge­re. Frem­ti­den vil bli­ve præ­get mere end nogen­sin­de af kon­stant for­an­dring. Enhe­der og maski­ner bli­ver mere og mere kom­plek­se med hen­syn til digi­ta­li­se­ring, nye tek­no­lo­gi­er og driv­løs­nin­ger. Vi har ikke læn­ge­re sam­me kon­ti­nu­i­tets­ni­veau som vi har haft de sene­ste årti­er. Vi står over for det­te for at til­by­de vores kun­der den bedst muli­ge ser­vi­ce. Kom­mu­ni­ka­tion med vores kun­der er sær­lig vig­tig i den­ne hen­se­en­de, så vi kan iden­ti­fi­ce­re kun­der­nes behov og betje­ne dem på pas­sen­de vis, ”siger Jan- Seba­sti­an See­ber Admi­ni­stre­ren­de direk­tør for BU Power Systems GmbH & Co. KG og CFO for BU Power Group.

BOMAG nomi­ne­rer part­ne­re en gang om året i for­skel­li­ge kate­go­ri­er og til­de­ler en leve­ran­dør­pris. Pri­sen er base­ret på det fore­gå­en­de regn­skabsår, i det­te til­fæl­de fra 1. okto­ber 2019 til 30. sep­tem­ber 2020.

Som udpe­get Per­kins-distri­butør er BU Power Systems ansvar­lig for sal­get og efter­salgs­ser­vi­cen af ​​Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer. BU Power Systems til­by­der skræd­der­sy­e­de motor­løs­nin­ger til indu­stri, byg­ge­ri, land­brug, mate­ri­a­le­hånd­te­ring samt til elpro­duk­tion og ski­be. I sek­sten euro­pæ­i­ske lan­de sik­rer vi pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og omfat­ten­de ser­vi­ce til alle motor­be­hov. BU Power Systems ser­vi­cepor­te­føl­je stræk­ker sig fra motor­salg gen­nem reser­ve­dels­ser­vi­ce til indi­vi­du­el­le tjenester.

Hr. Braun under­stre­ger “Nor­malt er der en fest­lig prisover­ræk­kel­se, men det er desvær­re ikke muligt i øje­blik­ket. Ikke desto min­dre er jeg glad for at lykøn­ske dig med det­te digi­ta­le møde som vin­der i kate­go­ri­en” Ser­vi­ces & Solu­tions “. Ud over meget god præ­sta­tion inden for de områ­der, vi defi­ne­re­de, har jeg et sær­ligt eksem­pel i tan­ker­ne, som invol­ve­re­de ind­køb af Per­kins-moto­rer, der fak­tisk ikke læn­ge­re var til­gæn­ge­li­ge. På en usæd­van­lig ukom­pli­ce­ret måde blev otte fle­re af dis­se Per­kins-moto­rer leve­ret i tide, og vores kun­de var glad “.

Mat­t­hi­as Trapp tak­ker også for det smi­di­ge sam­ar­bej­de og siger: “Nog­le gan­ge er det også godt ikke at høre noget fra en leve­ran­dør. Vi har ikke kla­get over Per­kins-artik­ler i løbet af det for­løb­ne år”.

“Vi tak­ker jer for pås­køn­nel­sen og den sær­li­ge ære. Vi er stol­te over det, vi har opnå­et — især i dis­se van­ske­li­ge tider for os alle. Vi føler os for­plig­te­de til at fort­sæt­te i det nye år og end­da for­bed­re os yder­li­ge­re. Jeg er over­be­vist om, at vi sam­men vi kan bli­ve end­nu bed­re, ”siger Jan-Seba­sti­an Seeber.

“Det er en rig­tig god følel­se, og vi er meget til­fred­se,” fort­sæt­ter Tho­mas Roß­mei­er, den ansvar­li­ge Parts Mana­ger for BU Power Systems, med et smil. “Jeg vil med glæ­de vide­re­gi­ve de gode nyhe­der til mit team, for uden de gode og enga­ge­re­de med­ar­bej­de­re i basen fun­ge­rer over­ho­ve­det intet”.