BU Power Systems News

Pod­je­tje BU Power Systems je pre­je­lo nagra­do pod­je­tja BOMAG

By 5. novembra 2020 No Comments

Pod­je­tje BOMAG, vodil­ni na sve­tov­nem trgu kot pro­i­zva­ja­lec stro­jev za zbi­ja­nje tal, asfal­ta in odpad­kov, vsa­ko leto pode­li nagra­de za doba­vi­te­lje za izje­mne rezul­ta­te in par­tner­stvo  svo­jim doba­vi­te­ljem. Kot kako­vo­stni pro­i­zva­ja­lec pod­je­tje posta­vlja naj­viš­je zah­te­ve za svo­je izdel­ke. Zato je odlič­na mre­ža doba­vi­te­ljev nuj­na. Kako­vost in nemo­ten posto­pek dosta­ve nista samo­u­mev­na, ampak po mne­nju pod­je­tja vedno rezul­tat dobre­ga sode­lo­va­nja. Nagra­da doba­vi­te­lju je poseb­no pri­zna­nje sku­pne­mu uspehu.

Zara­di tre­nu­tnih raz­mer s Coro­no kri­zo leto­šnja pode­li­tev nagrad z veli­kim dogod­kom ni mogla pote­ka­ti v obi­čaj­nih okvi­rih. Name­sto tega sta Mar­co Bra­un, Glo­bal Com­mo­di­ty Mana­ger Ser­vi­ces & Solu­ti­ons Sour­cing pri BOMAG‑u, in Mat­thi­as Tra­pp kot vod­ja oddel­ka za rezerv­ne dele MRP, odgo­vo­ren za načr­to­va­nje in naba­vo, odgo­vor­nim ose­bam na digi­tal­nem dogod­ku pode­li­la nagra­do za kate­go­ri­jo Sto­ri­tve in reši­tve. BU Power Systems GmbH & Co. KG. “Naša nagra­da pred­sta­vlja pose­ben ukrep v poseb­nih časih. Zane­slji­va par­tner­stva posta­ja­jo vse pomemb­nej­ša in naša nagra­da naj bi to pou­da­ri­la. Zla­sti v sto­ri­tve­nem sek­tor­ju bo posta­ja­lo vse bolj pomemb­no, da ima­mo dobre­ga par­tner­ja, ki ponu­ja ustre­zne sto­ri­tve. Opa­ža­mo, da naša kup­ci vedno bolj ceni­jo dobro sto­ri­tev, «poja­snju­je Mar­co Bra­un. “Ukvar­ja­mo se z doba­vo pri­bli­žno 55.000 raz­lič­nih izdel­kov z vse­ga sve­ta in s to nagra­do želi­mo izra­zi­ti poseb­no zahva­lo tistim doba­vi­te­ljem, ki se odli­ku­je­jo po kako­vo­sti izdel­kov, zmo­žno­sti doba­ve in zane­slji­vo­sti, spo­što­va­nju rokov doba­ve, cenah, doba­vi in pro­daj­no struk­tu­ro. Izsto­pa­li so tri­je doba­vi­te­lji, ki so bili nomi­ni­ra­ni za nagra­do. BU Power Systems se je zelo dobro odre­zal in na kon­cu zaslu­že­no pre­jel nagrado. ”

“Popro­daj­ne sto­ri­tve posta­ja­jo vse bolj pomemb­ne. Pri­ho­dnost bodo bolj kot kdaj koli prej zazna­mo­va­le neneh­ne spre­mem­be. Napra­ve in stro­ji posta­ja­jo vse bolj zaple­te­ni v smi­slu digi­ta­li­za­ci­je, novih teh­no­lo­gij in pogon­skih reši­tev. Ne bomo več ime­li ena­ke sto­pnje kon­ti­nu­i­te­te kot v zadnjih dese­tle­tjih. S tem se soo­ča­mo, da stran­kam ponu­di­mo naj­bolj­šo možno sto­ri­tev. Komu­ni­ka­ci­ja s stran­ka­mi je v tem pogle­du še pose­bej pomemb­na, da lah­ko pre­po­zna­mo potre­be strank in jim ustre­že­mo, “pra­vi Jan- Seba­sti­an See­ber, gene­ral­ni direk­tor BU Power Systems GmbH & Co. KG in finanč­ni direk­tor sku­pi­ne BU Power.

BOMAG nomi­ni­ra par­tner­je enkrat letno v raz­lič­nih kate­go­ri­jah in pode­li nagra­do naj­bol­še­mu doba­vi­te­lju. Nagra­da teme­lji na prej­šnjem pro­ra­čun­skem letu, v tem pri­me­ru od 1. okto­bra 2019 do 30. sep­tem­bra 2020.

Kot Per­kis dis­tri­bu­ter je BU Power Systems odgo­vo­ren za pro­da­jo in popro­daj­ne sto­ri­tve dizel­skih in plin­skih motor­jev Per­kins. BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne motor­ne reši­tve za indu­stri­jo, grad­be­ni­štvo, kme­tij­stvo, rav­na­nje z mate­ri­a­li, pa tudi za pro­i­zvo­dnjo ener­gi­je in nav­tič­ni pro­gram. V šest­naj­stih evrop­skih drža­vah zago­ta­vlja­mo stro­kov­no sve­to­va­nje o izdel­kih in celo­vi­te sto­ri­tve za vse potre­be naših strank. Por­t­felj sto­ri­tev pod­je­tja BU Power Systems sega od pro­da­je motor­jev prek ser­vi­si­ra­nja rezerv­nih delov do posa­me­znih storitev.

G. Bra­un pou­dar­ja: “Obi­čaj­no pote­ka slav­no­stna pode­li­tev nagrad, ven­dar to tre­nu­tno žal ni mogo­če. Kljub temu pa vam z vese­ljem česti­tam na tem digi­tal­nem sre­ča­nju kot zma­go­val­cu v kate­go­ri­ji” Sto­ri­tve in reši­tve “. Poleg zelo dobre zmo­glji­vo­sti na podro­čjih, ki smo jih opre­de­li­li, v mislih imam pose­ben pri­mer, ki je vklju­če­val naba­vo Per­kins motor­jev, ki dejan­sko niso bili več na voljo. Na izje­mno eno­sta­ven način je bilo pra­vo­ča­sno dosta­vlje­nih še osem teh Per­kins motor­jev in naša stran­ka je bil vesel “.

Mat­thi­as Tra­pp se prav tako zahva­lju­je za nemo­te­no sode­lo­va­nje in pra­vi: “Vča­sih je tudi dobro, če od doba­vi­te­lja ne sli­ši­mo niče­sar. V pre­te­klem letu nismo ime­li pri­tožb gle­de izdel­kov Perkins”.

“Zahva­lju­je­mo se vam za zahva­lo in poseb­no čast. Pono­sni smo na to, kar smo dose­gli — še pose­bej v teh tež­kih časih za vse nas. Poču­ti­mo se dol­žne nada­lje­va­ti našo pot tudi v novem letu in se celo še izbolj­ša­ti. Pre­pri­čan sem, da sku­paj lah­ko posta­ne­mo še bolj­ši, “pra­vi Jan-Seba­sti­an Seeber.

“To je res dober obču­tek in zelo smo zado­volj­ni,” z nasme­hom nada­lju­je Tho­mas Roßme­i­er, odgo­vor­ni vod­ja pro­da­je rezerv­nih delov pri BU Power Systems. “Dobro novi­co bom z vese­ljem posre­do­val svo­ji eki­pi, saj brez dobrih in zavze­tih zapo­sle­nih to vse nebi bilo možno.”