BU Power Systems News

Popoln uspeh: bau­ma 2022

By 8. novembra 2022 No Comments

Bau­ma 2022 kot vodil­ni sve­tov­ni sejem grad­be­nih stro­jev, stro­jev za grad­be­ni mate­ri­al, rudar­skih stro­jev, grad­be­nih vozil in grad­be­ne opre­me je ponov­no dose­gla šte­vil­ne lju­di. Z več kot 495.000 obi­sko­val­ci iz več kot 200 držav in 3.200 raz­sta­vljav­ci iz pri­bli­žno 60 držav je sejem pre­se­gel vsa pri­ča­ko­va­nja in bil tudi letos popol­no­ma uspešenica.

Letos je bil sejem bau­ma v zna­me­nju traj­no­sti. Z več kot 90 leti izku­šenj, iznaj­dlji­vo­sti in nav­di­ha sta pod­je­tji Per­kins in BU Power Systems zave­za­ni reši­tvam, ki omo­go­ča­jo pod­ne­bju pri­ja­zno pri­ho­dnost z zmanj­ša­ni­mi emi­si­ja­mi CO₂. Motor­ji, skla­dni s sto­pnjo V, bio­di­zel in alter­na­tiv­ni pogon­ski sklo­pi že poma­ga­jo obli­ko­va­ti traj­no­stno pri­ho­dnost. Z viso­ko­ka­ko­vo­stni­mi in vzdr­žlji­vi­mi rezerv­ni­mi deli in sestav­ni­mi deli je mogo­če dose­či dol­go življenj­sko dobo motor­ja in ohra­ni­ti vire. Opti­mal­ne sto­ri­tve par­tner­ja na rav­ni oči so dobra pod­la­ga za to.

Manj oglji­ka ne moči.

“Z naši­mi ino­va­ci­ja­mi in reši­tva­mi želi­mo pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me (OEM) ponu­di­ti možnost, da zmanj­ša­jo toplo­gre­dne pli­ne in hkra­ti ohra­ni­jo ali celo pove­ča­jo zmo­glji­vost in učin­ko­vi­tost,” pra­vi Peter Wagner, gene­ral­ni direk­tor pro­da­je pri druž­bi BU Power Systems. “S tem sta Per­kins in BU Power Systems obrav­na­va­la vse šir­ši nabor traj­no­stnih pogon­skih reši­tev. Poleg tega lah­ko k temu pri­spe­va tudi upo­ra­ba alter­na­tiv­nih goriv, kot so bio­di­zel in gori­va z niž­ji­mi emi­si­ja­mi oglji­ka. Pri tem ni uni­ver­zal­ne reši­tve. V pra­ksi je tre­ba pre­u­či­ti, kako je mogo­če traj­no­stne reši­tve vklju­či­ti za vsa­ko posa­me­zno stran­ko. Pri stro­jih na tere­nu lah­ko večjo učin­ko­vi­tost poleg zame­nja­ve motor­ja dose­že­mo tudi z gene­ral­nim remon­tom ali zame­nja­vo nado­me­stnih delov. Per­kins je stra­te­ško v dobrem polo­ža­ju za nadalj­njo pod­po­ro pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me pri ener­get­skem pre­ho­du. Kot stro­kov­njak se vese­li­mo dia­lo­ga z naši­mi stran­ka­mi, da bi sku­paj raz­vi­li izve­dlji­ve rešitve.”

Poleg obsto­je­čih hibri­dno-ele­k­trič­nih, hibri­dno-mehan­skih in hibri­dno-hidra­vlič­nih pro­gra­mov Per­kin­so­vi inže­nir­ji tre­nu­tno raz­vi­ja­jo in pre­iz­ku­ša­jo 48-vol­tne, 300-vol­tne in 600-vol­tne kon­fi­gu­ra­ci­je bate­rij za upo­ra­bo v grad­be­ni­štvu, indu­stri­ji, pri roko­va­nju z mate­ri­a­li in v kme­tij­stvu. Litij-ion­ske bate­ri­je odli­ku­je­ta robu­stna, modu­lar­na zasno­va in tovar­ni­ško name­šče­na tele­ma­ti­ka za opti­mi­za­ci­jo zmo­glji­vo­sti in upo­ra­be v teren­skih apli­ka­ci­jah. Zasno­va­ne so tudi za reci­kli­ra­nje in ponov­no upo­ra­bo ob kon­cu življenj­ske dobe, da bi zago­to­vi­li traj­nost v celo­tnem življenj­skem ciklu.

Poleg tega Per­kins ponu­ja zmo­gljiv in rastoč por­t­felj reši­tev za pove­zlji­vost, ki lah­ko pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me poma­ga­jo spod­bu­ja­ti opti­mal­no in traj­no­stno delo­va­nje dizel­skih motor­jev. Pove­za­ni motor­ji, ki so na voljo kot loče­na Per­kin­so­va sto­ri­tev ali pa jih je mogo­če pre­pro­sto vklju­či­ti v ponud­be OEM za upra­vlja­nje voz­nih par­kov, zago­ta­vlja­jo vpo­gled v delo­va­nje, pora­bo gori­va in olja ter dru­ge ključ­ne podat­ke o motor­ju v real­nem času prek pri­la­go­dlji­ve nad­zor­ne plo­šče, ki lah­ko pove­ča čas delo­va­nja stro­jev in voz­nih par­kov, ki jih poga­nja Perkins.

Te ponud­be pove­zav so brez­hib­no pove­za­ne s stro­kov­nim vzdr­že­va­njem in sto­ri­tva­mi, ki jih ponu­ja sve­tov­na mre­ža Per­kin­so­vih trgov­cev za pro­ak­tiv­no dia­gno­sti­ci­ra­nje in odpra­vlja­nje težav z motor­ji, kar poma­ga teh­ni­kom, da delo opra­vi­jo pra­vil­no že prvič in tako zmanj­ša­jo čas izpa­da in stro­ške popravila.