BU Power Systems wiadomości

Pełen suk­ces: Bau­ma 2022

By 8. listopada 2022 No Comments

Jako wio­dą­ce na świe­cie tar­gi maszyn budow­la­nych, maszyn do mate­ria­łów budow­la­nych, maszyn gór­ni­czych, pojaz­dów budow­la­nych i sprzę­tu budow­la­ne­go, Bau­ma dotar­ła do olbrzy­miej ilo­ści osób — ponad 495.000 odwie­dza­ją­cych z ponad 200 kra­jów oraz 3.200 wystaw­ców z oko­ło 60 kra­jów. Tar­gi prze­kro­czy­ły wszel­kie ocze­ki­wa­nia i były w tym roku ponow­nie peł­nym sukcesem.

W tym roku tar­gi Bau­ma sta­wia­ły na zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Z ponad 90-let­nim doświad­cze­niem, pomy­sło­wo­ścią i inspi­ra­cją, Per­kins i BU Power Sys­tems są zaan­ga­żo­wa­ne w roz­wią­za­nia, któ­re zapew­nia­ją przy­ja­zną dla kli­ma­tu przy­szłość o obni­żo­nej emi­sji CO₂. Sil­ni­ki, bio­die­sel i alter­na­tyw­ne ukła­dy napę­do­we zgod­ne z nor­mą Sta­ge V już poma­ga­ją kształ­to­wać zrów­no­wa­żo­ną przy­szłość. Dzię­ki wyso­kiej jako­ści i trwa­łym czę­ściom zamien­nym oraz  kom­po­nen­tom moż­na osią­gnąć dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka i oszczę­dzać zaso­by. Opty­mal­na obsłu­ga ze stro­ny użyt­kow­ni­ka na pozio­mie sta­no­wi  tego dobrą podstawę.

Ogra­ni­czyć emi­sję dwu­tlen­ku węgla. Nie moc.

„Dzię­ki naszym inno­wa­cjom i roz­wią­za­niom chce­my zaofe­ro­wać pro­du­cen­tom ory­gi­nal­ne­go sprzę­tu (OEM) moż­li­wość zmniej­sze­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych przy jed­no­cze­snym utrzy­ma­niu lub nawet zwięk­sze­niu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści” – mówi Peter Wagner, dyrek­tor gene­ral­ny ds. sprze­da­ży w BU Power Sys­tems. „W ten spo­sób Per­kins i BU Power Sys­tems zaję­ły się coraz szer­szą gamą zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań napę­do­wych. Ponad­to pewien wkład może mieć zasto­so­wa­nie paliw alter­na­tyw­nych, takich jak bio­die­sel i pali­wa o niskiej zawar­to­ści węgla. Nie ma tu uni­wer­sal­ne­go roz­wią­za­nia. W prak­ty­ce koniecz­ne jest przyj­rze­nie się, w jaki spo­sób moż­na zin­te­gro­wać zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nia dla każ­de­go indy­wi­du­al­ne­go klien­ta. W przy­pad­ku maszyn , zwięk­szo­ną wydaj­ność moż­na osią­gnąć poprzez remon­ty lub wymia­nę czę­ści zamien­nych oprócz wymia­ny sil­ni­ka. Per­kins jest stra­te­gicz­nie dobrze przy­go­to­wa­ny do dal­sze­go wspie­ra­nia pro­du­cen­tów OEM w trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Jako eks­pert z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dia­log z naszy­mi klien­ta­mi w celu wspól­ne­go opra­co­wa­nia prak­tycz­nych rozwiązań.”

Oprócz ist­nie­ją­cych pro­gra­mów hybry­do­wo-elek­trycz­nych, hybry­do­wo-mecha­nicz­nych i hybry­do­wo-hydrau­licz­nych inży­nie­ro­wie Per­kins opra­co­wu­ją obec­nie i testu­ją kon­fi­gu­ra­cje aku­mu­la­to­rów 48-wol­to­wych, 300-wol­to­wych i 600-wol­to­wych do użyt­ku w budow­nic­twie, prze­my­śle, trans­por­cie mate­ria­łów i zasto­so­wa­niach rol­ni­czych . Aku­mu­la­to­ry lito­wo-jono­we cha­rak­te­ry­zu­ją się solid­ną, modu­ło­wą kon­struk­cją i fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­ną tele­ma­ty­ką, aby zop­ty­ma­li­zo­wać wydaj­ność i zasto­so­wa­nie w zasto­so­wa­niach poza dro­ga­mi publicz­ny­mi. Są one rów­nież pro­jek­to­wa­ne pod kątem recy­klin­gu i ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia pod koniec życia, aby zapew­nić zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w całym cyklu ich życia.

Ponad­to Per­kins ofe­ru­je potęż­ne i sta­le powięk­sza­ją­ce się port­fo­lio roz­wią­zań łącz­no­ści, któ­re mogą pomóc pro­du­cen­tom OEM pro­mo­wać opty­mal­ną, zrów­no­wa­żo­ną wydaj­ność sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych. Dostęp­ne jako oddziel­na usłu­ga Per­kins lub łatwo zin­te­gro­wa­ne z ofer­ta­mi zarzą­dza­nia flo­tą OEM — zapew­nia­ją wgląd w cza­sie rze­czy­wi­stym w osią­gi, zuży­cie pali­wa i ole­ju oraz inne klu­czo­we dane sil­ni­ka za pośred­nic­twem kon­fi­gu­ro­wal­ne­go pul­pi­tu nawi­ga­cyj­ne­go, któ­ry może zmak­sy­ma­li­zo­wać czas pra­cy maszyn napę­dza­nych przez Per­kins i oraz syte­my zarzą­dza­nia flo­tą OEM.

Te ofer­ty zarzą­dza­nia są płyn­nie zin­te­gro­wa­ne z eks­perc­ką kon­ser­wa­cją i usłu­ga­mi ofe­ro­wa­ny­mi przez glo­bal­ną sieć deale­rów Per­kins, aby pro­ak­tyw­nie dia­gno­zo­wać i roz­wią­zy­wać pro­ble­my z sil­ni­kiem, poma­ga­jąc tech­ni­kom w pra­wi­dło­wym wyko­na­niu zada­nia za pierw­szym razem oraz  zmi­ni­ma­li­zo­wać prze­sto­je i kosz­ty naprawy.