BU Power Systems Nyheder

En kom­plet suc­ces: bau­ma 2022

By 8. november 2022 No Comments

Som ver­dens før­en­de mes­se for entre­pre­nør­ma­ski­ner, byg­ge­ma­te­ri­a­le­ma­ski­ner, mine­ma­ski­ner, entre­pre­nør­kø­re­tø­jer og byg­geud­styr nåe­de bau­ma 2022 end­nu engang ud til man­ge men­ne­sker. Med mere end 495.000 besø­gen­de fra over 200 lan­de og 3.200 udstil­le­re fra ca. 60 lan­de over­gik mes­sen alle for­vent­nin­ger og var igen i år en fuld­kom­men succes.

I år hand­le­de bau­ma kun om bære­dyg­tig­hed. Med over 90 års erfa­ring, opfindsom­hed og inspira­tion er Per­kins og BU Power Systems enga­ge­ret i løs­nin­ger, der mulig­gør en kli­ma­ven­lig CO₂-redu­ce­ret frem­tid. Sta­ge V‑kompatible moto­rer, bio­di­e­sel og alter­na­ti­ve driv­li­ni­er er alle­re­de med til at for­me en bære­dyg­tig frem­tid. Med hold­ba­re reser­ve­de­le og kom­po­nen­ter af høj kva­li­tet kan der opnås en lang leve­tid for moto­rer­ne, og res­sour­cer­ne kan skå­nes. Opti­mal ser­vi­ce fra en part­ner i øjen­høj­de er et godt grund­lag for dette.

Min­dre kul­stof. Ikke kraft.

“Med vores innova­tio­ner og løs­nin­ger ønsker vi at give OEM’er mulig­hed for at redu­ce­re driv­hus­gas­ser og sam­ti­dig beva­re eller end­da øge yde­ev­ne og effek­ti­vi­tet”, siger Peter Wag­ner, Gene­ral Sales Mana­ger hos BU Power Systems. “Der­med har Per­kins og BU Power Systems taget fat på et sta­dig bre­de­re udvalg af bære­dyg­ti­ge frem­drifts­løs­nin­ger. Des­u­den kan bru­gen af alter­na­ti­ve brænd­stof­fer som bio­di­e­sel og brænd­stof­fer med lave­re kul­sto­find­hold bidra­ge her­til. Der er ingen uni­ver­sal­løs­ning her. I prak­sis er det nød­ven­digt at se på, hvor­dan bære­dyg­ti­ge løs­nin­ger kan inte­gre­res for hver enkelt kun­de. For maski­ner i mar­ken kan der opnås en øget effek­ti­vi­tet ved at renove­re eller udskif­te reser­ve­de­le ud over at udskif­te en motor. Per­kins er stra­te­gisk godt posi­tio­ne­ret til yder­li­ge­re at støt­te OEM’er­ne i ener­giomstil­lin­gen. Som eks­pert ser vi frem til dia­lo­gen med vores kun­der for sam­men at udvik­le prak­tisk anven­de­li­ge løsninger.”

Ud over de eksi­ste­ren­de hybrid-elek­tri­ske, hybrid-meka­ni­ske og hybrid-hydrauli­ske pro­gram­mer er Per­kins-inge­ni­ø­rer i øje­blik­ket i gang med at udvik­le og teste 48-volt, 300-volt og 600-volt bat­te­ri­kon­fi­gu­ra­tio­ner til brug i byg­ge­ri, indu­stri, mate­ri­a­le­hånd­te­ring og land­brugs­ap­pli­ka­tio­ner. Lit­hi­um-ion-bat­te­ri­er­ne har et robust, modu­lært design og fabrik­sin­stal­le­ret tele­ma­tik for at opti­me­re yde­ev­ne og anven­del­se i off-hig­hway anven­del­ser. De er også desig­net til gen­brug og gen­an­ven­del­se ved slut­nin­gen af deres leve­tid for at sik­re bære­dyg­tig­hed i hele deres livscyklus.

Der­u­d­over til­by­der Per­kins en stærk og vok­sen­de por­te­føl­je af til­slut­nings­løs­nin­ger, der kan hjæl­pe OEM’er med at frem­me opti­mal og bære­dyg­tig die­sel­mo­tory­del­se. De til­slut­te­de moto­rer, der kan fås som en sepa­rat Per­kins tje­ne­ste eller nemt inte­gre­res i OEM’er­nes flå­desty­rings­til­bud, giver ind­sigt i real­tid i yde­ev­ne, brænd­stof- og olie­for­brug og andre vig­ti­ge motor­da­ta via et das­h­bo­ard, der kan til­pas­ses, og som kan mak­si­me­re drift­s­ti­den for Per­kins drev­ne maski­ner og flåder.

Dis­se til­bud om til­slut­nings­mu­lig­he­der er pro­blem­frit inte­gre­ret med den eks­pert­ved­li­ge­hol­del­se og ‑ser­vi­ce, der til­by­des af det glo­ba­le Per­kins for­hand­ler­net­værk for pro­ak­tivt at diag­no­sti­ce­re og løse motor­pro­ble­mer og hjæl­pe tek­ni­ker­ne med at få arbej­det gjort rig­tigt før­ste gang for at mini­me­re nede­tid og reparationsomkostninger.