BU Power Systems News

Napros­tý úspěch: bau­ma 2022

By 8. listopadu 2022 No Comments

Bau­ma 2022 jako před­ní svě­to­vý veletrh sta­veb­ních stro­jů, stro­jů na výro­bu sta­veb­ních mate­ri­á­lů, důl­ních stro­jů, sta­veb­ních vozi­del a sta­veb­ní tech­ni­ky opět oslo­vi­la mno­ho lidí. S více než 495 000 návštěv­ní­ky z více než 200 zemí a 3 200 vysta­vo­va­te­li z při­bliž­ně 60 zemí pře­ko­nal veletrh všech­na oče­ká­vá­ní a byl i letos mimo­řád­ně úspěšný.

Letoš­ní bau­ma byla pře­de­vším o udr­ži­tel­nos­ti. Díky více než 90 letům zku­še­nos­tí, vyna­lé­za­vos­ti a inspi­ra­ce se spo­leč­nos­ti Per­kins a BU Power Sys­tems zavá­za­ly k řeše­ním, kte­rá umož­ňu­jí budouc­nost se sní­že­ný­mi emi­se­mi CO₂ šetr­nou ke kli­ma­tu. Moto­ry spl­ňu­jí­cí poža­dav­ky EU Stage V, bio­naf­ta a alter­na­tiv­ní pohon­né jed­not­ky již pomá­ha­jí utvá­řet udr­ži­tel­nou budouc­nost. Díky vyso­ce kva­lit­ním a odol­ným náhrad­ním dílům a sou­částkám lze dosáh­nout dlou­hé život­nos­ti moto­ru a šet­řit zdro­je. Opti­mál­ní ser­vis od spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra k tomu posky­tu­je dob­rý základ.

Ztrá­ta uhlí­ku. Niko­liv výkonu.

„Díky našim ino­va­cím a řeše­ním chce­me výrob­cům ori­gi­nál­ních zaří­ze­ní (OEM) nabíd­nout mož­nost sní­žit emi­se skle­ní­ko­vých ply­nů a záro­veň zacho­vat nebo dokon­ce zvý­šit výkon a účin­nost,” říká Peter Wag­ner, gene­rál­ní ředi­tel pro­de­je spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems. „Spo­leč­nos­ti Per­kins a BU Power Sys­tems se při­tom stá­le zabý­va­jí šir­ší nabíd­kou udr­ži­tel­ných pohon­ných řeše­ní. Kro­mě toho může při­spět i vyu­ži­tí alter­na­tiv­ních paliv, jako je bio­naf­ta a pali­va s niž­ším obsa­hem uhlí­ku. Nee­xis­tu­je zde žád­né uni­ver­zál­ní řeše­ní. V pra­xi je tře­ba hle­dat, jak lze udr­ži­tel­ná řeše­ní inte­gro­vat pro kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho zákaz­ní­ka. U stro­jů v teré­nu lze zvý­še­ní účin­nos­ti dosáh­nout kro­mě výmě­ny moto­ru také gene­rál­ní opra­vou nebo výmě­nou náhrad­ních dílů. Spo­leč­nost Per­kins má stra­te­gic­ky dobrou pozi­ci pro dal­ší pod­po­ru výrob­ců OEM v oblas­ti ener­ge­tic­ké trans­for­ma­ce. Jako odbor­ník se těší­me na dia­log s naši­mi zákaz­ní­ky, abychom spo­leč­ně vyvi­nu­li prak­tic­ká řešení.”

V sou­čas­né době kro­mě stá­va­jí­cích hyb­rid­ně-elek­tric­kých, hyb­rid­ně-mecha­nic­kých a hyb­rid­ně-hyd­rau­lic­kých pro­gra­mů vyví­je­jí a tes­tu­jí inže­ný­ři spo­leč­nos­ti Per­kins 48voltové, 300voltové a 600voltové kon­fi­gu­ra­ce bate­rií pro pou­ži­tí ve sta­veb­nic­tví, prů­mys­lu, při mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem a v země­děl­ství. Lithi­um-ion­to­vé bate­rie se vyzna­ču­jí robust­ní modu­lár­ní kon­struk­cí a tele­ma­ti­kou insta­lo­va­nou z výro­by, kte­rá opti­ma­li­zu­je výkon a pou­ži­tí v terén­ních apli­ka­cích. Jsou také navr­že­ny pro recyk­la­ci a opě­tov­né pou­ži­tí po skon­če­ní život­nos­ti, tak aby se zajis­ti­la udr­ži­tel­nost v celém jejich život­ním cyklu.

Kro­mě toho spo­leč­nost Per­kins nabí­zí výkon­né a ros­tou­cí port­fo­lio řeše­ní konek­ti­vi­ty, kte­rá mohou výrob­cům OEM pomo­ci pod­po­řit opti­mál­ní a udr­ži­tel­ný výkon vzně­to­vých moto­rů. Pro­po­je­né moto­ry, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci jako samo­stat­ná služ­ba Per­kins nebo je lze snad­no inte­gro­vat do nabíd­ky sprá­vy vozo­vé­ho par­ku OEM, posky­tu­jí v reál­ném čase pře­hled o výko­nu, spo­tře­bě pali­va a ole­je a dal­ších klí­čo­vých úda­jích moto­ru pro­střed­nic­tvím při­způ­so­bi­tel­né­ho ovlá­da­cí­ho pane­lu, kte­rý může maxi­ma­li­zo­vat pro­vo­zu­schop­nost stro­jů a vozo­vých par­ků pohá­ně­ných moto­ry Perkins.

Tyto nabíd­ky konek­ti­vi­ty jsou hlad­ce inte­gro­vá­ny s odbor­nou údrž­bou a služ­ba­mi nabí­ze­ný­mi celo­svě­to­vou sítí pro­dej­ců Per­kins, kte­ré pro­ak­tiv­ně dia­gnos­ti­ku­jí a řeší pro­blémy s moto­ry a pomá­ha­jí tech­ni­kům pro­vést prá­ci správ­ně hned napo­pr­vé, aby se mini­ma­li­zo­va­ly pro­sto­je a nákla­dy na opravy.