BU Power Systems News

Pun pogo­dak: bauma 2022

By 8. November 2022 No Comments

Kao vode­ći svjet­ski sajam gra­đe­vin­skih stro­je­va, stro­je­va za gra­đe­vin­ski mate­ri­jal, rudar­skih stro­je­va, gra­đe­vin­skih vozi­la i gra­đe­vin­ske opre­me, bauma je i ove godi­ne došao do veli­kog bro­ja lju­di. S više od 495.000 posje­ti­te­lja iz više od 200 zema­lja i 3.200 izla­ga­ča iz 60-ak zema­lja, sajam je nad­ma­šio sva oče­ki­va­nja te je i ove godi­ne pot­pu­no uspio.

Ove godi­ne bauma je bila u zna­ku odr­ži­vos­ti. S više od 90 godi­na iskus­tva, domiš­lja­tos­ti i nadah­nu­ća, Per­kins i BU Power Sys­tems pre­da­ni su “zele­nim” rje­še­nji­ma koja omo­gu­ću­ju buduć­nost sa sma­nje­nom emi­si­jom CO₂. Moto­ri uskla­đe­ni sa Sta­ge V, pogo­nje­ni biodi­ze­lom i alter­na­tiv­nim gori­vi­ma već poma­žu u obli­ko­va­nju odr­ži­ve buduć­nos­ti. S viso­kok­va­li­tet­nim i izdr­ž­lji­vim rezerv­nim dije­lo­vi­ma i kom­po­nen­ta­ma može se pos­ti­ći dug život­ni vijek moto­ra i saču­va­ti resur­si. Opti­mal­na uslu­ga part­ne­ra okre­nu­tih buduć­nos­ti daje dobru osno­vu za to.

Gubi ugljik. Ne moć.

“Našim ino­va­ci­ja­ma i rje­še­nji­ma želi­mo pro­izvo­đa­či­ma ori­gi­nal­ne opre­me (OEM) ponu­di­ti pri­li­ku da sma­nje emi­si­ju stak­le­nič­kih pli­no­va uz zadr­ža­va­nje ili čak pove­ća­nje per­for­man­si i učin­ko­vi­tos­ti”, kaže Peter Wag­ner, gene­ral­ni direk­tor pro­da­je u BU Power Sys­tems. “Čine­ći to, Per­kins i BU Power Sys­tems posve­tio se razvo­ju sve šireg ras­po­na odr­ži­vih pogon­skih rje­še­nja. Tome dopri­no­si i kori­šte­nje alter­na­tiv­nih gori­va kao što su biodi­zel i gori­va s niskim udje­lom uglji­ka. Ovdje nema uni­ver­zal­nog rje­še­nja. U prak­si je potreb­no sagle­da­ti kako se odr­ži­va rje­še­nja mogu inte­gri­ra­ti za sva­kog poje­di­nog kup­ca. Za stro­je­ve na tere­nu, pove­ća­na učin­ko­vi­tost može se pos­ti­ći remon­tom ili zamje­nom rezerv­nih dije­lo­va uz zamje­nu moto­ra. Per­kins je stra­te­ški dobro pozi­ci­oni­ran za dodat­nu podr­šku pro­izvo­đa­či­ma ori­gi­nal­ne opre­me u ener­get­skoj tran­zi­ci­ji. Kao struč­nja­ci, vese­li­mo se dija­lo­gu s našim kup­ci­ma kako bismo zajed­no razvi­li prak­tič­na rješenja.“

Uz pos­to­je­će hibrid­no-elek­trič­ne, hibrid­no-meha­nič­ke i hibrid­no-hidra­ulič­ne pro­gra­me, Per­kins inže­nje­ri tre­nut­no razvi­ja­ju i tes­ti­ra­ju kon­fi­gu­ra­ci­je bate­ri­ja od 48 vol­ti, 300 vol­ti i 600 vol­ti za kori­šte­nje u gra­đe­vi­nar­stvu, indus­tri­ji, ruko­va­nju mate­ri­ja­li­ma i poljo­pri­vre­di. Litij-ion­ske bate­ri­je ima­ju robus­tan, modu­la­ran dizajn i tvor­nič­ki ins­ta­li­ra­nu tele­ma­ti­ku za opti­mi­za­ci­ju per­for­man­si i pri­mje­ne u stro­je­vi­ma izvan auto­ces­ta. Tako­đer su dizaj­ni­ra­ni za recik­li­ra­nje i ponov­nu upo­tre­bu na kra­ju život­nog vije­ka kako bi uklju­či­li odr­ži­vost tije­kom cije­log život­nog ciklusa.

Osim toga, Per­kins nudi moćan i ras­tu­ći por­t­felj pove­zi­vih rje­še­nja koja mogu pomo­ći pro­izvo­đa­či­ma ori­gi­nal­ne opre­me u pro­mi­ca­nju opti­mal­nih, odr­ži­vih per­for­man­si dizel moto­ra. Dos­tup­ni kao zaseb­na Per­kins uslu­ga ili jed­nos­tav­no inte­gri­ra­ni u OEM ponu­du za uprav­lja­nje voz­nim par­kom, ugra­đe­ni moto­ri pru­ža­ju uvid u per­for­man­se, potroš­nju gori­va i ulja u real­nom vre­me­nu i dru­ge ključ­ne podat­ke o moto­ru putem pri­la­god­lji­ve nad­zor­ne plo­če koja može mak­si­mi­zi­ra­ti vri­je­me rada stro­je­va koje pokre­će Perkins.

Ove ponu­de pove­zi­va­nja bes­pri­je­kor­no su inte­gri­ra­ne sa struč­nim odr­ža­va­njem i uslu­ga­ma koje nudi glo­bal­na Per­kins mre­ža zas­tup­ni­ka za pro­ak­tiv­nu dijag­nos­ti­ku i rje­ša­va­nje pro­ble­ma s moto­rom, poma­žu­ći teh­ni­ča­ri­ma da otpr­ve oba­ve posao kako bi sma­nji­li vri­je­me zas­to­ja i tro­ško­ve popravka.