BU Power Systems News

Veli­ko pra­zno­va­nje v Italiji

By 30. septembra 2022 No Comments

Kakšen dogo­dek! Druž­ba BU Power Systems Ita­lia je danes pova­bi­la stran­ke, Per­kin­so­ve par­tner­je in zapo­sle­ne, da sku­paj pro­sla­vi­jo 10. oble­tni­co pod­je­tja. Ob čudo­vi­tem jeze­ru Como so gostje in gosti­te­lji uži­va­li v vrhun­skem dogod­ku v osu­plji­vem vzduš­ju z zna­čil­nim ita­li­jan­skim pri­di­hom. V Vili Geno so naz­dra­vlja­li, pra­zno­va­li in se vese­li­li. Hva­la vsem gostom za šte­vil­ne poseb­ne tre­nut­ke. Zahva­lju­jem se eki­pi Per­kins za 10 let odlič­ne­ga sode­lo­va­nja. Nena­za­dnje se zahva­lju­jem vsem zapo­sle­nim v pod­je­tju BU Power Systems.