Per­kins® Syn­cro – nova, kom­pak­tna motor­ska platforma

By 5. junija 2017 No Comments

Na pod­la­gi obse­žne tržne raz­i­ska­ve in raz­i­ska­ve glo­bal­nih cilj­nih kup­cev na podro­čju mobil­ne meha­ni­za­ci­je se je Per­kins odlo­čil za razvoj nove motor­ske plat­for­me za motor­je moči od 45 kW do 100 kW.

Rezul­tat naj­ve­čje inve­sti­ci­je v Per­kin­so­vi zgo­do­vi­ni je seri­ja Per­kins® Syn­cro, prvič pred­sta­vlje­na na BAUMA 2016.

Ime Syn­cro izha­ja iz želje po uskla­di­tvi razvo­ja nove indu­strij­ske motor­ske plat­for­me s pri­ča­ko­va­nji POO, ki sovpa­da­jo s pri­ča­ko­va­nji za novo gene­ra­ci­jo motorjev.

Ključ­ne zna­čil­no­sti nove dru­ži­ne motorjev

  • Dru­ži­na šti­ri­valj­nih motor­jev s pro­stor­ni­no 2,8 in 3,6 litra z močjo od 45 kW do 100 kW.
  • Sodob­na zasno­va motor­ja s sis­te­mom vbri­zga­va­nja s sku­pnim goriv­nim vodom za izpol­nje­va­nje emi­sij­skih stan­dar­dov, vključ­no z evrop­ski­mi emi­sij­ski­mi stan­dar­di 5 in ame­ri­škim emi­sij­skim stan­dar­dom EPA Tier 4.
  • Raz­vi­ti v skla­du z zah­te­va­mi POO – v več kot 80 raz­lič­nih situ­a­ci­jah stroj­ne name­sti­tve (s pro­stor­ni­no 2,8 in 3,6 litra).
  • Zasno­va­ni za izpol­nje­va­nje zah­tev glo­bal­nih upo­rab­ni­kov gle­de zmo­glji­vo­sti, vre­dno­sti in zane­slji­vo­sti, ki pri­spe­va­jo k vre­dno­tam POO, odpi­ra­jo nove trge in raz­vi­ja­jo obsto­je­če posle.
  • Veli­ka moč v kom­bi­na­ci­ji z veli­kim navo­rom, ki je na voljo tudi pri niz­kih hitro­stih motor­ja (22 odstot­kov v pri­mer­ja­vi z dobri­mi vre­dnost­mi prej­šnjih motor­jev), odpi­ra POO možno­sti »zmanj­še­va­nja veli­ko­sti« na kom­pak­tnej­še, moč­nej­še motor­je z odlič­nim odzivom.
  • Kon­ku­renč­ne pred­no­sti POO zago­ta­vlja tudi vgra­dnja pre­pro­ste ele­k­tron­ske opre­me. Na voljo so tudi šte­vil­ne možno­sti za pri­la­ga­ja­nje z doda­tni­mi kom­po­nen­ta­mi in nakna­dno obde­la­vo izpu­šnih pli­nov – tudi z zah­tev­ni­mi pogo­ji namestitve.
  • Niz­ko pora­bo gori­va v pri­mer­ja­vi s sodob­nim kon­cep­tom motor­ja (3,6 litra minus 8 odstot­kov v pri­mer­ja­vi s pred­ho­dni­kom) je mogo­če doda­tno opti­mi­zi­ra­ti s poseb­no pri­la­go­di­tvi­jo kri­vu­lje moči na glav­ne delov­ne toč­ke stro­ja OPP.
  • 3,6‑litrski motor nudi stro­jem pri­la­go­je­ne kri­vu­lje moči do 100 kW in navor 500 Nm.
  • 2,8‑litrski motor ima hla­dil­nik pol­nil­ne­ga zra­ka in nudi stro­jem pri­la­go­je­ne kri­vu­lje moči do 55 kW in navor 325 Nm.
  • Nasle­dnja pred­nost za OPP je 90-odsto­tna ena­kost bistve­nih delov 2,8- in 3,6‑litrskih motor­jev, ki se na zunaj raz­li­ku­je­jo le po manj­ših raz­li­kah v dimen­zi­jah. Ta oko­li­šči­na bistve­no pri­spe­va k stan­dar­di­za­ci­ji name­sti­tve in k zmanj­ša­nju potreb­nih nado­me­stnih delov.