Pred­sta­vi­tev Per­kins® Syncro

By 4. junija 2017 No Comments

Z eksklu­ziv­nim dogod­kom za stran­ke 1. juni­ja na sede­žu v mestu Ibben­büren v Sever­nem Pore­nju — Vest­fa­li­ji je BU Power Systems GmbH & Co. KG pova­bil izbra­ne stran­ke na pred­sta­vi­tev nove­ga motor­ja Per­kins® Syn­cro. V beli delav­ni­ci je novi motor, pri­pra­vljen za emi­sij­ske stan­dar­de 5, podrob­no pred­sta­vil Peter Wagner, direk­tor pro­da­je BU Power Systems. Poleg tega so pred­sta­vi­li tudi delav­ni­ce za teh­nič­no inte­gra­ci­jo, upra­vlja­nje apli­ka­cij in kom­po­nen­te z doda­no vre­dno­stjo. Za infor­ma­ci­je o hla­dil­nih sis­te­mih je bil kot zuna­nji govor­nik pova­bljen pred­stav­nik Hor­to­na, ki je govo­ril o niz­ko­hru­pnih in ener­get­sko učin­ko­vi­tih reši­tvah. Poleg tega je dogo­dek spre­mlja­la tudi sku­pi­na eks­per­tov pro­i­zva­jal­ca motor­jev Per­kins. V sti­mu­la­tiv­ni raz­pra­vi na odru z apli­ka­cij­ski­mi in pro­jek­tni­mi inže­nir­ji BU Power Systems in Per­kins so raz­pra­vlja­li o raz­lič­nih vpra­ša­njih v zve­zi z novi­mi 2,8- in 3,6‑litrskimi motor­ji. Na kon­cu je sle­dil zaklju­ček ob žaru z Rober­tom Meyer­jem, sve­tov­nim pod­pr­va­kom za peko na žaru. V naj­lep­šem zgo­dnjem pole­tnem vre­me­nu se je dogo­dek kon­čal na zuna­njih povr­ši­nah pod­je­tja, s pogle­dom na ogro­men žar. »Vse­stran­sko uspe­šen dogo­dek s šte­vil­ni­mi raz­bur­lji­vi­mi pogo­vo­ri s stran­ka­mi,« je bil Peter Wagner nav­du­šen nad dogod­kom. »Bila je dobra pri­lo­žnost, da se podrob­no sezna­ni­mo z novo seri­jo motor­jev,« je pove­dal Benja­min Mayer iz Lis­sma­ca. Sven Schel­tz­ke iz STS Schel­tz­ke Spe­zi­al­ti­e­fbau-Maschi­nen Ser­vi­ce je nav­du­šen pove­dal: »Uspe­šen dogo­dek, na kate­rem je bilo posre­do­va­ne­ga veli­ko zna­nja in izkušenj.«