BU Power Systems News

Per­kins® Syn­cro — Nova, kom­pak­t­na sku­pi­na motora

Na teme­lju opsež­nog istra­ži­va­nja trži­šta i glo­bal­nog istra­ži­va­nja cilj­nih kupa­ca u seg­men­tu pro­izvo­đa­ča pokret­nih stro­je­va, Per­kins je donio odlu­ku o razvo­ju nove sku­pi­ne moto­ra u ras­po­nu sna­ge 45 kW do 100 kW.

Rezul­tat jed­nog od naj­ve­ćih ula­ga­nja u povi­jest Per­kin­sa je Per­kins® Syn­cro, prvi put pred­stav­ljen na saj­mu BAUMA 2016.

Naziv Syn­cro nas­tao je od želje za “uskla­đe­njem” razvo­ja novog indus­trij­skog moto­ra s oče­ki­va­nji­ma pro­izvo­đa­ča ori­gi­nal­ne opre­me (OEM), tako ispu­nja­va­ju­ći oče­ki­va­nja nove gene­ra­ci­je motora.

Ključ­ne zna­čaj­ke nove gru­pe moto­ra su:

  • 4‑cilindrični moto­ri s 2,8 lita­ra i 3,6 lita­ra u ras­po­nu sna­ge 45 kW do 100 kW.

  • Mode­ran kon­cept moto­ra s com­mon-rail sus­ta­vom ubriz­ga­va­nja kako bi se zado­vo­lji­li glo­bal­ni stan­dar­di emi­si­je; uklju­ču­ju­ći EU Sta­ge V i SAD EPA Tier 4.

  • Razvi­jen zbog OEM zah­tje­va — u više od 80 raz­li­či­tih vrsti ugrad­nji (2.8 litre i 3.6 litre).

  • Dizaj­ni­ran kako bi zado­vo­ljio kup­ce diljem svi­je­ta svo­jim per­for­man­sa­ma, vri­jed­noš­ću i pouz­da­noš­ću, pri­do­no­se­ći otva­ra­nju novih trži­šta i razvo­ju pos­to­je­ćeg pos­lo­va­nja naših kupa­ca pro­izvo­đa­ča ori­gi­nal­ne opreme.

  • Veli­ka sna­ga u kom­bi­na­ci­ji s veli­kim zakret­nim momen­tom dos­tup­nim čak i pri malom bro­ju okre­ta­ja (za 22% u uspo­red­bi s pret­hod­nim), otva­ra moguć­nost “sma­nje­nja” u smje­ru kom­pak­t­ni­jih i moć­ni­jih strojeva.

  • Cilje­vi pro­da­je naših OEM-ova pos­ti­žu se jed­nos­tav­nom elek­tron­skom ugrad­njom. Osim toga, pos­to­je broj­ne opci­je dodat­nih kom­po­nen­ti i nak­nad­ne obra­de i pri­la­god­be ispu­ha — čak i u zah­tjev­nim uvje­ti­ma ugradnje.

  • Niska potroš­nja gori­va u uspo­red­bi s moder­nim kon­cep­tom moto­ra (3, 6 lita­ra minus 8% u uspo­red­bi s pret­hod­ni­kom) može se dodat­no opti­mi­zi­ra­ti spe­ci­fič­nom pri­la­god­bom kri­vu­lje sna­ge na glav­ne rad­ne toč­ke pro­izvi­đa­ča stroja.

  • 3,6‑litreni motor ops­krb­lju­je stro­je­ve s pri­la­go­đe­nim kri­vu­lja­ma sna­ge do 100 kW i 500 Nm okret­nog momenta.

  • 2.8 litre­ni motor ima inter­co­oler i ops­krb­lju­je stro­je­ve s pri­la­go­đe­nim kri­vu­lja­ma sna­ge do 55 kW i 325 Nm okret­nog momenta.

  • Još jed­na pred­nost za OEM-ove je uni­ver­zal­nost dije­lo­va do 90% za moto­re od 2,8 i 3,6 lita­ra, gdje pos­to­ji samo mala raz­li­ka u dimen­zi­ja­ma. Ta okol­nost znat­no pri­do­no­si stan­dar­di­za­ci­ji ugrad­nje i sma­nje­nju inven­ta­ra rezerv­nih dijelova.