Per­kins® Syn­cro događanje

U povo­du eks­klu­ziv­nog doga­đa­nja, BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG pozvao je oda­bra­ne kup­ce na pre­zen­ta­ci­ju pro­izvo­da novog Per­kins® Syn­cro moto­ra 1. lip­nja u sje­di­štu u Ibben­büre­nu, Sje­ver­na Raj­na-Ves­t­fa­li­ja. U bije­loj radi­oni­ci, Peter Wag­ner, vodi­telj pro­da­je BU Power Sys­tems, detalj­no je pred­sta­vio novu gene­ra­ci­ju moto­ra, Sta­ge V. Osim toga, pri­ka­za­ne su teh­nič­ke radi­oni­ce, uprav­lja­nje apli­ka­ci­ja­ma i kom­po­nen­te dodat­ne vri­jed­nos­ti. Za infor­ma­ci­je o sus­ta­vi­ma hla­đe­nja, pred­stav­nik Hor­to­na, koji je govo­rio o niskoj razi­ni buke i ener­get­ski učin­ko­vi­tim rje­še­nji­ma, pozvan je kao gost govor­nik. Nada­lje, doga­đa­nje je popra­će­no timom struč­nja­ka Per­kins pro­izvo­đa­ča moto­ra. U poti­caj­noj ras­pra­vi među pro­jek­t­nim inže­nje­ri­ma iz BU Power Sys­tems i Per­kin­sa, raz­go­va­ra­lo se o raz­li­či­tim pita­nji­ma veza­nim uz nove 2.8 i 3.6 litar­ske moto­re. Pri zavr­šet­ku even­ta odr­žan je BBQ s Rober­tom Meye­rom, BBQ vice-svjet­skim prva­kom. Po naj­ljep­šem ranom ljet­nom vre­me­nu doga­đaj je zavr­šio na otvo­re­nom pros­to­ru tvrt­ke s pogle­dom na divov­ski grill. “Uspješ­na pre­zen­ta­ci­ja s puno uzbud­lji­vih raz­go­vo­ra s kup­ci­ma”, Peter Wag­ner bio je zado­vo­ljan doga­đa­njem. “Bila je to dobra pri­li­ka da se detalj­no infor­mi­ra­mo o novoj seri­ji moto­ra”, kaže Benja­min Mayer iz Lissmac‑a. Sven Schel­t­zke iz STS Schel­t­zke Spe­zi­al­ti­ef­bau-Mas­c­hi­nen Ser­vi­ce sa zado­volj­stvom je obja­vio: “Uspje­šan doga­đaj s puno novih zna­nja i informacija”.