Per­kins® Syn­cro Event

Med en eks­klu­siv kun­de­be­gi­ven­hed invi­te­re­de BU Power Systems GmbH & Co. KG udvalg­te kun­der til pro­dukt­præ­sen­ta­tio­nen af ​​den nye Per­kins® Syn­cro den 1. juni på hoved­kon­to­ret i Ibben­büren, Nor­dr­he­in-West­fa­len. I det hvi­de værk­sted blev den nye, Sta­ge V‑mulige motor­ge­ne­re­ring præ­sen­te­ret i detal­jer af Peter Wag­ner, salgs­chef for BU Power Systems. Ud over det­te var også tek­ni­ske inte­gra­tion wor­ks­hops, appli­ka­tions­sty­ring og mer­vær­di-kom­po­nen­ter emner, der blev vist. For infor­ma­tion om køle­sy­ste­mer, tal­te en repræ­sen­tant for Hor­ton, der blev invi­te­ret som ekstern taler, om støjsva­ge og ener­gi­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger. Des­u­den blev arran­ge­men­tet ledsa­get af et team af eks­per­ter fra motor­pro­du­cen­ten Per­kins. I en inter­ak­tiv podi­um dis­kus­sion med appli­ka­tions- og pro­jek­tin­ge­ni­ø­rer af både BU Power Systems og Per­kins blev for­skel­li­ge spørgs­mål ved­rø­ren­de de nye 2.8 og 3.6 liters moto­rer dis­ku­te­ret. Ende­lig var der en grill med Robert Mey­er, BBQ Vice Wor­ld Cham­pion. I det smuk­ke­ste tid­li­ge som­mer­vejr slut­te­de arran­ge­men­tet i det uden­dørs områ­de med udsigt til den sto­re grill. “En helt suc­ces­fuld begi­ven­hed med man­ge spæn­den­de kun­de­fored­rag”, var Peter Wag­ner glad for arran­ge­men­tet. “Det var en god mulig­hed for os at oply­se os om den nye motor­se­rie,” siger Benja­min May­er fra Lis­smac. Sven Scheltzke fra STS Scheltzke Spezi­al­tief­bau-Mas­chin­en Ser­vi­ce var glad for at med­dele, “En vel­lyk­ket begi­ven­hed, hvor der blev givet man­ge knowhow”.