Wyda­rze­nie Per­kins® Syncro

By 4. czerwca 2017 No Comments

Dzię­ki wyjąt­ko­wej impre­zie dla klien­tów fir­ma BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG zapro­si­ła wybra­nych klien­tów na pre­zen­ta­cję nowe­go Per­kins® Syn­cro 1 czerw­ca w swo­jej sie­dzi­bie głów­nej w Ibben­büren w Pół­noc­nej Nad­re­nii-West­fa­lii. Pod­czas pre­zen­ta­cji nowa gene­ra­cja sil­ni­ków zgod­nych z eta­pem V zosta­ła szcze­gó­ło­wo przed­sta­wio­na przez Pete­ra Wagne­ra, dyrek­to­ra ds. Sprze­da­ży w BU Power Sys­tems. Oprócz tego poka­za­ne zosta­ły rów­nież warsz­ta­ty poświę­co­ne inte­gra­cji tech­nicz­nej, zarzą­dza­nie apli­ka­cja­mi i kom­po­nen­ty o war­to­ści doda­nej. Aby uzy­skać infor­ma­cje na temat sys­te­mów chło­dze­nia, przed­sta­wi­ciel fir­my Hor­ton, któ­ry mówił o cichych i ener­go­osz­częd­nych roz­wią­za­niach, został zapro­szo­ny jako zewnętrz­ny mów­ca. Ponad­to impre­zie towa­rzy­szył zespół eks­per­tów od pro­du­cen­ta sil­ni­ków Per­kins. W sty­mu­lu­ją­cej dys­ku­sji na podium z udzia­łem inży­nie­rów apli­ka­cji i pro­jek­tan­tów zarów­no z BU Power Sys­tems, jak i Per­kin­sa omó­wio­no róż­ne pyta­nia doty­czą­ce nowych sil­ni­ków 2,8 i 3,6 litra. Zakoń­cze­no wspól­nym gril­lo­wa­niem z Rober­tem Mey­erem, Vice Mistrzo­stwem Świa­ta gril­lo­wa­nia. “Wie­lo­krot­nie uda­ne wyda­rze­nie z wie­lo­ma eks­cy­tu­ją­cy­mi roz­mo­wa­mi z klien­ta­mi”, Peter Wagner był zado­wo­lo­ny z tego wyda­rze­nia. “Była to dla nas dobra oka­zja, aby szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z nową serią sil­ni­ków” — mówi Ben­ja­min May­er z Lis­smac. Sven Scheltz­ke ze STS Scheltz­ke Spe­zial­tie­fbau-Maschi­nen Servi­ce z przy­jem­no­ścią ogło­sił: “Uda­ne wyda­rze­nie, w któ­rym prze­ka­za­no wie­le know-how”.