BU Power Systems wiadomości

Per­kins® Syn­cro — Nowa, kom­pak­to­wa plat­for­ma silnika

By 5. czerwca 2017 No Comments

W opar­ciu o obszer­ne bada­nie ryn­ku i bada­nie glo­bal­nych klien­tów doce­lo­wych w zakre­sie pro­du­cen­tów maszyn mobil­nych, Per­kins pod­jął decy­zję o opra­co­wa­niu nowej plat­for­my sil­ni­ko­wej o mocy od 45 kW do 100 kW.

Rezul­ta­tem jed­nej z naj­więk­szych inwe­sty­cji w histo­rii Per­kin­sa jest seria Per­kins® Syn­cro, po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­na na BAUMA 2016.

Nazwa Syn­cro pocho­dzi od “syn­chro­ni­za­cji” roz­wo­ju nowej plat­for­my sil­ni­ka prze­my­sło­we­go z ocze­ki­wa­nia­mi OEM, speł­nia­jąc w ten spo­sób ocze­ki­wa­nia nowej gene­ra­cji silników.

Naj­waż­niej­sze cechy nowej rodzi­ny sil­ni­ków to:

  • 4‑cylindrowa rodzi­na sil­ni­ków od 2,8 do 3,6 litra, w zakre­sie mocy od 45 kW do 100 kW.
  • Nowo­cze­sna kon­cep­cja sil­ni­ka z ukła­dem wtry­sku com­mon-rail w celu speł­nie­nia glo­bal­nych norm emi­sji; w tym na pozio­mie UE 5 i pozio­mie 4 według kla­sy­fi­ka­cji EPA.
  • Opra­co­wa­ny dla wyma­gań OEM — w ponad 80 róż­nych warian­tach insta­la­cji maszy­no­wej (2,8 litra i 3,6 litra).
  • Zapro­jek­to­wa­ny, aby spro­stać wyma­ga­niom klien­tów na całym świe­cie pod wzglę­dem wydaj­no­ści, war­to­ści i nie­za­wod­no­ści, otwie­ra­jąc nowe ryn­ki i roz­wi­ja­jąc ist­nie­ją­cy biznes.
  • Wyso­ka moc w połą­cze­niu z wyso­kim momen­tem obro­to­wym dostęp­nym nawet przy niskich pręd­ko­ściach obro­to­wych sil­ni­ka (wzrost o 22% w porów­na­niu z poprzed­ni­mi mode­la­mi), OEM otwie­ra moż­li­wość “zmniej­sze­nia roz­mia­ru”, w kie­run­ku bar­dziej kom­pak­to­wych, moc­niej­szych maszyn z dosko­na­łą reak­cją na zmia­ny obciążenia.
  • Niż­sze zuży­cie pali­wa w porów­na­niu z nowo­cze­sną kon­cep­cją sil­ni­ka (3, 6 litrów minus 8% w porów­na­niu do poprzed­niej wer­sji) może być dodat­ko­wo zop­ty­ma­li­zo­wa­ne dzię­ki spe­cjal­nej adap­ta­cji krzy­wej mocy do głów­nych punk­tów pra­cy maszy­ny OEM.
  • Sil­nik 3,6‑litrowy ofe­ru­je maszy­ny o dosto­so­wa­nych cha­rak­te­ry­sty­kach mocy do 100 kW i momen­cie obro­to­wym 500 Nm.
  • Sil­nik 2.8 litra jest wypo­sa­żo­ny w inter­co­oler i zapew­nia w maszy­nach cha­rak­te­ry­sty­ki mocy do 55 kW i momen­cie obro­to­wym 325 Nm.
  • Kolej­ną korzy­ścią dla OEM jest zna­czą­ca dostęp­ność czę­ści — 90% sil­ni­ków 2,8 litra i 3,6 litra, któ­re róż­nią się zewnętrz­nie jedy­nie wymia­ra­mi. Ta oko­licz­ność w znacz­nym stop­niu przy­czy­nia się do stan­da­ry­za­cji sytu­acji mon­ta­żo­wej i zmniej­sze­nia zapa­sów czę­ści zamiennych.