Per­kins® Syn­cro — Den nye kom­pak­te motorplatform

Base­ret på en omfat­ten­de mar­keds­un­der­sø­gel­se og under­sø­gel­se af glo­ba­le målkun­der inden for mobi­le maski­ner­fa­bri­kan­ter har Per­kins beslut­tet at udvik­le en ny motor­p­lat­form i effek­t­om­rå­det 45 kW til 100 kW . Resul­ta­tet af en af ​​de stør­ste inve­ste­rin­ger i Per­kins histo­rie er Per­kins® Syn­cro-seri­en, som først blev afslø­ret på BAUMA 2016. Nav­net Syn­cro stam­me­de fra målet om at “syn­kro­ni­se­re” udvik­lin­gen af ​​en ny indu­stri­park­p­latt­form med OEM-for­vent­nin­ger­ne, og der­med opfyl­de for­vent­nin­ger­ne til en ny motorgeneration.

Nøg­le­funk­tio­ner­ne i den nye motor­fa­mi­lie er:

  • 4‑cylindret motor­fa­mi­lie med 2,8 liter og 3,6 liter, i effek­t­om­rå­det 45 kW til 100 kW.
  • Moder­ne motor kon­cept med com­mon-rail ind­sprøjt­nings­sy­stem for at opfyl­de glo­ba­le emis­sions­stan­dar­der; her­un­der EU-niveau 5 og U. EPA-niveau 4.
  • Udvik­let på grund af OEM krav — i mere end 80 for­skel­li­ge maski­nin­stal­la­tions­si­tu­a­tio­ner (2,8 liter og 3,6 liter).
  • Desig­net til at opfyl­de vores kun­ders ver­den­s­oms­pæn­den­de præ­sta­tion, vær­di og påli­de­lig­hed, bidra­ger til OEM, åbner nye mar­ke­der og udvik­ler eksi­ste­ren­de forretninger.
  • Høj effek­t­den­si­tet kom­bi­ne­ret med det høje drej­nings­mo­ment, der er til rådig­hed selv ved lave motor­om­drej­nin­ger (op 22% i for­hold til de gode tal fra de fore­gå­en­de moto­rer) åbner det OEMs mulig­hed for at “down­size” til mere kom­pak­te og mere kraft­ful­de maski­ner med en frem­ra­gen­de response.
  • De ønske­de unik­ke salgs­ar­gu­men­ter hos vores OEM opnås også ved en sim­pel elek­tro­nisk inte­gra­tion. Der­u­d­over er der man­ge mulig­he­der med hen­syn til til­sæt­nings­kom­po­nen­ter­ne og udstød­nings­be­hand­ling efter til­pas­ning — selv under udfor­dren­de installationsforhold.
  • Det lave brænd­stof­for­brug i for­hold til det moder­ne motor­kon­cept (3,6 liter minus 8% i for­hold til dets for­gæn­ger) kan opti­me­res yder­li­ge­re ved en spe­ci­fik til­pas­ning af effekt­kur­ven til OEM-maski­nens hovedoperationspunkter.
  • 3,6 liters motor til­by­der maski­ner til­pas­se­de effekt­kur­ver op til 100 kW og 500 Nm drejningsmoment.
  • 2.8‑liters motor har en inter­coo­ler og giver maski­ner med til­pas­se­de effekt­kur­ver op til 55 kW og 325 Nm drejningsmoment.
  • En anden for­del for OEM er den bety­de­li­ge lig­hed i 90% af de 2,8 liter og 3,6 liter moto­rer, som kun adskil­ler sig ekster­nt med en lil­le for­skel i dimen­sio­ner. Den­ne omstæn­dig­hed bidra­ger væsent­ligt til stan­dar­di­se­rin­gen af ​​instal­la­tions­si­tu­a­tio­nen og til reduk­tio­nen af reservedelsbeholdning.