BU Power Systems News

BU Power Systems je postal zača­sni poo­bla­šče­ni dis­tri­bu­ter Per­kins za Azer­baj­džan, Gru­zi­jo in Armenijo

By 6. oktobra 2021 No Comments

Črni­lo se te dni suši po pod­pi­su nove pogod­be. BU Power Systems je zdaj odgo­vo­ren za pro­da­jo in popro­daj­ne sto­ri­tve dizel­skih in plin­skih motor­jev Per­kins ter mari­ni­zi­ra­nih motor­jev Per­kins za tro­mej­no regi­jo na Kav­ka­zu. To je prvi pod­vig pod­je­tja iz Evro­pe. “S pono­som lah­ko reče­mo, da smo v zadnjih nekaj letih opa­zi­li močan razvoj. S trgi v Azer­baj­dža­nu, Arme­ni­ji in Gru­zi­ji smo zdaj na glo­bal­ni rav­ni. To je še en mej­nik v razvo­ju zgo­do­vi­ne naše­ga pod­je­tja,” je izja­vil Franz Focks, Izvr­šni direk­tor BU Power Gro­up. “Z vese­ljem spre­je­ma­mo izziv pro­fe­si­o­nal­ne pod­po­re in nadalj­nje izgra­dnje bla­gov­ne znam­ke Per­kins na novih trgih.”

BU Power Systems je dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins že več kot 30 let in še naprej raste. Danes ima pod­je­tje ser­vi­sne cen­tre, delav­ni­ce in skla­di­šča v Nem­či­ji, Ita­li­ji, na Polj­skem, Dan­skem, Hrva­škem, v Slo­ve­ni­ji in na Češkem. Poleg tega je pod­je­tje odgo­vor­no za pro­da­jo motor­jev Per­kins in popro­daj­ne posle v Bosni in Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Sever­ni Make­do­ni­ji, Črni gori, na Koso­vu, v Alba­ni­ji, na Mal­ti, na Gren­lan­di­ji in na Fer­skih otokih.