BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems zosta­ło ofi­cjal­nym Dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins na Azer­bej­dżan, Arme­nię i Gruzję

By 7. października 2021 No Comments

BU Power Sys­tems jest obec­nie odpo­wie­dzial­ny za sprze­daż i obsłu­gę posprze­daż­ną sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych Per­kins oraz sil­ni­ków okrę­to­wych Per­kins dla regio­nu trój­gra­nicz­ne­go na Kau­ka­zie. To pierw­sze przed­się­wzię­cie fir­my poza Euro­pą. „Z dumą może­my powie­dzieć, że w cią­gu ostat­nich kil­ku lat zaob­ser­wo­wa­li­śmy sil­ny roz­wój. Dzię­ki ryn­kom w Azer­bej­dża­nie, Arme­nii i Gru­zji wcho­dzi­my teraz na rynek glo­bal­ny. To kolej­ny kamień milo­wy w roz­wo­ju histo­rii naszej fir­my” — powie­dział Franz Focks, Pre­zes Zarzą­du BU Power Gro­up. “Chęt­nie podej­mu­je­my wyzwa­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go wspar­cia i dal­sze­go budo­wa­nia mar­ki Per­kins na nowych rynkach.”

BU Power Sys­tems jest dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins od ponad 30 lat i nadal się roz­wi­ja. Dziś fir­ma posia­da cen­tra ser­wi­so­we, warsz­ta­ty i maga­zy­ny w Niem­czech, Wło­szech, Pol­sce, Danii, Chor­wa­cji, Sło­we­nii i Cze­chach. Ponad­to fir­ma jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż sil­ni­ków Per­kins i dzia­łal­ność na ryn­ku wtór­nym w Bośni i Her­ce­go­wi­nie, Ser­bii, Mace­do­nii Pół­noc­nej, Czar­no­gó­rze, Koso­wie, Alba­nii, Mal­cie, Gren­lan­dii i Wyspach Owczych.