BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems bli­ver mid­ler­ti­dig auto­ri­se­ret Per­kins distri­butør for Aser­ba­jds­jan, Geor­gi­en og Armenien

By 6. oktober 2021 No Comments

Blæk­ket tør­rer i hen­hold til den nye kon­trakt i dis­se dage. BU Power Systems er nu ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins die­sel og gas­mo­to­rer samt Per­kins mari­ne­mo­to­rer i tre­græn­se­re­gio­nen i Kaukasus. Det­te er virk­som­he­dens før­ste ven­tu­re uden­for Euro­pa. “Vi er stol­te over at kun­ne sige, at vi har ople­vet en stærk udvik­ling i løbet af de sid­ste par år. Med mar­ke­der­ne i Aser­ba­jds­jan, Arme­ni­en og Geor­gi­en går vi nu glo­balt. Det­te er end­nu en milepæl i udvik­lin­gen af ​​vores virk­som­heds histo­rie,” udtryk­te Franz Focks , Admi­ni­stre­ren­de direk­tør for BU Power Group. “Vi tager ger­ne imod udfor­drin­gen om pro­fes­sio­nelt at under­støt­te og yder­li­ge­re byg­ge Per­kins mær­ket på de nye markeder.”

BU Power Systems har været Per­kins distri­butør i over 30 år og vok­ser fort­sat. I dag har virk­som­he­den ser­vi­ce­cen­tre, værk­ste­der og lag­re i Tys­kland, Ita­li­en, Polen, Dan­mark, Kro­a­tien, Slo­ve­ni­en og Tjek­ki­et. Des­u­den er virk­som­he­den ansvar­lig for Per­kins motor­salg og efter­mar­keds­for­ret­ning i Bos­ni­en ‑Her­ce­g­ovi­na, Ser­bi­en, Nord­ma­kedo­ni­en, Mon­te­ne­gro, Koso­vo, Alba­ni­en, Mal­ta, Grøn­land og Færøerne.