BU Power Systems News

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems se sta­la zatím­ním auto­ri­zo­va­ným dis­tri­bu­to­rem znač­ky Per­kins pro Ázer­bá­jdžán, Gru­zii a Arménii

By 7. října 2021 No Comments

V těch­to dnech schne inkoust pod novou smlou­vou. BU Power Sys­tems je nyní zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis spa­lo­va­cích, ply­no­vých a lod­ních moto­rů Per­kins pro troj­stá­tí na Kav­ka­ze. Jed­ná se o prv­ní expan­zi spo­leč­nos­ti mimo evrop­ský kon­ti­nent. “S hrdos­tí může­me říci, že jsme v posled­ních něko­li­ka letech zazna­me­na­li sil­ný roz­voj. Díky trhům v Ázer­bá­jdžá­nu, Armé­nii a Gru­zii se nyní dostá­vá­me na glo­bál­ní trh. Jed­ná se o dal­ší mil­ník ve vývo­ji his­to­rie naší spo­leč­nos­ti,” vyjá­d­řil se Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group. “Rádi při­jí­má­me výzvu pro­fe­si­o­nál­ně pod­po­ro­vat a dále budo­vat znač­ku Per­kins na nových trzích.”

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems je dis­tri­bu­to­rem znač­ky Per­kins již více než 30 let a stá­le ros­te. Dnes má ser­vis­ní stře­dis­ka, díl­ny a skla­dy v Němec­ku, Itá­lii, Pol­sku, Dán­sku, Chor­vat­sku, Slo­vin­sku a Čes­ké repub­li­ce. Kro­mě toho je spo­leč­nost zod­po­věd­ná za pro­dej moto­rů Per­kins a popro­dej­ní služ­by v Bos­ně a Her­ce­go­vi­ně, Srb­sku, Sever­ní Make­do­nii, Čer­né Hoře, Koso­vu, Albá­nii, na Mal­tě, v Grón­sku a na Faer­ských ostrovech.