BU Power Systems News

BU Power Systems na EIMA 2021

By 23. septembra 2021 No Comments

Odšte­va­nje se je zače­lo. Po uspe­šnem digi­tal­nem pre­do­gle­du EIMA 2020 bo “ana­lo­gna” EIMA odpr­la svo­ja vra­ta v Bolo­gni od 19. do 23. okto­bra 2021. EIMA kot med­na­ro­dna raz­sta­va stro­jev za kme­tij­stvo in vrtnar­je­nje velja za ene­ga naj­po­memb­nej­ših indu­strij­skih dogod­kov na svetu.

BU Power Systems, naj­ve­čji dis­tri­bu­ter Per­kins na sve­tu, je vesel, da je del EIMA 2021. Na stoj­ni­ci C13 v hali 15 bo BU Power Systems pred­sta­vil izbor motor­jev Per­kins, ki popol­no­ma ustre­za­jo zah­te­vam kme­tij­ske meha­ni­za­ci­je. Obi­šči­te nas, stro­kov­nja­ki za motor­je iz BU Power Systems in Per­kins vas bodo veseli.